disertacija
Sakralna umjetnička baština Varaždinskog arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću

Iva Potočnik (2016)
Sveučilište u Zadru