Paginacija

Ženski likovi u djelu Osmana
Ženski likovi u djelu Osmana
Anđela Čuljak
Žena postoji od početka čovječanstva i nepresušan je izvor života. Njezin lik proteže se rijekom književnih djela i ostavlja za sobom ženski zanos i jedinstvenost. Kako i zašto autori ne mogu bez ženskog lika, jednostavno je pitanje koje za sobom povlači i jednostavan odgovor: žena je nositeljica života i bez nje ne bi bilo ni ostalih aktera. Tako, Gundulić u slavnom povijesnom epu Osman, nije mogao proći bez žene. Uvodi ženske likove različitih karakternih osobina, od...
Ženski likovi u romanu S. Kuznjecova "Leptirova koža"
Ženski likovi u romanu S. Kuznjecova "Leptirova koža"
Mia Čondić
U ovom diplomskom radu analizirala sam ženske likove u romanu Sergeja Kuznjecova Leptirova koža. Glavni cilj analize bio je istražiti koliko su stereotipovi o ženama iz svakodnevnog života i literature koja se bavi ulogom žena u društvu prisutni u karakterizaciji junakinja. Pokazalo se da junakinje romana često opovrgavaju stereotipove koji su tijekom povijesti bili nametani ženama. Spomenuti stereotipovi odnose se primjerice na prava žena na odlučivanje o vlastitom tijelu, poput...
Ženski likovi u smješnicama "Starac Klimoje", "Lukrecija ili Trojo" i "Šimun Dundurilo"
Ženski likovi u smješnicama "Starac Klimoje", "Lukrecija ili Trojo" i "Šimun Dundurilo"
Marija Orešković
Cilj ovoga istraţivanja je pobliţe upoznavanje sa ţenskim likovima u hrvatskim smješnicama, posebnom komičkom vrstom iz 17. stoljeća, koju ću takoĎer rasvijetliti. Druga polovica sedamnaestoga stoljeća u hrvatskoj knjiţevnosti obiljeţena je ovom vrstom komedije. Bavit ću se obiljeţjima tog razdoblja općenito, kao i načinima pronalaska smješnica, njihovim datiranjem u odnosu na njihovo objavljivanje i ljudima koji su ih pronalazili. Vaţno je znati koje ţanrovske odrednice ih...
Žensko iskustvo promjene ili zadržavanja prezimena nakon ulaska u brak: kvalitativno istraživanje
Žensko iskustvo promjene ili zadržavanja prezimena nakon ulaska u brak: kvalitativno istraživanje
Danijela Benko
U radu se prikazuju rezultati kvalitativnog istraživanja čiji je cilj bio opisati žensko iskustvo promjene ili zadržavanja prezimena nakon ulaska u brak. Svrha istraživanja bila je pridonijeti spoznajama o važnosti prezimena kao dijela identiteta žene, ali i spoznajama o muško-ženskim odnosima i snazi patrijarhalne norme u društvu u kojem sugovornice žive. Metoda koja je bila korištena u istraživanju je polustrukturirani intervju, na prigodnom uzorku od 10 sugovornica....
Žensko tijelo u ratnoj prozi hrvatskih spisateljica 20. i 21. stoljeća
Žensko tijelo u ratnoj prozi hrvatskih spisateljica 20. i 21. stoljeća
Tea Grbić
U središtu je ovoga istraživanja prikazivanje različitih modusa konstrukcije tjelesnosti kroz koje su hrvatske spisateljice 20. i 21. stoljeća kodirale intimno jastvo u tekstove ratne proze. Cilj je uočiti način na koji su one reinterpretirale pristup ženskome tijelu i nadišle kulturno prihvaćene stereotipe i binarne opreke njegove reprezentacije u književnome tekstu postavljene još od antičkih promišljanja. U prvome će se poglavlju rada predstaviti značenje pojma žensko...
Živi glumac na zadarskoj kazališnoj sceni
Živi glumac na zadarskoj kazališnoj sceni
Lucija Govorčin
Kazalište lutaka Zadar na početku svojega djelovanja oponaša glumačko kazalište i tako stvara jednu vrstu pučkog ili dječjeg kazališta. Kazalište lutaka Zadar osnovano je 1. studenoga 1951. godine. Osnivač i direktor kazališta je Bruno Paitoni, a stalni redatelj je Mile Gatara, glumac Narodnog kazališta kojemu je povjeren umjetnički rad i uvježbavanje. Kazalište lutaka je jedan od kazališnih oblika, kao što su drama, balet, opera ili pantomima. Kod ostalih kazališnih formi...
