Paginacija

Misliti u metaforama
Misliti u metaforama
Alen Tomić
Ovim istraživačkim radom nastojali smo pobliže istražiti odnos metafore i mišljenja, utjecaj metafora na mišljenje, nastanak i razvoj znanstvenih teorija, filozofskih stavova i svakodnevnog govora. Istraživačku osnovu rada čine dvije različite teorije metafora: Lakoff-Johnsonova teorija konceptualne metafore razvijena u okvirima kognitivne znanosti i lingvistike te Blumenbergova apsolutna metafora razvijena u sklopu projekta metaforologije. Kritičkom analizom i interpretacijom...
Mit o povratku u imaginariju hrvatske dijaspore u Australiji
Mit o povratku u imaginariju hrvatske dijaspore u Australiji
Tuga Tarle
Nakon proglašenja samostalnosti i suverenosti te međunarodnog priznanja Republike Hrvatske među znanstvenicima društvenih i humanističkih znanosti pojačan je interes za istraživanja hrvatskog iseljeništva u svijetu i Australiji. Radovi posvećeni ovoj kategoriji hrvatskog iseljeništva ponajviše propituju povijesni i kulturni aspekt hrvatske dijaspore, pitanje učenja i brige o hrvatskom jeziku među potomcima iseljenika, život političkih organizacija, hrvatskih katoličkih misija...
Model informacijskog sustava za podršku pametnim turističkim destinacijama
Model informacijskog sustava za podršku pametnim turističkim destinacijama
Jurica Grzunov
Tema ove doktorske disertacije pametne su turističke destinacije te aktivnosti koje utječu na njihov razvoj i upravljanje. S obzirom na kontinuirani globalni porast broja turističkih dolazaka te na intenzivan razvoj novih tehnologija koje utječu na sve faze turističkog putovanja, u turističkim se destinacijama javlja sve veća potreba za razvojem moderne informacijsko-komunikacijske infrastrukture i kontinuiranim praćenjem podataka vezanih uz turiste, ali i sve ostale dionike u...
Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini
Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini
Dejana Golenko
Koncept informacijske pismenosti u području prava u Republici Hrvatskoj neistraţeno je područje. S obzirom na neistraţenost fenomena informacijske pismenosti u području prava u Republici Hrvatskoj, cilj je rada na temelju istraţivanja strateških dokumenta i kurikuluma institucije i stajališta nastavnog osoblja prema konceptu informacijske pismenosti i njihovog stajališta o informacijskim vještinama studenata posebice u području prava, kao i stavova i iskustva knjiţničara vezana...
Model upravljanja informacijskom sigurnošću u usklađivanju s europskom pravnom regulativom zaštite podataka
Model upravljanja informacijskom sigurnošću u usklađivanju s europskom pravnom regulativom zaštite podataka
Natalija Parlov
Europsko je Jedinstveno digitalno tržište (DSM), zahvaljujući e-trgovini i e-upravi, jedan od najvažnijih pokretača europskog gospodarstva. Zbog značajnih promjena uslijed novih načina poslovanja u okolnostima digitalne ekonomije donesen je regulatorni okvir koji ne ovisi o državnim granicama i usmjeren je ka zaštiti privatnosti te informacijskoj sigurnosti. Europski regulativa vezana uz zaštitu osobnih podataka ne nudi procesno primjenjiv način usklađivanja organizacija...
Model za bibliografsku organizaciju transmedijske građe
Model za bibliografsku organizaciju transmedijske građe
Ana Vukadin
Tema rada je mogućnost poboljšanja bibliografske organizacije informacija o transmediju u okviru dvaju konceptualnih modela bibliografskih podataka, FRBR-Library Reference Model (FRBR-LRM) i FRBRoo. Transmedij je prijenos dijelova iste sadržajne cjeline kroz različite medije (npr. književni tekst, film, strip itd.), koji moţe uključivati i interaktivne objekte, događaje i tehnologije. Ključni elementi bibliografske organizacije transmedija su okupljanje dijelova transmedijske...
Modeli mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika
Modeli mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika
Mihael Plećaš
Hrvatski se ukupni, pa stoga i robni, izvoz može povećati i djelotvornijom gospodarskom diplomacijom. Međutim, vrijedno je problematizirati provodi li hrvatska gospodarska diplomacija one aktivnosti koje hrvatski izvoznici od nje očekuju. Nadalje, upitno je pokrivaju li rezultati rada hrvatske gospodarske diplomacije troškove njezina djelovanja. Stoga, u ovome se doktorskom radu problematizira djelotvornost (engl. Effectiveness) rada hrvatske gospodarske diplomacije, odnosno rezultati...
Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
Kristijan Marić
Ova disertacija predstavlja teorijski i praktičan doprinos razumijevanju povezanosti utjecaja konkurentskih sila i državnih mjera s podizanjem konkurentnosti poduzeća te povećanjem izvoza i novim zapošljavanjem u Republici Hrvatskoj. Problem u ovoj disertaciji predstavlja dugogodišnji deficit vanjskotrgovinske bilance Republike Hrvatske iz čega se izvodi i drugi problem u ovoj disertaciji kojeg predstavlja niska konkurentnost hrvatskoga gospodarstva. Shvaćanjem problema i predmeta...
Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa
Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa
Predrag Perožić
Doktorski rad „Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa“ jeste istraživanje najprikladnije mogućnosti da se bibliografski autorizirani metapodaci pohranjeni u UNIMARC/A formatu predstave kao semantički povezani i strojno razumljivi podaci pomoću podatkovnog modela kojeg nazivamo Opći okvir za opisivanje resursa (Resource Description Framework, RDF). Rezultat doktorskog rada je konkretan proizvod pod nazivom Ontologija autoriziranih podataka - OAP,...
Modeliranje informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu
Modeliranje informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu
Josip Miočić
U radu se istražuje proces modeliranja informacijskog sustava za potporu procesima vrednovanja sportova i sportskih udruga na lokalnoj razini na primjeru informacijskog sustava Športske zajednice Grada Zadra (ŠZGZ). U teorijskom dijelu rada dan je kraći osvrt na opću teoriju sustava, teoriju informacijskih sustava, pojmove organizacije te prikaz modeliranja informacijskih sustava, uz poseban osvrt na sustav sporta u Republici Hrvatskoj. U osvrtu na opću teoriju sustava dan je prikaz...
Multimodalne diskurzivne strategije na primjeru videoblogova na španjolskom jeziku
Multimodalne diskurzivne strategije na primjeru videoblogova na španjolskom jeziku
Ivana Zovko
U ovoj disertaciji istražuju se multimodalne diskurzivne strategije u devet prvih videoblogdnevnika popularnih hispanoameričkih videoblogera objavljenih na internetskoj platformi YouTube. Na spojnici između sociosemiotičke teorije komunikacije i multimodalne interakcijske analize diskursa s jedne strane, i teorijskih spoznaja digitalne humanistike i računalno posredovanog diskursa s druge strane, u radu se ustanovljuje i analizira djelovanje: (i) intermodalnosti temeljnih...
Music as healing in the Anatolian Seljuk Times
Music as healing in the Anatolian Seljuk Times
Ivana Mihaljinec
The Anatolian Seljuk State existed in the Middle Ages, from period 1078-1310. The aim of the research conducted in this work is to prove the healing effects of makams used in that period and their connection with the architectural structure and acoustic characteristic of the hospitals where they were performed. The research of the literature included the settlement of the Anatolian Seljuks, their building activities and cultural life, as well as showing the migrations and integrations...

Paginacija