Paginacija

Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama
Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama
Marijana Špoljarić Kizivat
U cilju što sveobuhvatnijega sagledavanja problematike legata u knjižnicama, fenomen legata promatrao se na više načina: terminološki, antropološki, filantropski, psihološki, organizacijski, pravno, kulturološki, povijesno, društveno itd. Svrha je rada dobiti uvid u mogućnosti upravljanja zaštitom zbirki legata u knjižnicama, načine njihove učinkovite organizacije i prezentacije u kontekstu očuvanja pisane baštine te opisati i izgraditi specifičan model upravljanja...
Osobine ličnosti i diplomatska profesija
Osobine ličnosti i diplomatska profesija
Irena Bilić
Pojam osobina ličnosti kontinuirano je središnji pojam proučavanja ličnosti. Istodobno, malo je istraživanja koja se bave proučavanjem značajki ličnosti pojedinaca koji se bave specifičnim profesijama, pa tako nema niti istraživanja značajki ličnosti pojedinaca koji se bave diplomatskom profesijom. Osobine ličnosti su važne za razumijevanje diplomatske profesije i u istraživanju je provjereno koliko se pojedine osobine ličnosti diplomata razlikuju, ovisno o tome kako...
Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata
Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata
Tvrtko Božić
U radu se na temelju arhivske građe, dostupne i relevantne literature te novinskih članaka rekonstruira život stanovnika otoka Krka u vrijeme Prvoga svjetskog rata. Ciljevi istraživanja bili su usmjereni na pitanje u kojoj mjeri je rat svojim pojavnim oblicima i posljedicama utjecao na gospodarske i društvene tokove otoka koji je bio periferni dio austrijske pokrajine Istre. Otok Krk dočekao je početak XX. stoljeća s optimističnim pogledima na ukupna gospodarska i društvena...
Ovladanost pisanim jezikom prvostupnika ruskog jezika i književnosti na Sveučilištu  u Zadru
Ovladanost pisanim jezikom prvostupnika ruskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru
Andrea Knežević
Ovo istraživanje bavi se ovladanošću pisanjem studenata ruskoga jezika na referentnom stupnju B2 po završetku prijediplomskoga studija na Sveučilištu u Zadru. Ovladanost pisanim jezikom odnosi se na jezičnu, sociolingvističku, diskursnu i funkcionalnu kompetenciju prema ZEROJ-u, a utvrdila se pomoću posebno sastavljenih ishoda učenja. Jezična kompetencija odnosi se na morfološku i sintaktičku ovladanost ruskim jezikom. Ovladanost diskursnom kompetencijom u pisanom...
Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća
Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća
Antun Nekić
Tema ove doktorske disertacije je plemićki rod Tetenj, čiji članovi su poznati i pod nazivom Pekri, u razdoblju od 13. stoljeća, kada se po prvi put u izvorima mogu pronaći podatci o pripadnicima roda na prostoru između rijeka Drave i Save, do sredine 15. stoljeća. Plemićki rod Tetenj doselio se na prostor između rijeka Drave i Save u prvoj polovici 13. stoljeća. Vrlo je teško ustanoviti točno vrijeme dolaska roda jer je izvorni materijal za to razdoblje vrlo oskudan, a i one...
Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima
Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima
Boris Ružić
se zasniva na pretpostavci da unutar filmskih i vizualnih studija više nije moguće proučavati odnos gledatelja i pripadajuće mu slike kao odnos onoga koji spremno interpretira i onoga što biva interpretirano (Shannon-Weaver model komunikcije). Istraživanja počiva na analizi „krize gledanja“ koja nije locirana u novomedijski imaginarij, kako to često biva u suvremenim raspravama, već posve suprotno, njezine pojavnosti nalaze se diljem povijesti proučavanja pokretnih slika....
Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika
Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika
Maša Maradin
Temu disertacije čine dva glavna problema usustavljivanju terminologije – polisemija i sinonimija, kojima se u radu pristupa sa deskriptivnog, sociokognitivnog aspekta pošto su se načela tradicionalne terminologije pokazala nedostatnima za njihov opis. Rad je započet teorijskim okvirom unutar kojega su pronađeni modeli za daljnju obradu. Definiran je položaj jezika struke kao podskupa općega jezika, a ne kao njegove inačice, što podrazumijeva da jezik struke podliježe istim...
Pomorski Dubrovnik 1918. – 1941.
Pomorski Dubrovnik 1918. – 1941.
Daniel Dujmić
U doktorskom radu analizira se razvoj dubrovačkog pomorstva u razdoblju monarhističke Jugoslavije te njegova povezanost i utjecaj na dubrovačko gospodarstvo. Razvoj pomorstva promatran je u djelovanju dubrovačkih pomorskih poduzeća, dubrovačke luke Gruž i pomorskih obrazovnih institucija u Dubrovniku (dubrovačke pomorske škole „Nautike“ i Pomorske vojne akademije). Istraživanje je temeljeno na arhivskom gradivu pohranjenom u Državnom arhivu u Dubrovniku, Hrvatskom...
Popularizirana filozofija i filozofija popularnih pojava u srednjoškolskom  obrazovanju
Popularizirana filozofija i filozofija popularnih pojava u srednjoškolskom obrazovanju
Martina Matišić
Tema ovog rada je popularna filozofija, tj. popularizirana filozofija i filozofija popularnih pojava u srednjoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. S obzirom na nagli porast objavljenih radova iz područja popularne filozofije i filozofije u obliku različitom od teksta, npr. stripu ili filmu (većinom u engleskom govornom području), istražila se mogućnost njezinog uvođenja u nastavu Filozofije s ciljem zanimljivijeg, pristupačnijeg i lakšeg razumijevanja nastavnog...
Porezna diplomacija i njena primjena kroz rad OECD-a
Porezna diplomacija i njena primjena kroz rad OECD-a
Lorena Vokić
Organizacija za ekonomski razvoj i suradnju (OECD) s radom započela je 1960.godine. Od početnih 18 zemalja koje je brojala, danas broji 36 zemalja članica. Osim ekonomske suradnje, ova organizacija bitno utječe i na rad drugih, sličnih međunarodnih institucija s kojima je partner i potiče njihov rad. Poseban značaj i utjecaj vidljiv je i na implementaciju pojedinih prijedloga OECD-a na zakonodavne okvire zemalja Europske unije i pravnih akata koje su u članicama EU na snazi. OECD...
Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža
Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža
Petra Ljevak
Nakladništvo egzistira unutar okvira kulturne i kreativne industrije i umreženog društva, pa se kao takvo nalazi pred izazovima digitalizacije i nove tehnologije u gotovo svakom segmentu poslovanja. S obzirom na svoju društvenu ulogu komunikacija prema javnosti u slučaju nakladništva ujedno je i poslovna potreba i društvena obveza, unutar koje nakladnik ima svojevrsnu dužnost iskoristiti sve dostupne kanale komuniciranja. Nove digitalne tehnologije utječu na sve segmente...
Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini
Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini
Ivan Puzek
Predmet istraživanja ovog rada su modernizacijski razvojni procesi u gradu Splitu i uloga ekoloških stavova i percepcija urbanog okoliša u tim procesima. Rad je utemeljen na kombiniranom pristupu proizašlom iz sociologije okoliša i modernizacijskih teorija. Osnovni je postulat suvremene ekološke sociologije, proizašao iz tradicije “nove ekološke paradigme”, da se društvo i okoliš ispituju u interakciji, s povratnim vezama između obje razine. Istraživanje se djelomično...

Paginacija