Pages

Analiza topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala
Analiza topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala
Denis Radoš
Povećana potražnja za energijom u svijetu, kao i sve stroži propisi i zahtjevi za zaštitom okoliša rezultirali su većim korištenjem energije vjetra, odnosno rastom izgradnje energetskih objekata koji proizvode struju iz vjetra. Proces izgradnje vjetroelektrane složen je proces koji traje više godina i uključuje brojne radnje, od planiranja, do provođenja različitih analiza. Jedna od ključnih analiza tijekom izgradnje vjetroelektrane je analiza procjene vjetropotencijala, na...
Apokrifi Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora hrvatskih Glagoljaša
Apokrifi Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora hrvatskih Glagoljaša
Ante Topčić
Tkonski zbornik- glagoljski rukopis s početka 16. st. karakterizira prevlast apokrifnog sadržaja. Ta činjenica otkriva nastojanje njegovih sastavljača da u doba u kojem je došlo do preobražaja slike svijeta, doba u kojem se nastojalo napraviti što više odmaka od srednjovjekovnog načina mišljenja i poimanja svijeta, uspiju sačuvati književne tekstove koji su bili popularni kroz čitav srednji vijek, koji su umnogome odredili duhovnost i ukupan svjetonazor srednjovjekovnog...
Arhitekt Vjekoslav Bastl
Arhitekt Vjekoslav Bastl
Martina Pavković
Vjekoslav Alois Bastl (1872.-1947.) jedan je od predvodnika hrvatske arhitektonske protomoderne na početku dvadesetog stoljeća. Arhitekt češkog porijekla proveo je većinu života u Zagrebu gdje je realizirao većinu projekata tijekom gotovo četiri desetljeća duge karijere. Prošao je razvojni put od prvotnog obrazovanja u duhu historicizma, preko projektantskih faza secesije i neoklasicizma do završnog razdoblja pod utjecajem internacionalnog stila. Temeljnu naobrazbu završio je na...
Dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu
Dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu
Vinka Marinković
Dioklecijanova palača u Splitu sagrađena je na prijelazu iz 3. u 4. st. po Kr. kao rezidencija umirovljenog augusta i osnivača tetrarhije Dioklecijana. S obzirom na stanje sačuvanosti, istraženosti i količinu publiciranog materijala, izvrsno je uporište za istraživanje tipološki i funkcijski sličnih građevina. Iz rimske palače razvila se srednjevjekovna općina, a potom suvremeni moderni grad Split. Kontinuitet života u zoni carske palače uvjetovao je mnoga oštećenja izvornog...
Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953.
Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953.
Ante Delić
U radu se na temelju dostupnih izvora i literature prikazaju djelovanje bivšeg poglavnika Ante Pavelića od kraja Drugog svjetskog rata do 1953. Rad se prvenstveno oslanja na arhivsko gradivo, kako poznato i dostupno tako i ono do sada nepoznato i u istraživanjima nekorišteno. Između ostalog korišteno je gradivo Hrvatskog državnog arhiva (HDA) u Zagrebu, tj. fond Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske, Služba državne sigurnosti (Fond RSUP...
Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata
Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata
Katica Burić Ćenan
Glazbena prošlost Hrvatske do danas nije u potpunosti istražena, a glazbene zbirke u hrvatskim arhivima nedovoljno su obrađene i javno ‘nevidljive’. Ovim se radom nastoji osvijetliti jedan segment bogate glazbene prošlosti Zadra, čime se upotpunjuje slika o glazbenom identitetu Hrvatske te ukazuje na glazbenu baštinu kao nezaobilazan entitet u hrvatskoj kulturnoj baštini. Tema ovoga rada je glazbeni život Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata. Kako se radi se o turbulentnom...
Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području provincije Dalmacije
Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području provincije Dalmacije
Ruža Sekso
Fortifikacijsko graditeljstvo predstavlja značajan segment kulturnog naslijeđa svake povijesne epohe, jer na oblikovanje i koncepciju fortifikacija utječu svi elementi i faktori zaslužni za globalni razvoj nekog društva. Brojna naselja na promatranom području pokazuju kontinuitet utvrđivanja, počevši od protourbane, preko helenističke i rimske, do kasnoantičke faze i pokazatelj su transformacije, redovito povezane s mijenjanjem kulturno-etničke podloge. U tom kontekstu...
Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića
Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića
Mila Pandžić
U središtu je pozornosti doktorskoga rada Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića istraživanje zavičajnog prostora. Motivirano je modernim znanstvenim istraživanjima prostora u književnosti, osobito geokritikom Bertranda Westphala koja je u posljednjih petnaestak godina postala izrazito aktualnom književnom teorijom u Francuskoj te anglosaksonskim zemljama, a zatim je diljem svijeta stekla sljedbenike i promicatelje među znanstvenicima koji se primarno bave...
Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području Sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija
Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području Sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija
Ana Konestra
U radu Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija analiziraju se dvije vrste keramičkoga finoga stolnog posuđa antičke datacije s područja sjeverne Liburnije, a čije je proizvodno ishodište Apeninski poluotok. Sjeverna Liburnija, odnosno Kvarner, ciljano su izdvojeni zbog postojanja brojnih neobjavljenih keramičkih nalaza, ali i prethodnih objava koje su se bavile ovim keramičkim materijalom te su stoga...
Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja
Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja
Nina Čuljak
Ovim radom predstavljeni su rezultati mog istraživanja kasnosrednjovjekovnih gradova i utvrda na prostoru današnje Hercegovine. Odabir teme leži u činjenici da je to bilo dosta zapostavljeno područje znanstvenog interesa tijekom posljednjih desetljeća, a čak i prije toga - jer je ovo područje većinom uključivano u djelomična istraživanja povjesničara, ili arhitekata, ali većinom ne arheologa. Tako da je moja ideja bila da prezentiram jedan drugačiji pogled na ovu problematiku,...
Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila
Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila
Željko Bistrović
Slikarstvo Vincenta i Ivana iz Kastva te njihovih suradnika prikazuje se ovom radnjom kao jedinstveni korpus, koji se raščlanjuje na ikonografskoj i morfološkoj razini. Najveći dio radnje posvećen je problemu geneze kastavskih slikara, tj. odgovoru na pitanje na kojoj su se slikarskoj tradiciji Kastavci mogli razviti. Prvi dio radnje kritički obrađuje dosadašnje znanstvene spoznaje o kastavskim radionicama. Za temeljne teze o razvoju istarskog gotičkog slikarstva zaslužan je F....
Katalozi zagrebačkih knjižara u pred-preporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja
Katalozi zagrebačkih knjižara u pred-preporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja
Jasna Tingle
U interdisciplinarnom području povijesti knjige knjižarski katalozi su priznati i pouzdani izvori, no u Hrvatskoj su rijetko bili korišteni kao polazna točka temeljitog istraživanja. Stoga se ovaj doktorski rad temelji na 8 sačuvanih kataloga, koje su trojica domaćih knjižara objavila u Zagrebu između 1796 i 1823. godine. Vrijeme njihove objave podudara se s razdobljem poznatim kao pred-preporodnim, tj. razdobljem od nekoliko desetljeća koja su prethodila Hrvatskom narodnom...

Pages