Paginacija

Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle
Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle
Ana Marija Raffai
U ovom se radu istražuje kompleksni i multidimenzionalni koncept nenasilja u teologiji oslobođenja suvremene teoretičarke i teologinje Dorothee Sölle na temelju njezina cjelovitog teološkog opusa i djelovanja. Nenasilje kao angažirana misao i etička pozicija osnovna je odrednica u njezinu teološkom promišljanju u analizi kojeg se razabire kako više krugova utjecaja i teorijskih pristupa nenasilju, posebno autora/ica Gandhija, Mullera, Sharpa, Eberta, Goss Mayr, Berrigana i Day,...
Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama
Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama
Marijana Špoljarić Kizivat
U cilju što sveobuhvatnijega sagledavanja problematike legata u knjižnicama, fenomen legata promatrao se na više načina: terminološki, antropološki, filantropski, psihološki, organizacijski, pravno, kulturološki, povijesno, društveno itd. Svrha je rada dobiti uvid u mogućnosti upravljanja zaštitom zbirki legata u knjižnicama, načine njihove učinkovite organizacije i prezentacije u kontekstu očuvanja pisane baštine te opisati i izgraditi specifičan model upravljanja...
Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata
Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata
Tvrtko Božić
U radu se na temelju arhivske građe, dostupne i relevantne literature te novinskih članaka rekonstruira život stanovnika otoka Krka u vrijeme Prvoga svjetskog rata. Ciljevi istraživanja bili su usmjereni na pitanje u kojoj mjeri je rat svojim pojavnim oblicima i posljedicama utjecao na gospodarske i društvene tokove otoka koji je bio periferni dio austrijske pokrajine Istre. Otok Krk dočekao je početak XX. stoljeća s optimističnim pogledima na ukupna gospodarska i društvena...
Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća
Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća
Antun Nekić
Tema ove doktorske disertacije je plemićki rod Tetenj, čiji članovi su poznati i pod nazivom Pekri, u razdoblju od 13. stoljeća, kada se po prvi put u izvorima mogu pronaći podatci o pripadnicima roda na prostoru između rijeka Drave i Save, do sredine 15. stoljeća. Plemićki rod Tetenj doselio se na prostor između rijeka Drave i Save u prvoj polovici 13. stoljeća. Vrlo je teško ustanoviti točno vrijeme dolaska roda jer je izvorni materijal za to razdoblje vrlo oskudan, a i one...
Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima
Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima
Boris Ružić
se zasniva na pretpostavci da unutar filmskih i vizualnih studija više nije moguće proučavati odnos gledatelja i pripadajuće mu slike kao odnos onoga koji spremno interpretira i onoga što biva interpretirano (Shannon-Weaver model komunikcije). Istraživanja počiva na analizi „krize gledanja“ koja nije locirana u novomedijski imaginarij, kako to često biva u suvremenim raspravama, već posve suprotno, njezine pojavnosti nalaze se diljem povijesti proučavanja pokretnih slika....
Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika
Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika
Maša Maradin
Temu disertacije čine dva glavna problema usustavljivanju terminologije – polisemija i sinonimija, kojima se u radu pristupa sa deskriptivnog, sociokognitivnog aspekta pošto su se načela tradicionalne terminologije pokazala nedostatnima za njihov opis. Rad je započet teorijskim okvirom unutar kojega su pronađeni modeli za daljnju obradu. Definiran je položaj jezika struke kao podskupa općega jezika, a ne kao njegove inačice, što podrazumijeva da jezik struke podliježe istim...
Porezna diplomacija i njena primjena kroz rad OECD-a
Porezna diplomacija i njena primjena kroz rad OECD-a
Lorena Vokić
Organizacija za ekonomski razvoj i suradnju (OECD) s radom započela je 1960.godine. Od početnih 18 zemalja koje je brojala, danas broji 36 zemalja članica. Osim ekonomske suradnje, ova organizacija bitno utječe i na rad drugih, sličnih međunarodnih institucija s kojima je partner i potiče njihov rad. Poseban značaj i utjecaj vidljiv je i na implementaciju pojedinih prijedloga OECD-a na zakonodavne okvire zemalja Europske unije i pravnih akata koje su u članicama EU na snazi. OECD...
Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža
Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža
Petra Ljevak
Nakladništvo egzistira unutar okvira kulturne i kreativne industrije i umreženog društva, pa se kao takvo nalazi pred izazovima digitalizacije i nove tehnologije u gotovo svakom segmentu poslovanja. S obzirom na svoju društvenu ulogu komunikacija prema javnosti u slučaju nakladništva ujedno je i poslovna potreba i društvena obveza, unutar koje nakladnik ima svojevrsnu dužnost iskoristiti sve dostupne kanale komuniciranja. Nove digitalne tehnologije utječu na sve segmente...
Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini
Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini
Ivan Puzek
Predmet istraživanja ovog rada su modernizacijski razvojni procesi u gradu Splitu i uloga ekoloških stavova i percepcija urbanog okoliša u tim procesima. Rad je utemeljen na kombiniranom pristupu proizašlom iz sociologije okoliša i modernizacijskih teorija. Osnovni je postulat suvremene ekološke sociologije, proizašao iz tradicije “nove ekološke paradigme”, da se društvo i okoliš ispituju u interakciji, s povratnim vezama između obje razine. Istraživanje se djelomično...
Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj
Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj
Ivana Brstilo Lovrić
Središnja tema ovog doktorskog rada jest potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj. S obzirom da su mladi, napose studenti, prepoznati vodećim korisnicima i anticipatorima potrošačkih i tehnoloških trendova, provedeno je anketno istraživanje 2016. godine među studentima Sveučilišta u Zadru i Zagrebu (N=1094). Suprotstavljajući različite pristupe potrošnji, kao što su homologija, individualizacija i teza o svejedima i jednojedima, istraživanjem se nastojalo...
Povezanost participativnog novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. godine
Povezanost participativnog novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. godine
Danira Matijaca
U radu su primjenom metoda studije više slučaja i sadržajne analize istraživane odlike participativnog novinarstva i konverzacija građana novinara u razdoblju prije i za vrijeme predizborne kampanje za izbor splitskog gradonačelnika 2013. na pet hrvatskih novinskih portala: 24 sata, Indeks, T-portal, Slobodna Dalmacija i Dalmacija News, te je pomoću utvrđivanja semantičke orijentacije (SO) komentara provedena ručna analiza sentimenata izraženih prema kandidatima i njihovim...
Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća
Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća
Aldo Čavić
Ovaj rad istražuje predodžbe komunalnog identiteta otoka Hvara u XVI. stoljeću u književnim i književnosti bliskim tekstovima. Istraživanje se temelji na definiranju identiteta kao samopredodžbe zajednice koja je djelomično uvjetovana i predodžbama koje o toj zajednici imaju drugi, odnosno heteropredodžbama. U skladu s time je u teorijskom okviru istraživanja definiran identitet na temelju znanstvenih doprinosa Z. Baumanna, E. Saida i T. A. van Dijka. Zakonitosti prijelaza...

Paginacija