Paginacija

Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
Kristijan Marić
Ova disertacija predstavlja teorijski i praktičan doprinos razumijevanju povezanosti utjecaja konkurentskih sila i državnih mjera s podizanjem konkurentnosti poduzeća te povećanjem izvoza i novim zapošljavanjem u Republici Hrvatskoj. Problem u ovoj disertaciji predstavlja dugogodišnji deficit vanjskotrgovinske bilance Republike Hrvatske iz čega se izvodi i drugi problem u ovoj disertaciji kojeg predstavlja niska konkurentnost hrvatskoga gospodarstva. Shvaćanjem problema i predmeta...
Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa
Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa
Predrag Perožić
Doktorski rad „Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa“ jeste istraživanje najprikladnije mogućnosti da se bibliografski autorizirani metapodaci pohranjeni u UNIMARC/A formatu predstave kao semantički povezani i strojno razumljivi podaci pomoću podatkovnog modela kojeg nazivamo Opći okvir za opisivanje resursa (Resource Description Framework, RDF). Rezultat doktorskog rada je konkretan proizvod pod nazivom Ontologija autoriziranih podataka - OAP,...
Modeliranje informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu
Modeliranje informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu
Josip Miočić
U radu se istražuje proces modeliranja informacijskog sustava za potporu procesima vrednovanja sportova i sportskih udruga na lokalnoj razini na primjeru informacijskog sustava Športske zajednice Grada Zadra (ŠZGZ). U teorijskom dijelu rada dan je kraći osvrt na opću teoriju sustava, teoriju informacijskih sustava, pojmove organizacije te prikaz modeliranja informacijskih sustava, uz poseban osvrt na sustav sporta u Republici Hrvatskoj. U osvrtu na opću teoriju sustava dan je prikaz...
Multimodalne diskurzivne strategije na primjeru videoblogova na španjolskom jeziku
Multimodalne diskurzivne strategije na primjeru videoblogova na španjolskom jeziku
Ivana Zovko
U ovoj disertaciji istražuju se multimodalne diskurzivne strategije u devet prvih videoblogdnevnika popularnih hispanoameričkih videoblogera objavljenih na internetskoj platformi YouTube. Na spojnici između sociosemiotičke teorije komunikacije i multimodalne interakcijske analize diskursa s jedne strane, i teorijskih spoznaja digitalne humanistike i računalno posredovanog diskursa s druge strane, u radu se ustanovljuje i analizira djelovanje: (i) intermodalnosti temeljnih...
Music as healing in the Anatolian Seljuk Times
Music as healing in the Anatolian Seljuk Times
Ivana Mihaljinec
The Anatolian Seljuk State existed in the Middle Ages, from period 1078-1310. The aim of the research conducted in this work is to prove the healing effects of makams used in that period and their connection with the architectural structure and acoustic characteristic of the hospitals where they were performed. The research of the literature included the settlement of the Anatolian Seljuks, their building activities and cultural life, as well as showing the migrations and integrations...
Narativi doma i domovine: hrvatski emigrantski tisak u Argentini
Narativi doma i domovine: hrvatski emigrantski tisak u Argentini
Viktorija Kudra Beroš
Duga povijest iseljavanja stanovništva s područja Hrvatske otvorila je različite institucionalne prostore koji su u svom fokusu imali iseljeništvo. Odnos prema iseljeništvu i iseljeništva prema domovini ovisio je i o simboličkom sustavu domovine (Austo-Ugarska, Kraljevina Jugoslavija, NDH, SFRJ, Republika Hrvatska) kao i prostoru njihove dislokacije. U fokusu ovoga rada je hrvatska politička emigracija nakon Drugog svjetskog rata u Argentini, njihov odnos prema domovini i...
