disertacija
Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području provincije Dalmacije

Ruža Sekso (2017)
Sveučilište u Zadru