disertacija
Liturgijska oprema kaptolskih crkava otoka Krka u zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine

Danijel Ciković (2018)
Sveučilište u Zadru