Paginacija

Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 19. do polovice 20. stoljeća
Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 19. do polovice 20. stoljeća
Anto Ivić
Temeljem povijesnih izvora u komparaciji s objavljenom literaturom strukturirana je obimna znanstvena studija koja prvi put predočava cjelovit spektar društvenih i gospodarskih prilika na području Kupresa (BiH) od 19. do polovice 20. stoljeća. Provedeno znanstveno istraživanje bilo je utoliko zahtjevnije jer je količina povijesnih izvora koji su danas na raspolaganju bitno umanjena zbog paljenja i stradanja u brojnim ratovima u tom razdoblju. S druge strane, istraživanje je iznova...
Društveni ideologemi u hrvatskoj distopijskoj prozi
Društveni ideologemi u hrvatskoj distopijskoj prozi
Amanda Car
U prvoj cjelini definirali su se relevantni pojmovi, te je dan odgovor na pitanje kakva je povezanost distopije sa znanstvenom fantastikom i satirom. Uslijedio je pregled svjetske distopijske književnosti, s naglaskom na najbitnija djela te pregled dosadašnjih znanstvenih istraživanja distopije u Hrvatskoj. Druga cjelina rada donosi pregled utopijskih i satiričnih motiva u hrvatskoj književnosti, prikaz razvoja hrvatske distopijske proze, značajnije tekstove za povijesni razvoj...
Društveno-gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rata
Društveno-gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rata
Tomislav Bogdanović
U radu su na temelju izvorne arhivske građe, novinskih članaka i relevantne literature istražene društvene i gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rata. Križevci su od 12. stoljeća bili važno administrativno, kulturno i gospodarsko središte koje je povezivalo prostor između Drave na sjeveru i Save na jugu. Prvi veći politički udarac Križevci su doživjeli 1886. godine kada su izgubili status županijskog središta. Kada su se oporavili od toga udarca i...
Economic diplomacy as an instrument of progress and promotion of the Republic of Croatia
Economic diplomacy as an instrument of progress and promotion of the Republic of Croatia
Marko Babić
Every country has its own model of economic diplomacy that corresponds or is adapted primarily to the level of economic development but also to the political system, legislation, cultural and civilizational heritage and tradition and the social model applied by the specific country. In accordance with the existing literature in the area of economic diplomacy and the practice exercised by countries, it may be asserted that there exist five standard models internationally recognized (unified...
Ekologija jezične raznolikosti Zadra
Ekologija jezične raznolikosti Zadra
Antonio Oštarić
Ovaj doktorski rad bavi se ekologijom jezične raznolikosti Zadra. Ekologija jezične raznolikosti podrazumijeva opis međuodnosa jezika, govornika i zajednice u kojoj ti govornici koriste jezike. Za potrebe opisa te ekologije korištene su dvije istraživaĉke metode. Prva metoda je analiza jezičnoga krajolika Zadra, kojom smo istražili uporabu pisanoga jezika u javnom prostoru. Druga metoda je kvalitativna i uključuje polustrukturirane intervjue s prolaznicima, vlasnicima i...
Epsko i lirsko – epsko pjesništvo talijanskog jezičnog izričaja u Dalmaciji u XIX. stoljeću
Epsko i lirsko – epsko pjesništvo talijanskog jezičnog izričaja u Dalmaciji u XIX. stoljeću
Sanja Paša
Nakon proučavanja teorije suvremenog epskog pjesništva, obrađuju se ukupno devedeset i četiri djela epskog i lirsko – epskog pjesništva na talijanskom jeziku u Dalmaciji i u Italiji u XIX. stoljeću, autora koji su rođenjem, porijeklom i književno - kulturnim djelovanjem bili vezani za Dalmaciju. Analiza utvrđenoga korpusa slijedi suvremenu teoriju epskoga pjesništva, posebice onu Šibenčanina Nikole Tommasea koju iznosi u djelima Della mitologia i Dell’Epopea. Istraživanje je...
Erudizione e creatività di Bruno Maier
Erudizione e creatività di Bruno Maier
Lorena Lazarić
Bruno Maier è ritenuto uno dei più importanti italianisti e critici letterari degli ultimi decenni. Ha dedicato la sua vita allo studio della storia della letteratura italiana interessandosi, nei suoi «viaggi» di critico, a numerosi autori e periodi della letteratura italiana: da Dante a Croce, da Boccaccio ad Alfieri, da Lorenzo il Magnifico a Tasso, da Poliziano a Della Casa, da Castiglioni a Cellini, dai novellieri del Cinquecento a Baretti, dall’Arcadia al Neoclassicismo. Ha...
Fonologija i morfologija govora bihaćkog područja
Fonologija i morfologija govora bihaćkog područja
Samra Mujanić
Bihaćki govori zauzimaju posebno mjesto unutar zapadnobosanskog dijalekta, i to zapadnobosanskog poddijalekta, koji u osnovi predstavlja novoštokavski ikavski govor s određenim odstupanjima u korist jekavske ili ekavske zamjene. Govori bihaćkoga područja sinkronijski su opisani kroz dvije razine, fonološku i morfološku. U fonološkoj su analizi prikazane najznačajnije osobitosti vokalizma, akcentuacije i konsonantizma. U morfološkoj analizi prikazane su najistaknutije osobine...
Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području provincije Dalmacije
Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području provincije Dalmacije
Ruža Sekso
Fortifikacijsko graditeljstvo predstavlja značajan segment kulturnog naslijeđa svake povijesne epohe, jer na oblikovanje i koncepciju fortifikacija utječu svi elementi i faktori zaslužni za globalni razvoj nekog društva. Brojna naselja na promatranom području pokazuju kontinuitet utvrđivanja, počevši od protourbane, preko helenističke i rimske, do kasnoantičke faze i pokazatelj su transformacije, redovito povezane s mijenjanjem kulturno-etničke podloge. U tom kontekstu...
Geostrateška obilježja hrvatskog dijela Jadrana
Geostrateška obilježja hrvatskog dijela Jadrana
Blaž Beretin
Predmet istraživanja su geostrateške značajke Jadrana kao esencijalni dio sintagme “Jadran – poveznica među kontinentima”. Jadran je prostor u kojemu se preklapaju različiti politički i ekonomski interesi. Geografske osnove i interakcija različitih društveno-gospodarskih procesa (migracije, političko-geografske promjene, društvena i gospodarska tranzicija, litoralizacija i dr.) u jadranskom prostoru ključni su pri vojno-strateškom planiranju. Istraživanje je provedeno kroz...
Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića
Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića
Mila Pandžić
U središtu je pozornosti doktorskoga rada Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića istraživanje zavičajnog prostora. Motivirano je modernim znanstvenim istraživanjima prostora u književnosti, osobito geokritikom Bertranda Westphala koja je u posljednjih petnaestak godina postala izrazito aktualnom književnom teorijom u Francuskoj te anglosaksonskim zemljama, a zatim je diljem svijeta stekla sljedbenike i promicatelje među znanstvenicima koji se primarno bave...
Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939.
Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939.
Darija Hofgräff
Dosadašnja znanstvena istraživanja vezana uz iseljavanje stanovništva u europske i prekomorske krajeve u razdoblju 1920. – 1939. godine uglavnom su se temeljila na analizama demografskih ili društveno-političkih aspekata. Stoga se u ovom radu više fokusiralo na praćenje socijalnih mehanizama, koje je poduzimala država u oblikovanju određenih socijalnih programa vezanih uz zaštitu iseljenika i povratnika iz Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije. U radu su najviše korišteni...

Paginacija