disertacija
Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području Sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija

Ana Konestra (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za arheologiju