Pages

A Typology of Aspect-Actionality Interactions
A Typology of Aspect-Actionality Interactions
Jurica Polančec
The present work deals with the topic of aspect-actionality interactions from a crosslinguistic and, more specifically, functional-typological perspective. It investigates how the existence of obligatory grammatical aspect shapes the actional classification of languages, and compares such classifications across languages. The interaction is investigated by adopting the concept of aspect-sensitive classes, i.e. actional classes established via interactions of actional meanings and obligatory...
Afekti kod Platona i Hegela
Afekti kod Platona i Hegela
Luka Maršić
Radnja se sastoji iz općeg dijela, uključuje predgovor i uvod, i specifičnog ili glavnog dijela koji ima četiri velike cjeline. Te cjeline opisuju poziciju ovisnosti i ovisnika u različitim mentalnim, duhovnim, emotivnim, savjesnim, spoznajnim i samosvjesnim dimenzijama kroz kontekst kozumiranja sredstava, njegovog razumijevanja i posljedica koje sredstvo čini konzumentu i društvu koje ga je prilagodilo trenutačnoj ovisnosti. U samom predgovoru se naglašava da ovisnost bilo kojeg...
Afrički import iz hrvatskog podmorja od I. do V. stoljeća
Afrički import iz hrvatskog podmorja od I. do V. stoljeća
Mladen Pešić
U radu „Afrički import iz hrvatskog podmorja od I. do V. stoljeća“ analiziraju se nalazi koji potječu s područja sjeverne Afrike, a koji su nađeni na jadranskim podvodnim nalazištima i datiraju se u period između I. i V. st. Kronološke odrednice koje su definirale period interesa su početak intenzivnijeg trgovačkog importa s područja sjeverne Afrike na nalazištima u hrvatskom podmorju nakon sredine I. st., dok je kao gornja granica određen period oko sredine V. st., vremena...
Akademska i socijalna uključenost kao prediktor uspjeha i završnosti studenata
Akademska i socijalna uključenost kao prediktor uspjeha i završnosti studenata
Ivana Rubić
Uspješnost prilagodbe na studij od ključne je važnosti za uspješno napredovanje studenata u studiju te u konačnici i završavanje studija. U središtu je ovoga istraživanja aktivna uključenost studenata kao činitelj koji pridonosi uspješnosti prilagodbe na prvu godinu studija. Osnovni cilj ovoga rada bio je istražiti odnos uključenosti studenata s različitim aspektima njihove prilagodbe na prvu godinu studija s obzirom na to da je upravo prva godina identificirana kao...
Ambijentalne osnove razvoja neolitičkih zajednica istočnog Jadrana - primjer benkovačkog područja
Ambijentalne osnove razvoja neolitičkih zajednica istočnog Jadrana - primjer benkovačkog područja
Kristina Horvat
U radu su predstavljeni rezultati istraživanja usredotočenog na relacije između neolitičkih zajednica benkovačkog područja i njihova prirodnog okruženja. Prirodnom okruženju kao temeljnoj determinanti svih dijelova života i strategija opstanka neolitičke su se zajednice već u ranome neolitiku vješto prilagodile, formirajući obrazac ponašanja usklađen s ambijentalnim svojstvima i prirodnim potencijalima benkovačkog krajolika koji nije promijenjen do kraja neolitika. Riječ je...
Analiza diskursa različitosti u američkoj popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima
Analiza diskursa različitosti u američkoj popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima
Zlatko Bukač
Ova doktorska disertacija bavi se analizom diskursa različitosti u američkoj popularnoj kulturi na temelju građe vezane uz kulturnu produkciju američkih stripova o superjunacima. Fenomen superjunaka u stripovima, ali i u raznim drugim adaptacijama, analizira se kroz reprezentaciju različitosti koja je fokusirana na rod, rasu i klasu. Rad svoje analitičke temelje postavlja unutar analize diskursa, a teoretski se vodi prvenstveno radovima Lauren Berlant, Michela Foucaulta, Homi Bhabhe i...