Život i djelovanje Brune Bušića
Život i djelovanje Brune Bušića
Martina-Matija Brčić
Bruno Bušić važna je ličnost razdoblja novije hrvatske povijesti zbog svojeg patriotizma i značajnog literarnog i emigrantskog djelovanja. Njegov život i djelovanje tematika je kojoj još uvijek nije pridano dovoljno mjesta u hrvatskoj povijesti. U dostupnim izvorima autori se najviše osvrću na njegovo ubojstvo, koje je svakako nezaobilazno kada se spominje Bruno Bušić, ali bi se trebalo usmjeriti i na ostale segmente njegova života i stvaralaštva. Ovaj rad sastavljen je analizom...
Život u američkim kolonijama do izbijanja Sedmogodišnjeg rata
Život u američkim kolonijama do izbijanja Sedmogodišnjeg rata
Suzana Sabol
Uzroci engleske kolonizacije američkog kontinenta bili su vjerska netrepeljivost i progoni, veliko siromaštvo i prenapučenost u matičnoj zemlji Engleskoj. Većina zemalja u Europi od 16. do kraja 18. stoljeća vodila se merkantilizmoms ciljem ostvarenja gospodarske neovisnosti. Promotori su odigrali ulogu u prepoznavanju ostvarenja merkantilističke politike u osnivanju kolonija, no počeci kolonizacije nisu bili ni približno kao očekivani. Britanska kruna nije bila na gubitku jer su...
Život štićenika religijske komune Cenacolo
Život štićenika religijske komune Cenacolo
Marta Viduka
Istraživanje se temelji na analizi duhovnog i društvenog života članova zajednice Cenacolo. Težilo se uvidu u njihovu svakodnevicu koja je obilježena radom i molitvom. Ispitala se je važnost religije i obitelji kao i međuodnosa samih štićenika. Cilj ovog završnog rada je prikazati rezultate kvalitativnog istraživanja provedenog na uzorku od četiri štićenika bratovštine Cenacolo. Analizirane su teškoće ovisničkog života te su povezane s prethodnom literaturom. Korištena...
Životne vrijednosti i osobine ličnosti kod konzumenata droge u odnosu na nekonzumente droge
Životne vrijednosti i osobine ličnosti kod konzumenata droge u odnosu na nekonzumente droge
Lucija Marcelić
Životne vrijednosti su usmjeravajuća načela osobe i predstavljaju motivacijske ciljeve kojima pojedinci teže. Ovom području istraživanja mnogo je doprinio Schwartz te omogućio provedbu dodatnih istraživanja. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlike u osobinama ličnosti i životnim vrijednostima kod konzumenata i nekonzumenata različitih narkotika. U istraživanju je sudjelovalo 385 ispitanika različitih demografskih obilježja, od toga 109 konzumenata droge i 276...
Životni ciklus turističke destinacije
Životni ciklus turističke destinacije
Marko Telak
Kompleksan i interdisciplinaran pojam s brojnim sudionicima koji sa svojim međusobnim djelovanjem tvore pojavu koju nazivamo turizmom. Uz turiste, možemo reći kako je turistička destinacija fokus promatranja turizma te da je prvenstveno bez njihovog međusobnog djelovanja nezamislivo govoriti o turizmu. Destinacija tijekom svog postojanja prolazi kroz određene faze nazvane životnim ciklusom turističke destinacije te se često poistovjećuje s ciklusom proizvoda. U njenom ciklusu,...
Žrtve zlostavljanja ili zanemarivanja- sestrinski menadžment
Žrtve zlostavljanja ili zanemarivanja- sestrinski menadžment
Andrea Krsnik
Nasilje je u znatnom porastu u svijetu i zahvaća sve populacije ljudi jednako. Nasilje je korištenje snage i moći prema drugoj osobi ili grupi, što rezultira negativnim posljedicama za žrtvu. Kao takvo, nasilje predstavlja veliki problem u društvu, s kojim se često susreću i medicinske sestre. Medicinska sestra kompetentna je prepoznati oblike i tipove nasilja, te žrtve i zlostavljače. Nasilje je samo po sebi složena pojava. Može biti aktivno, u vidu fizičkog, seksualnog ili...

Paginacija