Pages

Informacijsko ponašanje starijih adolescenata pri odlučivanju o profesionalnom  razvoju u Bosni i Hercegovini
Informacijsko ponašanje starijih adolescenata pri odlučivanju o profesionalnom razvoju u Bosni i Hercegovini
Indira Kasapović
Veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini svake godine donosi obrazovne i karijerne odluke. Pri tome, pristup relevantnim informacijama može biti od presudne važnosti za buduće životne prilike i unapređenje kvalitete života mladih ljudi. Premda je razumijevanje traženja i korištenja informacija u obrazovnim i karijernim odlukama mladih važno u kreiranju javnih politika namijenjenih mladima, ovo je veoma podcijenjena tema u polju proučavanja informacijskog ponašanja. Ovo...
Informacijsko ponašanje studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija pri znanstveno-istraživačkom radu
Informacijsko ponašanje studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija pri znanstveno-istraživačkom radu
Gordana Gašo
Iako informacijsko ponašanje doktoranada pri traženju informacija posljednjih desetak godina privlači pozornost istraživača ipak je informacijsko ponašanje doktoranada pri traženju informacija za pisanje disertacije kao njihovog najznačajnijeg znanstvenoistraživačkog rada još uvijek nedovoljno istraženo područje informacijskih i komunikacijskih znanosti kako u međunarodnom tako i u hrvatskom kontekstu. Budući da je izrada disertacije dugotrajan i zahtjevan proces, a...
Inovativnost i nasljeđe pjesničke poetike i pjesničkog stvaralaštva Josipa Severa
Inovativnost i nasljeđe pjesničke poetike i pjesničkog stvaralaštva Josipa Severa
Božidar Cvenček
U doktorskoj se disertaciji istražuju tri glavne hipoteze potkrijepljene istraživačkim pitanjima i teznim rečenicama. Prva se hipoteza vezuje uz odredbu razine inovativnosti u pjesničkom predlošku, druga se vezuje uz razinu prikladnosti novoga teorijskog koncepta predstavljenog u disertaciji, protomimesisa, dok se treća hipoteza vezuje uz razinu stvaralačkog nasljeđa koje je Josip Sever prepustio povijesti, suvremenosti te budućnosti hrvatske književnosti. Smatramo kako smo...
Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske uprave od 1814. do 1868.
Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske uprave od 1814. do 1868.
Dubravka Kolić
U ovom radu cilj je bio izložiti rezultate istraživanja razvoja i djelovanja središnje uprave u Dalmaciji u razdoblju od 1814. do 1868. godine. Poseban naglasak stavljen je na djelovanje, administrativno i registraturno poslovanje tijela uprave u Dalmaciji na pokrajinskoj, okružnoj, kotarskoj i općinskoj razini. Analizom unutarnjeg ustroja upravnih institucija, njihovih funkcija i nadležnosti, hijerarhijskih veza (vertikalnih i horizontalnih) nastojala se prikazati dinamika razvoja i...
Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. godine
Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. godine
Martina Juranović Tonejc
Ovim radom je po prvi put sustavno obrađen institucionalni razvoj zaštite pokretnih umjetničkih predmeta na prostoru Republike Hrvatske u razdoblju od 1850. do 1990. godine. U tom razdoblju prati se razvoj zaštite pokretnih spomenika od sporadičnog do planskog i na kraju sustavnog, dakle od časa kada oni postaju predmet interesa i vrjednovanja do kategorije pravne zaštite. U prvom redu ovaj rad se bavi pokretnom umjetničkom baštinom unutar procesa institucionalnog razvoja sustava...
Institucionalno uređenje europskog monetarnog poretka u interakciji s međunarodnim  odnosima unutar Europske unije
Institucionalno uređenje europskog monetarnog poretka u interakciji s međunarodnim odnosima unutar Europske unije
Mario Varović
Ovom doktorskom disertacijom daje se teorijski i praktični doprinos razumijevanju uloge i važnosti europskog monetarnog poretka, koji obuhvaća Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke članice Eurosustava, na unapređenje međunarodnih ekonomskih odnosa država članica europodručja koji se temelje na održivom gospodarskom rastu i međunarodnoj razmjeni na jedinstvenom europskom tržištu. Interdisciplinaran pristup ovome istraživanju povezuje monetarnu politiku i...
