Pages

Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
Kristijan Marić
Ova disertacija predstavlja teorijski i praktičan doprinos razumijevanju povezanosti utjecaja konkurentskih sila i državnih mjera s podizanjem konkurentnosti poduzeća te povećanjem izvoza i novim zapošljavanjem u Republici Hrvatskoj. Problem u ovoj disertaciji predstavlja dugogodišnji deficit vanjskotrgovinske bilance Republike Hrvatske iz čega se izvodi i drugi problem u ovoj disertaciji kojeg predstavlja niska konkurentnost hrvatskoga gospodarstva. Shvaćanjem problema i predmeta...
Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa
Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa
Predrag Perožić
Doktorski rad „Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa“ jeste istraživanje najprikladnije mogućnosti da se bibliografski autorizirani metapodaci pohranjeni u UNIMARC/A formatu predstave kao semantički povezani i strojno razumljivi podaci pomoću podatkovnog modela kojeg nazivamo Opći okvir za opisivanje resursa (Resource Description Framework, RDF). Rezultat doktorskog rada je konkretan proizvod pod nazivom Ontologija autoriziranih podataka - OAP,...
Modeliranje informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu
Modeliranje informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu
Josip Miočić
U radu se istražuje proces modeliranja informacijskog sustava za potporu procesima vrednovanja sportova i sportskih udruga na lokalnoj razini na primjeru informacijskog sustava Športske zajednice Grada Zadra (ŠZGZ). U teorijskom dijelu rada dan je kraći osvrt na opću teoriju sustava, teoriju informacijskih sustava, pojmove organizacije te prikaz modeliranja informacijskih sustava, uz poseban osvrt na sustav sporta u Republici Hrvatskoj. U osvrtu na opću teoriju sustava dan je prikaz...
Multimodalne diskurzivne strategije na primjeru videoblogova na španjolskom jeziku
Multimodalne diskurzivne strategije na primjeru videoblogova na španjolskom jeziku
Ivana Zovko
U ovoj disertaciji istražuju se multimodalne diskurzivne strategije u devet prvih videoblogdnevnika popularnih hispanoameričkih videoblogera objavljenih na internetskoj platformi YouTube. Na spojnici između sociosemiotičke teorije komunikacije i multimodalne interakcijske analize diskursa s jedne strane, i teorijskih spoznaja digitalne humanistike i računalno posredovanog diskursa s druge strane, u radu se ustanovljuje i analizira djelovanje: (i) intermodalnosti temeljnih...
Music as healing in the Anatolian Seljuk Times
Music as healing in the Anatolian Seljuk Times
Ivana Mihaljinec
The Anatolian Seljuk State existed in the Middle Ages, from period 1078-1310. The aim of the research conducted in this work is to prove the healing effects of makams used in that period and their connection with the architectural structure and acoustic characteristic of the hospitals where they were performed. The research of the literature included the settlement of the Anatolian Seljuks, their building activities and cultural life, as well as showing the migrations and integrations...
Narativi doma i domovine: hrvatski emigrantski tisak u Argentini
Narativi doma i domovine: hrvatski emigrantski tisak u Argentini
Viktorija Kudra Beroš
Duga povijest iseljavanja stanovništva s područja Hrvatske otvorila je različite institucionalne prostore koji su u svom fokusu imali iseljeništvo. Odnos prema iseljeništvu i iseljeništva prema domovini ovisio je i o simboličkom sustavu domovine (Austo-Ugarska, Kraljevina Jugoslavija, NDH, SFRJ, Republika Hrvatska) kao i prostoru njihove dislokacije. U fokusu ovoga rada je hrvatska politička emigracija nakon Drugog svjetskog rata u Argentini, njihov odnos prema domovini i...
Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle
Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle
Ana Marija Raffai
U ovom se radu istražuje kompleksni i multidimenzionalni koncept nenasilja u teologiji oslobođenja suvremene teoretičarke i teologinje Dorothee Sölle na temelju njezina cjelovitog teološkog opusa i djelovanja. Nenasilje kao angažirana misao i etička pozicija osnovna je odrednica u njezinu teološkom promišljanju u analizi kojeg se razabire kako više krugova utjecaja i teorijskih pristupa nenasilju, posebno autora/ica Gandhija, Mullera, Sharpa, Eberta, Goss Mayr, Berrigana i Day,...
Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama
Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama
Marijana Špoljarić Kizivat
U cilju što sveobuhvatnijega sagledavanja problematike legata u knjižnicama, fenomen legata promatrao se na više načina: terminološki, antropološki, filantropski, psihološki, organizacijski, pravno, kulturološki, povijesno, društveno itd. Svrha je rada dobiti uvid u mogućnosti upravljanja zaštitom zbirki legata u knjižnicama, načine njihove učinkovite organizacije i prezentacije u kontekstu očuvanja pisane baštine te opisati i izgraditi specifičan model upravljanja...
Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata
Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata
Tvrtko Božić
U radu se na temelju arhivske građe, dostupne i relevantne literature te novinskih članaka rekonstruira život stanovnika otoka Krka u vrijeme Prvoga svjetskog rata. Ciljevi istraživanja bili su usmjereni na pitanje u kojoj mjeri je rat svojim pojavnim oblicima i posljedicama utjecao na gospodarske i društvene tokove otoka koji je bio periferni dio austrijske pokrajine Istre. Otok Krk dočekao je početak XX. stoljeća s optimističnim pogledima na ukupna gospodarska i društvena...
Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća
Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća
Antun Nekić
Tema ove doktorske disertacije je plemićki rod Tetenj, čiji članovi su poznati i pod nazivom Pekri, u razdoblju od 13. stoljeća, kada se po prvi put u izvorima mogu pronaći podatci o pripadnicima roda na prostoru između rijeka Drave i Save, do sredine 15. stoljeća. Plemićki rod Tetenj doselio se na prostor između rijeka Drave i Save u prvoj polovici 13. stoljeća. Vrlo je teško ustanoviti točno vrijeme dolaska roda jer je izvorni materijal za to razdoblje vrlo oskudan, a i one...
Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima
Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima
Boris Ružić
se zasniva na pretpostavci da unutar filmskih i vizualnih studija više nije moguće proučavati odnos gledatelja i pripadajuće mu slike kao odnos onoga koji spremno interpretira i onoga što biva interpretirano (Shannon-Weaver model komunikcije). Istraživanja počiva na analizi „krize gledanja“ koja nije locirana u novomedijski imaginarij, kako to često biva u suvremenim raspravama, već posve suprotno, njezine pojavnosti nalaze se diljem povijesti proučavanja pokretnih slika....
Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika
Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika
Maša Maradin
Temu disertacije čine dva glavna problema usustavljivanju terminologije – polisemija i sinonimija, kojima se u radu pristupa sa deskriptivnog, sociokognitivnog aspekta pošto su se načela tradicionalne terminologije pokazala nedostatnima za njihov opis. Rad je započet teorijskim okvirom unutar kojega su pronađeni modeli za daljnju obradu. Definiran je položaj jezika struke kao podskupa općega jezika, a ne kao njegove inačice, što podrazumijeva da jezik struke podliježe istim...

Pages