Paginacija

Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića
Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića
Venesa Manavski
U disertaciji se izlaže poimanje odnosa teologije i književnosti Marka Marulića (1450. – 1524.), koji se realizirao kroz ispravno shvaćanje pojma istine koju Marulić tumači kao evanđeosku istinu (božanska nauka, Sveto pismo, Biblija) i kao vrhovnu istinu (summa veritas), Krista. Svoje razumijevanje Marulić izlaže u moralno-didaktičko religiozno-teološkom djelu Dialogus de laudibus Herculis pisanim formom dijaloga, a alegorija, kao strukturna i idejna okosnica djela, realizira...
Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ih
Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ih
Sanja Sekelj
Naslov disertacije „Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ih“ upućuje na dva temeljna cilja istraživanja: prvi cilj odnosi se na razvoj metodologije koja se temelji na kombinaciji kvantitativne i kvalitativne analize podataka, odnosno na primjenu mrežne analize za povijesnoumjetnička istraživanja, dok je drugi cilj analiza dinamike vizualno-umjetničke scene u Hrvatskoj devedesetih i ranih dvijetisućitih godina. Polazeći od opisa...
Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953.
Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953.
Ante Delić
U radu se na temelju dostupnih izvora i literature prikazaju djelovanje bivšeg poglavnika Ante Pavelića od kraja Drugog svjetskog rata do 1953. Rad se prvenstveno oslanja na arhivsko gradivo, kako poznato i dostupno tako i ono do sada nepoznato i u istraživanjima nekorišteno. Između ostalog korišteno je gradivo Hrvatskog državnog arhiva (HDA) u Zagrebu, tj. fond Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske, Služba državne sigurnosti (Fond RSUP...
Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata
Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata
Katica Burić Ćenan
Glazbena prošlost Hrvatske do danas nije u potpunosti istražena, a glazbene zbirke u hrvatskim arhivima nedovoljno su obrađene i javno ‘nevidljive’. Ovim se radom nastoji osvijetliti jedan segment bogate glazbene prošlosti Zadra, čime se upotpunjuje slika o glazbenom identitetu Hrvatske te ukazuje na glazbenu baštinu kao nezaobilazan entitet u hrvatskoj kulturnoj baštini. Tema ovoga rada je glazbeni život Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata. Kako se radi se o turbulentnom...
Doprinos bivših jugoslavenskih diplomata prijelaznika uspostavi i radu novostvorene diplomacije Republike Hrvatske
Doprinos bivših jugoslavenskih diplomata prijelaznika uspostavi i radu novostvorene diplomacije Republike Hrvatske
Stipe Čačija
Raspad SFRJ dogodio se u specifičnom međunarodnom kontekstu nestanka bipolarnoga i nastanka multipolarnoga svjetskog poretka. U procesu raspada SFRJ odvijali su se mnogobrojni procesi destrukcije starih i uspostave novih nedostajućih državnih struktura bivših republika koje su se odlučile za neovisnost. Raspad se odvijao po etničkim obrascima što je dovelo do masovnih prelazaka stručnjaka iz federativnih institucija u nove republičke. S obzirom na to da je diplomacija kao...
Društvena i politička zbivanja u Šibeniku u razdoblju od 1944. do 1946. godine
Društvena i politička zbivanja u Šibeniku u razdoblju od 1944. do 1946. godine
Marijana Mikulandra
Lokalna društvena i politička zbivanja u završnici i neposredno nakon dramatičnog rata, u kojem su se sukobljavale antagonističke ideologije i interesi velikih politika koje su se sastojale od neprekidnog slijeda zamršenih i isprepletenih pojedinosti, na području Dalmacije jedno je od najmanje istraženih razdoblja u hrvatskoj historiografiji. U tom kontekstu jedna od neobrađenih tema su društveno-političke prilike u Šibeniku od 1944. do 1946. godine koje su obilježile...
Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 19. do polovice 20. stoljeća
Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 19. do polovice 20. stoljeća
Anto Ivić
Temeljem povijesnih izvora u komparaciji s objavljenom literaturom strukturirana je obimna znanstvena studija koja prvi put predočava cjelovit spektar društvenih i gospodarskih prilika na području Kupresa (BiH) od 19. do polovice 20. stoljeća. Provedeno znanstveno istraživanje bilo je utoliko zahtjevnije jer je količina povijesnih izvora koji su danas na raspolaganju bitno umanjena zbog paljenja i stradanja u brojnim ratovima u tom razdoblju. S druge strane, istraživanje je iznova...
Društveni ideologemi u hrvatskoj distopijskoj prozi
Društveni ideologemi u hrvatskoj distopijskoj prozi
Amanda Car
U prvoj cjelini definirali su se relevantni pojmovi, te je dan odgovor na pitanje kakva je povezanost distopije sa znanstvenom fantastikom i satirom. Uslijedio je pregled svjetske distopijske književnosti, s naglaskom na najbitnija djela te pregled dosadašnjih znanstvenih istraživanja distopije u Hrvatskoj. Druga cjelina rada donosi pregled utopijskih i satiričnih motiva u hrvatskoj književnosti, prikaz razvoja hrvatske distopijske proze, značajnije tekstove za povijesni razvoj...
Društveno-gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rata
Društveno-gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rata
Tomislav Bogdanović
U radu su na temelju izvorne arhivske građe, novinskih članaka i relevantne literature istražene društvene i gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rata. Križevci su od 12. stoljeća bili važno administrativno, kulturno i gospodarsko središte koje je povezivalo prostor između Drave na sjeveru i Save na jugu. Prvi veći politički udarac Križevci su doživjeli 1886. godine kada su izgubili status županijskog središta. Kada su se oporavili od toga udarca i...
Economic diplomacy as an instrument of progress and promotion of the Republic of Croatia
Economic diplomacy as an instrument of progress and promotion of the Republic of Croatia
Marko Babić
Every country has its own model of economic diplomacy that corresponds or is adapted primarily to the level of economic development but also to the political system, legislation, cultural and civilizational heritage and tradition and the social model applied by the specific country. In accordance with the existing literature in the area of economic diplomacy and the practice exercised by countries, it may be asserted that there exist five standard models internationally recognized (unified...
Ekologija jezične raznolikosti Zadra
Ekologija jezične raznolikosti Zadra
Antonio Oštarić
Ovaj doktorski rad bavi se ekologijom jezične raznolikosti Zadra. Ekologija jezične raznolikosti podrazumijeva opis međuodnosa jezika, govornika i zajednice u kojoj ti govornici koriste jezike. Za potrebe opisa te ekologije korištene su dvije istraživaĉke metode. Prva metoda je analiza jezičnoga krajolika Zadra, kojom smo istražili uporabu pisanoga jezika u javnom prostoru. Druga metoda je kvalitativna i uključuje polustrukturirane intervjue s prolaznicima, vlasnicima i...
Ekološki realizam Jamesa J. Gibsona i sociokulturne afordancije
Ekološki realizam Jamesa J. Gibsona i sociokulturne afordancije
Ivančica Slunjski
Ekološka teorija percepcije predstavila je revolucionarni preokret u tumačenju percepcije zauzimajući iznimno rijetko zastupanu poziciju direktnog realizma nasuprot dominirajuće pozicije indirektnog realizma za većinu teorija percepcije. Utemeljitelj ekološke teorije i ekološkog pristupa proučavanju percepcije, američki psiholog i filozof J. J. Gibson (1904- 1979), svoju je poziciju izričito vezao uz zdravorazumski ili naivni direktni realizam, a svoju teoriju percepcije...

Paginacija