Paginacija

Strategije prevođenja tabu-tema u hrvatskim prijevodima anglofone dječje  književnosti
Strategije prevođenja tabu-tema u hrvatskim prijevodima anglofone dječje književnosti
Edin Badić
Ovo istraživanje strategija prevođenja segmenata teksta koji sadrže tabu-teme u hrvatskim prijevodima anglofone dječje književnosti oslanja se na postavke deskriptivne paradigme znanosti o prevođenju i teorijskoga modela prevođenja kao prerađivanja (Lefevere 1985/2014). Cilj istraživanja bio je utvrditi mikrostrategije korištene u prevođenju segmenata izvornoga teksta koji sadrže tabu-teme rasne i etničke netrpeljivosti; religije; okrutnosti, nasilja i smrti; te tjelesnosti...
Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja
Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja
Ninoslav Gregurić-Bajza
Brojne promjene u različitim područjima, a posebice u ekonomiji zadnjih desetljeća, u izravnoj su povezanosti s procesom globalizacije. Uslijed tih promjena, poduzeća su prisiljena internacionalizirati svoje aktivnosti jer oslanjanjem samo na domaće tržište dolazi u pitanje i puki opstanak. U uvjetima globalizacije poslovanja, kada je poslovno okruženje definirano razlikama koje donose granice nacionalnih država, uloga je strateškog menadžmenta oblikovati koherentnu,...
Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju
Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju
Josip Kereta
Ova doktorska disertacija teorijski je i praktični doprinos razumijevanju sustava ranog upozorenja na strateške rizike u poduzećima koja posluju na međunarodnim tržištima, koji treba ukazivati na prijetnje i na prilike. Problem u ovoj disertaciji je uspješnost poslovanja hrvatskih poduzeća u međunarodnom poslovanju, a predmet istraživanja je doprinos sustava ranog upozorenja kao dijela efikasnog sustava upravljanja rizicima povećanju uspješnosti poslovanja hrvatskih...
Talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata
Talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata
Nikolina Gunjević Kosanović
Tema ove doktorske disertacije jesu talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata, čija je pisana produkcija analizirana uvažavajući teoretski okvir proučavanja fenomena egzila u književnosti. Kao relevantni čimbenici u formiranju ove produkcije navedene su i povijesne, kulturne, sociološke i ostale prilike koje su dovele do egzodusa talijanskog stanovništva iz Zadra. Disertaciju čini više dijelova, pri čemu se opsegom i važnošću ističu njezina tri...
Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru
Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru
Mirko Đinđić
U ovom se doktorskom radu analizira i istražuje djelovanje talijanskih zastupnika u Dalmatinskom saboru (Dieta Provinciale Dalmata) te se podrobnije iznose njihova zastupnička aktivnost u tom najvišem predstavničkom i autonomnom tijelu Kraljevine Dalmacije. Doduše, autonomija Pokrajinskog sabora a to znači i autonomija Kraljevine Dalmacije, bila je dosta ograničena. Parlamentarna djelatnost talijanskih zastupnika sastavni je dio njihove političke borbe u Pokrajinskom saboru od 1883....
Tekstne vrste u predizbornoj kampanji
Tekstne vrste u predizbornoj kampanji
Daniela Ježić
Svako je ljudsko djelovanje, pa tako i ono političko, nezamislivo bez komunikacije. Danas su u fokusu istraživačkog interesa uglavnom usmena komunikacija i javni nastupi, dok se, barem u Hrvatskoj, vrlo mali broj autora bavi analizom pisanih tekstova i to načelima tekstne lingvistike. Nadalje, kako je i politika oduvijek sastavni dio ljudskoga života, a u današnje je vrijeme zahvaljujući medijima političko djelovanje postalo sveprisutno, sve se više analiza i istraživanja bavi...
Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića
Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića
Tonći Lazibat
Dragutin Tadijanović je, u svom dugogodišnjem životu i stvaralaštvu napisao enorman broj pjesama. Iako su mu brojni kritičari pripisivali gotovo mitsku povezanost s Rastušjem, a samim time nepravedno ga svrstali u ruralne pjesnike, hipoteza je naše doktorske disertacije kako je on prvenstveno i zamjetno urbani pjesnik. Pišući detaljne podatke ispod velike većine svojih pjesama, često zapisuje i grad u kojemu su nastale, stoga grad postaje važnim urbanim motivom – bilo da se...
Teorije i modeli prijelaza djece iz predškolske ustanove u osnovnu školu
Teorije i modeli prijelaza djece iz predškolske ustanove u osnovnu školu
Marijana Miočić
Prijelaz djeteta iz predškolske ustanove u osnovnu školu jedan je od najznačajnijih događaja u djetetovu životu, ali i životu njegovih roditelja. Dolaskom u novu odgojno-obrazovnu sredinu dijete se treba prilagoditi očekivanjima okoline, stupiti u interakciju s novim prijateljima iz razreda i škole, s učiteljima i ostalim odraslima iz šire okoline. Navedene promjene, prilagodba novoj okolini kao i kvaliteta interakcije koju dijete ostvari, mogu utjecati na njegovo ...
Terorizam kao forma društvenog pokreta
Terorizam kao forma društvenog pokreta
Ivan Burazin
Cilj ovog rada je utvrditi mogućnost primjene teorija društvenih pokreta na slučajeve terorizma kao i potencijale sinteze teorija realizma i konstruktivizma kao analitičkog okvira za razmatranje terorizma. U prvom dijelu rada autor je nastojao što jasnije definirati svaki od teorijskih pristupa u svrhu postizanja što veće analitičke preciznosti. Nastavno na teorijske analize i formulacije analitičkog okvira, autor je proveo sadržajnu analizu postojećih definicija terorizma i...
The Conceptualization of Archival Materials Held in Museums
The Conceptualization of Archival Materials Held in Museums
Tamara Štefanac
This thesis examines the perspectives of museum curators on the nature and description of archival material held in Croatian museums. The research emanated out of personal speculation that the arrangement and description of archival and other documentary material found in museum settings are dependent on how curators determine what constitutes archival material, what constitutes a museum object or museum documentation, and what might potentially be both. Arguing also that the path to any...
The role of Civil Society in the Development of a Democratic System of Governance in Kosovo
The role of Civil Society in the Development of a Democratic System of Governance in Kosovo
Ardian Kastrati
Many research studies for civil society development see enormous potential for the use of public discourse by civil society as a means to help transitional nations get important issues onto the public agenda. For transitional countries, it is essential to have an active, effective and responsive civil society. There are great challenges to post-conflict countries, and for Kosovo as a new emerging independent state, many years of political uncertainty have contributed to these challenges. The...
Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanju
Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanju
Ivana Lozo
Doktorska disertacija na temu Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanju bavi se dvama elementima koji su naoko neovisni jedan od drugog, no koja su u oglašivačkom kontekstu neodvojivi: tipografijom korištenom kod reklama u tisku te imenima onog što zajedničkim terminom nazivamo turističkim proizvodom. Tipografiju je moguće smatrati semiotičkim resursom sa vlastitim značenjskim potencijalom. Ona svakako utječe na interpretaciju i recepciju tekstova na koje je...

Paginacija