Paginacija

Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom
Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom
Silvije Pranjić
Doktorska radnja bavi se zadarskim kamenarstvom i klesarstvom od antike do baroka. U tom je razdoblju kamen predstavljao najznačajniji građevinski materijal. Fenomen je obrađen na dvije razine: zanatsko-tehnološkoj i simboličkoj. Većina radnje obrađuje proces koji obuhvaća vađenje, obradu, prijevoz, trgovinu i građenje kamenom. Simboličkim konotacijama kamena bavi se drugo poglavlje. Zajedno čine tekstualni dio radnje. Drugi je dio disertacije glosarij kamenarsko-klesarskih...
Karijere žena u nestandardnim oblicima rada i zaposlenosti
Karijere žena u nestandardnim oblicima rada i zaposlenosti
Blanka Čop
Tema ovog doktorskog rada su karijere samozaposlenih žena koje žive i rade u Dalmaciji koje u samozaposlenost prelaze iz nezaposlenosti ili iz radnog odnosa. Cilj rada je bio opisati i razumjeti načine na koje samozaposlene žene opisuju svoje karijerne putanje, promjene i prekide zaposlenja, te odnos njihova obiteljskog i profesionalnog života. Karijerni trajektoriji samozaposlenih žena analizirani su u svojoj cjelovitosti i to od ulaska na tržište rada i početka njihove radne...
Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja
Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja
Nina Čuljak
Ovim radom predstavljeni su rezultati mog istraživanja kasnosrednjovjekovnih gradova i utvrda na prostoru današnje Hercegovine. Odabir teme leži u činjenici da je to bilo dosta zapostavljeno područje znanstvenog interesa tijekom posljednjih desetljeća, a čak i prije toga - jer je ovo područje većinom uključivano u djelomična istraživanja povjesničara, ili arhitekata, ali većinom ne arheologa. Tako da je moja ideja bila da prezentiram jedan drugačiji pogled na ovu problematiku,...
Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila
Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila
Željko Bistrović
Slikarstvo Vincenta i Ivana iz Kastva te njihovih suradnika prikazuje se ovom radnjom kao jedinstveni korpus, koji se raščlanjuje na ikonografskoj i morfološkoj razini. Najveći dio radnje posvećen je problemu geneze kastavskih slikara, tj. odgovoru na pitanje na kojoj su se slikarskoj tradiciji Kastavci mogli razviti. Prvi dio radnje kritički obrađuje dosadašnje znanstvene spoznaje o kastavskim radionicama. Za temeljne teze o razvoju istarskog gotičkog slikarstva zaslužan je F....
Katalozi zagrebačkih knjižara u pred-preporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja
Katalozi zagrebačkih knjižara u pred-preporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja
Jasna Tingle
U interdisciplinarnom području povijesti knjige knjižarski katalozi su priznati i pouzdani izvori, no u Hrvatskoj su rijetko bili korišteni kao polazna točka temeljitog istraživanja. Stoga se ovaj doktorski rad temelji na 8 sačuvanih kataloga, koje su trojica domaćih knjižara objavila u Zagrebu između 1796 i 1823. godine. Vrijeme njihove objave podudara se s razdobljem poznatim kao pred-preporodnim, tj. razdobljem od nekoliko desetljeća koja su prethodila Hrvatskom narodnom...
Katolicizam u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća
Katolicizam u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća
Marija Lebedina
Istraživanje je zamišljeno kao nastavak Merzove disertacije koja je dopunjena komparativnom studijom katolicizma u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća. Doktorska radnja uspoređuje, analizira i tumači djela velikih francuskih književnika Paula Claudela, Georgesa Bernanosa, Juliena Greena, Françoisa Mauriaca, Charlesa Péguyja i Francisa Jammesa te hrvatskih književnika Mate Ujevića, Petra Grgeca, Đure Sudete, Ive Lendića, Štefe Jurkić i Nikole Šopa....