Integracija digitalne tehnologije i oblikovnih postupaka u nakladnički sadržaj
Integracija digitalne tehnologije i oblikovnih postupaka u nakladnički sadržaj
Ivona Despot
Cilj rada bio je istražiti konvergenciju medija i tehnologije te integraciju digitalne tehnologije u oblikovanje nakladničkog sadržaja. Novi postupci u oblikovanju sadržaja rezultiraju stvaranjem novih oblika knjiga koje je potrebno kategorizirati kako bi bili vidljiviji među mnogobrojnim medijskim sadržajima koji nastaju u digitalnom mediju. Nakladnici knjiga na svojim mrežnim stranicama najčešće kategoriziraju knjige prema autoru, žanru ili bibliotekama dok se digitalni...
Interferrence of Hindi and English in the political discourse of Parliament of India
Interferrence of Hindi and English in the political discourse of Parliament of India
Marijana Janjić
The thesis analyzes types of English-Hindi interference, from socio-linguistic and linguistic perspective. In the first and second chapter, the question of interference and the influence of one language onto another variety is presented. Short overview of language policy politics in India after its independence in 1947, with an emphasis on Hindi and decisions related to its promotion, sheds light on the sociolinguistic situation in contemporary India. One should bear in mind, however, that...
Interkulturalna osjetljivost studenata učiteljskih studija
Interkulturalna osjetljivost studenata učiteljskih studija
Denis Jurković
Sve veća kulturna raznolikost modernih društava aktualizira važnost afirmacije interkulturalnog dijaloga. Globalno povezivanje svijeta, otvaranje društava pa, samim time, i njihovo kulturno usložnjavanje ima brojne prednosti, kako za društva tako i za pojedinca. No, ono sa sobom donosi i brojne izazove. Budući da susreti pripadnika različitih kultura ne rezultiraju nužno i pozitivnim odnosima, nužno je načela interkulturalizma integrirati u što više ljudskih djelatnosti,...
Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1867.-1914.
Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1867.-1914.
Anja Iveković Martinis
U ovom radu autorica na temelju analize diskursa višejezičnih dnevnih novina Omnibus ispituje način na koji se konstruiraju nacionalni identiteti te nacionalne skupine i njihovi odnosi u austro-ugarskoj Puli. Osim toga proučava kako se u nacionalnom diskursu u ovom listu konstruira nacionalnu ravnodušnost i kozmopolitizam te ulogu koju pokušaj njihovog suzbijanja igra u izgradnji nacionalnog identiteta. Analiza pokazuje da se «narodi» shvaćaju kao samorazumljivi, neproblematični...
Istraživanje procesa redakture u podslovljavanju
Istraživanje procesa redakture u podslovljavanju
Vedrana Čemerin Dujmić
Pitanje kvalitete podslova igra važnu ulogu u traduktologiji, no tek su rijetka istraživanja posvećena ljudima koji se bave zadacima osiguranja kvalitete audiovizualnih prijevoda i načinu na koji se njihov rad odvija. Ovaj rad bavi se postupcima redakture podslova i metakognitivnim procesima redaktora. Pritom se koristi metodologijom istraživanja prijevodnih procesa u eksperimentalnom okruženju. S obzirom na način na koji je osmišljen, rad spaja tri područja traduktologije:...
Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području Sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija
Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području Sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija
Ana Konestra
U radu Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija analiziraju se dvije vrste keramičkoga finoga stolnog posuđa antičke datacije s područja sjeverne Liburnije, a čije je proizvodno ishodište Apeninski poluotok. Sjeverna Liburnija, odnosno Kvarner, ciljano su izdvojeni zbog postojanja brojnih neobjavljenih keramičkih nalaza, ali i prethodnih objava koje su se bavile ovim keramičkim materijalom te su stoga...

Pages