Analiza i uporaba člana u francuskome i hrvatskome jeziku
Analiza i uporaba člana u francuskome i hrvatskome jeziku
Maja Pivčević
U radu se, u svjetlu psihosistematike jezika, provodi morfološka i semantička kontrastivna analiza određenosti imenice u francuskom i hrvatskom jeziku s obzirom na član i njegove ekvivalente, s ponekim osvrtom i na engleski i talijanski jezik. S naglaskom na kognitivnom aspektu, u vidu razvijanja metajezične, međujezične i višejezične svjesnosti, proučava se problem usvajanja, uporabe i poučavanja člana. Nakon teorijskog dijela rada slijedi psiholingvističko istraživanje o...
Analiza povezanosti implementacije održivog razvoja i konkurentnosti hrvatskih  marina
Analiza povezanosti implementacije održivog razvoja i konkurentnosti hrvatskih marina
Valentina Keblar
Hrvatski nautički turizam iz godine u godinu postiže dobre rezultate i kreće se uzlaznom putanjom. Hrvatske marine svojim poslovanjem doprinose ovom pozitivnom trendu. Svoje pozitivne rezultate marine mogu zahvaliti prije svega iznimnim prirodnim ljepotama hrvatske obale koje privlače nautičare. Kako bi prirodne ljepote ostale konkurentska prednost hrvatskih marina, potrebno je implementirati održivi razvoj u njihovo poslovanje. Najveći utjecaj na smjer razvoja poslovanja imaju...
Analiza spolnoga dimorfizma antičke i kasnoantičke populacije Salone
Analiza spolnoga dimorfizma antičke i kasnoantičke populacije Salone
Ivan Jerković
Cilj: Utvrditi kod kojih je standardnih i nestandardnih mjera spolni dimorfizam izražen, razviti statističke modele za procjenu spola s pomoću pojedinačnih mjera i njihovih kombinacija te usporediti njihovu točnost. Cilj je bio i ispitati sličnost u spolnome dimorfizmu s drugim populacijama iz srodnoga vremensko-prostornoga okvira, odnosno širu primjenjivost razvijenih metričkih standarda. Metode: U istraživanje su uključeni ljudski koštani ostatci s dvaju nalazišta sa...
Analiza spolnoga dimorfizma antičke i kasnoantičke populacije Salone
Analiza spolnoga dimorfizma antičke i kasnoantičke populacije Salone
Ivan Jerković
Cilj: Utvrditi kod kojih je standardnih i nestandardnih mjera spolni dimorfizam izražen, razviti statističke modele za procjenu spola s pomoću pojedinačnih mjera i njihovih kombinacija te usporediti njihovu točnost. Cilj je bio i ispitati sličnost u spolnome dimorfizmu s drugim populacijama iz srodnoga vremensko-prostornoga okvira, odnosno širu primjenjivost razvijenih metričkih standarda. Metode: U istraživanje su uključeni ljudski koštani ostatci s dvaju nalazišta sa...
Analiza topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala
Analiza topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala
Denis Radoš
Povećana potražnja za energijom u svijetu, kao i sve stroži propisi i zahtjevi za zaštitom okoliša rezultirali su većim korištenjem energije vjetra, odnosno rastom izgradnje energetskih objekata koji proizvode struju iz vjetra. Proces izgradnje vjetroelektrane složen je proces koji traje više godina i uključuje brojne radnje, od planiranja, do provođenja različitih analiza. Jedna od ključnih analiza tijekom izgradnje vjetroelektrane je analiza procjene vjetropotencijala, na...
Apokrifi Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora hrvatskih Glagoljaša
Apokrifi Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora hrvatskih Glagoljaša
Ante Topčić
Tkonski zbornik- glagoljski rukopis s početka 16. st. karakterizira prevlast apokrifnog sadržaja. Ta činjenica otkriva nastojanje njegovih sastavljača da u doba u kojem je došlo do preobražaja slike svijeta, doba u kojem se nastojalo napraviti što više odmaka od srednjovjekovnog načina mišljenja i poimanja svijeta, uspiju sačuvati književne tekstove koji su bili popularni kroz čitav srednji vijek, koji su umnogome odredili duhovnost i ukupan svjetonazor srednjovjekovnog...

Pages