Kazališni klaun
Kazališni klaun
Iva Peter-Dragan
Ova doktorska disertacija bavi se proučavanjem fenomena klauna u suvremenom društvu iz perspektive teorije izvedbe. Oslanjajući se na Richarda Schecnhera i njegov pristup izvedbi, pojavu klauna i proces klauniranja analizira se iz povijesne perspektive, perspektive raznih teorija smijeha, a zatim se pristupa etnografskom, odnosno autoetnografskom istraživanju koje autorica provodi iz perspektive jedne od osnivačica Triko Cirkus Teatra i Klaunske platforme, projekta koji je pokrenut...
Keramika tankih stijenki s područja rimske Murse
Keramika tankih stijenki s područja rimske Murse
Mirna Crnković
Doktorski rad sadrži znanstvenu obradu jedne keramičke skupine, koja dolazi s novih istraživanja Murse koja su se provodila u razdoblju od 2001. – 2014. godine na području sveučilišnog kampusa i Obrtničke škole u Osijeku. Tema keramike tankih stijenki proizašla je iz težnje za dobivanjem novih informacija vezanih za rane faze Murse, koje se točnije odnose na razdoblje prije osnivanja kolonije. Ovaj aspekt povijesti općenito je slabo istražen na području Donje Panonije iz...
Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870. – 1898.)
Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870. – 1898.)
Mario Soljačić
U radu se istražuju književni prilozi na hrvatskome jeziku u Katoličkoj Dalmaciji, vjersko -politiĉkim novinama koje su izlazile u Zadru u drugoj pol. XIX. st., od 1870. do 1898. Novine se pojavljuju u specifičnim vjerskim, društveno-političkim i književnopovijesnim okolnostima, što je prikazano u uvodnome dijelu rada. Iako su primarno bile vjerske novine, na stranicama Katoličke Dalmacije objavljivani su mnogi prilozi iz politike, ali i književnosti. Nakon prve faze istraživanja...
Knjižnice i kulturna različitost
Knjižnice i kulturna različitost
Marina Putnik
Rad se temelji na istraživanju utjecaja kulturne različitosti na društvenu ulogu narodnih knjižnica u suvremenim multikulturnim društvima kakvo je i hrvatsko društvo. Cilj istraživanja bio je istražiti potencijale i ulogu narodnih knjižnica za promicanje interkulturnih vrijednosti u hrvatskom kulturno pluralnome društvu što je i tema rada. U teorijskom dijelu rada bavimo se definiranjem temeljnih pojmova i koncepata korištenih u radu kao što su koncepti multikulturalizam,...
Komparativna analiza trauma na ljudskom koštanom materijalu s područja Hrvatske  od ranog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka
Komparativna analiza trauma na ljudskom koštanom materijalu s područja Hrvatske od ranog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka
Anita Adamić Hadžić
U svrhu spoznavanja kvalitete života srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija koje su živjele na području Hrvatske iz perspektive fizičkih trauma, u ovoj disertaciji su analizirane učestalosti i ustroj trauma na tri kompozitna koštana uzorka: predosmanskog (populacija s područja Hrvatske iz razdoblja od 9. do 14. stoljeća), osmanskog (populacija s područja Hrvatske iz razdoblja od 15. do 16. stoljeća) i vlaškog uzorka (vlaška populacija s područja Hrvatske iz...
Konceptualna metafora FILM JE BIĆE u filmovima francuskog impresionizma
Konceptualna metafora FILM JE BIĆE u filmovima francuskog impresionizma
Silvana Dunat
Film kao audiovizualni medij koji se manifestira kroz integraciju različitih osjetilnih oblika kao mehanizama ekspresivnosti (slika, zvuk, govorni i pisani jezik) nameće se kao produktivno izvorište spoznaje na različitim razinama proizvodnje značenja, a tradicionalne filmske metafore koje se pojavljuju u tekstovima filmskih povjesničara, kritičara i teoretičara kao što su „film kao vizualna glazba“, „film kao pokretna slika“, „film kao prozor“, „kamera-olovka“,...

Paginacija