Naručitelji i umjetnici u Rijeci tijekom 17. i 18. stoljeća
Naručitelji i umjetnici u Rijeci tijekom 17. i 18. stoljeća
Mario Pintarić
Naručitelji i umjetnici u Rijeci tijekom 17. i 18. stoljeća do sada su bili tek djelomično istraženi i katalogizirani. Stoga je temeljni cilj ove disertacije bio kroz brojne novopronađene arhivske dokumente izraditi analitičan katalog naručitelja i donatora umjetnina, ali i aktivnih majstora u Rijeci tijekom 17. i 18. stoljeća. Pronalaskom dosad nepoznatih arhivskih podataka prvi puta su sustavno prikazane aktivnosti i funkcije pojedinih uglednih naručitelja i donatora. Isto...
Navike i ponašanja autora iz društvenog i humanističkog područja pri objavljivanju  radova u časopisima
Navike i ponašanja autora iz društvenog i humanističkog područja pri objavljivanju radova u časopisima
Nikolina Peša Pavlović
Glavna svrha ovog istraživanja je dobiti uvid u publikacijsko ponašanje autora iz društvenih i humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj u kontekstu znanstvene komunikacije, s naglaskom na objavljivanje radova u časopisima i prepoznavanje časopisa upitne kvalitete. Znanost i znanstvena komunikacija kao dio složenog i promjenjivog društvenog sustava stalno su izloženi utjecajima i promjenama, a posljednjih desetljeća se često navodi da je tradicionalni sustav znanstvene...
Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle
Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle
Ana Marija Raffai
U ovom se radu istražuje kompleksni i multidimenzionalni koncept nenasilja u teologiji oslobođenja suvremene teoretičarke i teologinje Dorothee Sölle na temelju njezina cjelovitog teološkog opusa i djelovanja. Nenasilje kao angažirana misao i etička pozicija osnovna je odrednica u njezinu teološkom promišljanju u analizi kojeg se razabire kako više krugova utjecaja i teorijskih pristupa nenasilju, posebno autora/ica Gandhija, Mullera, Sharpa, Eberta, Goss Mayr, Berrigana i Day,...
Novoštokavski ikavski govori Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do Biograda)
Novoštokavski ikavski govori Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do Biograda)
Ivan Magaš
Disertacija se bavi novoštokavskim ikavskim govorima Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do Biograda), prvenstveno govorom najstarijih stanovnika odabranog područja. Veći dio jezične analize obuhvaća fonološke i morfološke osobitosti, manji dio sintaktičke i leksičke. Donose se podatci iz dvadeset punktova, a pet odabranih govora (Posedarje, Seline, Suhovare, Sveti Petar na Moru, Zaton) obrađeno je detaljnije. Istraživani govori vrlo su homogeni, uz određene posebnosti...
Odnos osjećaja i moralnog osjećaja kod Spinoze i Kanta
Odnos osjećaja i moralnog osjećaja kod Spinoze i Kanta
Ivana Renić
Disertacija se sastoji od uvodnog dijela, glavnog dijela s dva duža poglavlja i završnog dijela. U glavnom dijelu tema je pojam kauzalnosti u djelima Spinoze i Kanta, pobliže odnos ovog pojma prema afektima i moralnom djelovanju. Budući da je ovaj koncept sastavni dio teorije afekata, autorica je smatrala potrebnim raspraviti probleme, pitanja i kritike njegove definicije. Analizira se razlika u Kantovom i Spinozinom shvaćanju kauzalnosti i posljedice te razlike. Cilj rada je kroz...
Odrednice akumulacije socijalnog kapitala stanovništva Zadra
Odrednice akumulacije socijalnog kapitala stanovništva Zadra
Mislav Dević
Ovo istraživanje za cilj je imalo istražiti socijalni kapital zadarskog stanovništva. Socijalnom kapitalu pristupalo se koristeći kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode te pri tom povezujući deskriptivnu fenomenologiju Amadea Giorgija, te adaptivnu-teoriju za čiji je razvoj zaslužan Derek Layder. Deskriptivno-fenomenološkim pristupom prvo je istraživano značenje triju društvenih fenomena – društvenih veza, povjerenja i građanskog angažmana. Prema nalazima te...

Paginacija