Paginacija

Turizam u Opatiji između dva svjetska rata
Turizam u Opatiji između dva svjetska rata
Jelena Barić
U doktorskom radu analizira se turistička djelatnost Opatije tijekom međuratnog razdoblja i pod talijanskom upravom te utjecaj fašističke politike na njezin razvoj. Istraživanje je provedeno na temelju kritičke analize arhivskoga gradiva fondova u Državnom arhivu u Rijeci, Muzeju turizma u Opatiji, onovremenih tiskovina i novije literature koja se dotiče navedene problematike. Po završetku Prvog svjetskog rata pokreću se pregovori oko stvaranja novih državnih granica. Stoljetno...
Uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova u poticanju regionalnog razvoja
Uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova u poticanju regionalnog razvoja
Martina Vukašina
U ovom doktorskom radu analizira se utjecaj instrumenata kohezijske politike na regionalni razvoj novih zemalja članica Europske unije. Istraživanje se sastojalo od teorijske i empirijske analize. Teorijski dio rada obuhvaća analizu apsorpcije i mogućnosti novih zemalja članica u korištenju financijskih instrumenata kohezijske politike. Analizirajući apsorpciju sredstava iz instrumenata kohezijske politike, nove zemlje članice (EU-13) sporije apsorbiraju sredstva u odnosu na...
Uloga sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje studenata humanističkih znanosti
Uloga sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje studenata humanističkih znanosti
Snježana Dimzov
Promjene u informacijskom okruženju utjecale su na informacijsko ponašanje studenata i način na koji oni traže, pronalaze i koriste informacijske izvore za učenje. Preferencije novih generacija studenata prema e-izvorima i novim tehnologijama utječu na način njihovog čitanja i učenja. Što se, s obzirom na promjene u informacijskom okruženju događa s čitanjem tiskanih izvora koji su još uvijek bitni, posebice za humanističke znanosti? U fokusu ovog istraživanja bit će način...
Uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća
Uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća
Mirisa Katić
Tema ovoga rada je uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća. Ciljevi istraživanja su utvrđivanje i interpretacija djelatnosti žena u kulturnopovijesnom kontekstu prema predviđenim istraživačkim polazištima. Temeljno polazište su izvori o sudjelovanju žena u kulturnim aktivnostima u prošlosti, što se u 19. stoljeću mijenjalo u skladu s društvenim i političkim promjenama, a istraživačka pitanja povezana su s uočavanjem ograničenja...
Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji
Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji
Ivan Ferenčak
Ante Topić Mimara najpoznatiji je kao kolekcionar koji je tijekom života sakupio bogatu zbirku umjetnina. Osamdeset i četiri umjetnine iz njegove zbirke nalaze se u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, a u Galeriju su prispjele donacijom koja je realizirana između 1968. i 1974. godine. Topićeva donacija Strossmayerovoj galeriji disertacijom je cjelovito istražena i revalorizirana u kontekstu zbirnoga fonda Galerije kojemu danas pripada te u kontekstu njemačkoga tržišta...
Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji
Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji
Nermin Salkić
U radu se analiziraju Nietzscheovi pojmovi umjetnosti i afirmacije života, te njihov međusobni odnos. Kompozicija rada prati uobičajenu podjelu Nietzscheove filozofije na rani, srednji i zreli period. Tijekom rane etape svoga filozofskog promišljanja Nietzsche je etablirao metafizički koncept umjetnosti kao rješenje za prevladavanje pesimizma kao najvećeg problema života. Pri tome Nietzsche središnju ulogu pripisuje staroj grčkoj tragediji, kao jedinstvu suprotstavljenih principa...
Understanding adolescent information behavior from the perspective of informed decision making process
Understanding adolescent information behavior from the perspective of informed decision making process
Alica Kolarić
Although the topic of adolescent information behavior in the context of dealing with everyday life concerns and challenges has gotten some of the research attention, the adolescent information behavior as a part of the decision making process is still a relatively under-examined area in the library and information science field, both in the international context and in Croatia. Adolescence is a sensitive period of leaving the age of childhood, and gradually taking over the responsibility for...
Upravljanje urbanim područjima
Upravljanje urbanim područjima
Ivana Keser
Opći cilj istraživanja prikazanog u ovom radu jest teorijsko i empirijsko razmatranje različitih modela urbanog upravljanja na primjeru urbano-okolišnog sektora Grada Zagreba, pri čemu se posebna pažnja daje mogućnostima i preprekama za integrirano urbano upravljanje, s fokusom na koordinaciju i participaciju. Tema je razrađivana kroz različite teorijske pristupe s namjerom holističkog obuhvata područja istraživanja. Tipologija urbanog upravljanja koju su razvili DiGaetano i...
Urbanizam i arhitektura Varaždina u 15. i 16. stoljeću
Urbanizam i arhitektura Varaždina u 15. i 16. stoljeću
Ivana Peškan
Grad Varaždin započeo je svoj razvoj tijekom 12. stoljeća. Uz kraljevsku utvrdu kao okosnicu, razvilo se trgovište naseljeno doseljenicima (hospites), uglavnom njemačkoga porijekla. Od samih početaka razvoja grada pa sve do sredine 19. stoljeća na području današnjega Varaždina postojale su dvije administrativne jedinice – Slobodni kraljevski grad Varaždin čiji su stanovnici slobodni ljudi i Starogradska varaždinska općina čiji su stanovnici podložnici utvrde. U...
Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog priobalja
Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog priobalja
Duško Marušić
Posljednjih nekoliko desetljeća javlja se potreba za organizacijom društvenog života i gospodarskih aktivnosti zbog očuvanja okoliša i svih prirodnih sastavnica. Iako su se počele provoditi određene mjere koje idu u cilju smanjenja ljudskog opterećenja na prirodne sastavnice okoliša to ipak nije dovoljno. Na području Republike Hrvatske jedno od najznačajnijih područja pritiska jest usko srednjodalmatinsko priobalje koje je područje druge najveće konurbacije u Hrvatskoj, koja se...
Viktimizacija
Viktimizacija
Atila Lukić
Ovo se istraživanje bavi analizom javnih politika prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj. Krećući se od različitih modela invaliditeta te različitih dokumenata (poput UNove Konvencije o ljudskim pravima osoba s invaliditetom i Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja itd.), analiziraju se pravni te medicinski mehanizmi stvaranja onog što se u radu naziva subjekt invaliditeta. Ovaj se subjekt invaliditeta ne oblikuje samo kao rezultat modela...
Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava
Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava
Maja Jadrešin
U ovom radu željeli smo proučiti dosadašnju praksu i predložiti razvoj adekvatne strategije za upravljanje etičkim pitanjima u svezi autorskih prava u visokoškolskom izdavaštvu. Razvijene informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) utječu na dosadašnju praksu širenja i daljnjeg korištenja rezultata istraživanja u budućim znanstvenim istraživanjima i nastavi unutar akademske zajednice. Cilj visokoškolskih ustanova je proširiti znanje i učiniti ga dostupnim široj zajednici...

Paginacija