undergraduate thesis
Analysis of tourism supply and demand of southern Velebit

Danira Batinić (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleAnaliza turističke ponude i potražnje južnog Velebita
AuthorDanira Batinić
Mentor(s)Božena Krce Miočić (thesis advisor)
Abstract
Velebit svojom ljepotom i velikim brojem atrakcija jedna je od najljepših i najzanimljivijih planina Hrvatske. Planina koja nijednog istinskog zaljubljenika u prirodu neće ostaviti ravnodušnim, te nakon prvog posjeta jamĉi ponovno vraćanje. Brojne knjige napisane su o ovoj moćnoj planini te osobe koje nikad nisu bile na Velebitu ĉitajući knjigu poţele bar jednom kroĉiti u svijet ĉudesne prirode, prirodnih ljepota i oĉaravajuće tišine. Veliki, naizgled goli blokovi stijena s mnoštvom pukotina, teško prohodne šume, krške doline, jame i škrape. Prostor juţnog Velebita pravi je mozaik sastavljen od najrazliĉitijih staništa koja su dom mnogim biljnim i ţivotinjskim vrstama. Naţalost potencijali koje juţni Velebit posjeduje nisu u potpunosti iskorišteni. Osim Nacionalnog parka Paklenica i kanjona rijeke Zrmanje drugi dijelovi skoro da i nisu prepoznati kao turistiĉke atrakcije u oĉima posjetitelja. Turistiĉka potraţnja za tim dijelovima nije zadovoljavajuća te je potrebno osmisliti nove turistiĉke proizvode te pribliţiti ponudu potencijalnim potrošaĉima. Potencijali za razvoj razliĉitih oblika turizma poput izletniĉkog, ruralnog te pustolovnog su veliki te ih treba iskoristiti. Rezultati provedene ankete pokazali su kako posjetitelji nisu u potpunosti zadovoljni elementima turistiĉke ponude poput kvalitete smještajnih kapaciteta, koliĉine turistiĉkih dogaĊaja i kvalitetom oznaĉenih staza. Stoga su u radu predloţene neke ideje kojima bi se broj posjetitelja mogao povećati.
KeywordsVelebit nature potentials Paklenica National Park tourism
Parallel title (English)Analysis of tourism supply and demand of southern Velebit
Committee MembersIvana Lozo (committee chairperson)
Božena Krce Miočić (committee member)
Tomislav Klarin (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-13
Parallel abstract (English)
With its beauty and numerous attractions, Velebit is one of the most interesting and most beautiful Croatian mountains. The mountain that will not leave any true nature lover indifferent and the mountain that after first visit guarantees return. Numerous books have been written about this mighty mountain, and people who have never been on Velebit, only by reading, want at least once set foot in the world of marvelous nature, natural beauty and enchanting silence. The large, seemingly bare blocks of rocks with lots of cracks, impassable forests, karst valleys, caves and crevices. South Velebit is a true mosaic composed of many different habitats serving as home to many plants and animal species. Unfortunately, the potentials of South Velebit have not been fully utilized. Except Paklenica National Park and the canyon of the river Zrmanja, other parts are barely recognized as a tourist attraction. Tourist demand for these parts is not satisfactory and it is necessary to create new tourism products and to bring closer the offer to potential consumers. The potentials for the development of different forms of tourism such as excursions, rural and adventure are great and should be utilized. The results of the survey showed that visitors are not fully satisfied with some elements of tourist offer such as the quality of accommodation facilities, the quantity of tourist events and quality of marked trails. Therefore, the author has proposed some ideas in order to increase the number of visitors.
Parallel keywords (Croatian)Velebit priroda potencijali Nacionalni park Paklenica turizam
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:665276
CommitterGorica Lovrić