diplomski rad
Analiza ruskih frazema sa somatskim sastavnicama

Gloria Brajković (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za ruski jezik i književnost
Podaci o radu
NaslovAnaliza ruskih frazema sa somatskim sastavnicama
AutorGloria Brajković
Voditelj/MentorMarina Radčenko (mentor)
Sažetak rada
U ovome se radu analiziraju ruski frazemi sa somatskom sastavnicom, odnosno oni frazemi koji kao komponentu imaju dio tijela i koji čine najveći dio frazeološkog fonda svakog jezika. Budući da ruska i hrvatska frazeologija obiluju somatskim frazemima, u radu su obuhvaćeni frazemi koji kao sastavnicu imaju dijelove tijela i unutarnji organ glava, ruka, noga, oči i srce. Prvi je dio rada posvećen frazeologiji te definiciji, opisu i klasifikaciji frazema, a drugi analizi frazema s navedenim komponentama. Cilj rada je odrediti frazeološko značenje, porijeklo i motiviranost frazema te njihovu formalnu stranu, odnosno analizirati frazeme s njihovog semantičkog i strukturnog stajališta, ali i odrediti njihov hrvatski ekvivalent, to jest frazeme koje nose jednako semantičko značenje u hrvatskom jeziku. S obzirom na to da ruska i hrvatska frazeologija imaju dijelom zajedničku nacionalnu frazeologiju, prisutni su frazemi koji se u potpunosti podudaraju u oba jezika. Svaki od frazema nositelj je odreĎene simbolike, a najbrojniji su oni sa strukturom sveze riječi.
Ključne riječifrazeologija frazem somatska sastavnica ruski jezik hrvatski jezik
Naslov na drugom jeziku (engleski)Analysis of Russian idioms with somatic components
Naslov na drugom jeziku (ruski)Анализ русских фразеологизмов с соматическим компонентом
Povjerenstvo za obranuZdenka Matek Šmit (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zadru
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za ruski jezik i književnost
MjestoZadar
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaRuski jezik i književnost (dvopredmetni studij); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski
Smjernastavnički
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacije rusistike
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. educ. philol. russ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-06
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In this paper, we analyze Russian idioms with somatic components, that is, the expressions that have a component as part of the body, which make up the largest part of the phraseological fund of each language. Since Russian and Croatian phraseologies are rich with somatic idioms, this paper covered idioms, which have body parts and internal organs head, hand, leg, eyes and heart as components. The first part of the paper is dedicated to phraseology, definition, description and classification of phrases. The second part of the paper focuses on the analysis of phrases with the aforementioned components. The aim of the paper is to determine the phraseological meaning, origin and motivation of phrases as well as their formal side, that is, to analyze idioms with their semantic and structural point of view as well as to determine their Croatian equivalent, namely, idioms that carry the same semantic meaning in the Croatian language. Given the fact that Russian and Croatian phraseology are part of a common national phraseology, there are expressions that fully coincide in both languages. Each phrase is a holder of a certain symbolism and the most common are the ones with the structure of alliance words.
Sažetak rada na drugom jeziku (ruski)
В этой дипломной работе анализируются русские фразеологизмы с соматическим компонентом, то есть те фразеологизмы, которые содержат компонент «часть тела» и которые составляют самую большую часть фразеологического фонда каждого языка. Так как русская и хорватская фразеология изобилуют соматическими фразеологизмами, в этой работе охвачены идиомы с компонентами голова, рука, нога, глаз и сердце, которые обозначают части тела и внутренний орган человека. Первая часть работы посвящена фразеологии и определению, описанию и классификации фразеологизмов, а вторая часть посвящена анализу фразеологизмов с перечисленными компонентами. Основная цель работы состоит в определении лексического значения, происхождения и мотивированности устойчивых выражений и в определении их структкры. Другими словами цель работы – анализировать устойчивые выражения с точки зрения их семантики и структуры, а также определить их хорватский эквивалент или идиомы, которые несут то же значение. Часть национальной фразеологии является общей для русского и хорватского языков и поэтому существуют выражения, которые полностью совпадают в обоих языках. Каждый из фразеологизмов выражает определенную символику, а наиболее многочисленными из них являются те, которые имеют структуру словосочетания.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)phraseology idiom somatic component Russian language Croatian language
Ključne riječi na drugom jeziku (ruski)фразеология фразеологизм соматический компонент русский язык хорватский язык
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:024514
PohranioMarta Unković