Paginacija

Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima
Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima
Boris Ružić
se zasniva na pretpostavci da unutar filmskih i vizualnih studija više nije moguće proučavati odnos gledatelja i pripadajuće mu slike kao odnos onoga koji spremno interpretira i onoga što biva interpretirano (Shannon-Weaver model komunikcije). Istraživanja počiva na analizi „krize gledanja“ koja nije locirana u novomedijski imaginarij, kako to često biva u suvremenim raspravama, već posve suprotno, njezine pojavnosti nalaze se diljem povijesti proučavanja pokretnih slika....
Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika
Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika
Maša Maradin
Temu disertacije čine dva glavna problema usustavljivanju terminologije – polisemija i sinonimija, kojima se u radu pristupa sa deskriptivnog, sociokognitivnog aspekta pošto su se načela tradicionalne terminologije pokazala nedostatnima za njihov opis. Rad je započet teorijskim okvirom unutar kojega su pronađeni modeli za daljnju obradu. Definiran je položaj jezika struke kao podskupa općega jezika, a ne kao njegove inačice, što podrazumijeva da jezik struke podliježe istim...
Pomorski Dubrovnik 1918. – 1941.
Pomorski Dubrovnik 1918. – 1941.
Daniel Dujmić
U doktorskom radu analizira se razvoj dubrovačkog pomorstva u razdoblju monarhističke Jugoslavije te njegova povezanost i utjecaj na dubrovačko gospodarstvo. Razvoj pomorstva promatran je u djelovanju dubrovačkih pomorskih poduzeća, dubrovačke luke Gruž i pomorskih obrazovnih institucija u Dubrovniku (dubrovačke pomorske škole „Nautike“ i Pomorske vojne akademije). Istraživanje je temeljeno na arhivskom gradivu pohranjenom u Državnom arhivu u Dubrovniku, Hrvatskom...
Popularizirana filozofija i filozofija popularnih pojava u srednjoškolskom  obrazovanju
Popularizirana filozofija i filozofija popularnih pojava u srednjoškolskom obrazovanju
Martina Matišić
Tema ovog rada je popularna filozofija, tj. popularizirana filozofija i filozofija popularnih pojava u srednjoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. S obzirom na nagli porast objavljenih radova iz područja popularne filozofije i filozofije u obliku različitom od teksta, npr. stripu ili filmu (većinom u engleskom govornom području), istražila se mogućnost njezinog uvođenja u nastavu Filozofije s ciljem zanimljivijeg, pristupačnijeg i lakšeg razumijevanja nastavnog...
Porezna diplomacija i njena primjena kroz rad OECD-a
Porezna diplomacija i njena primjena kroz rad OECD-a
Lorena Vokić
Organizacija za ekonomski razvoj i suradnju (OECD) s radom započela je 1960.godine. Od početnih 18 zemalja koje je brojala, danas broji 36 zemalja članica. Osim ekonomske suradnje, ova organizacija bitno utječe i na rad drugih, sličnih međunarodnih institucija s kojima je partner i potiče njihov rad. Poseban značaj i utjecaj vidljiv je i na implementaciju pojedinih prijedloga OECD-a na zakonodavne okvire zemalja Europske unije i pravnih akata koje su u članicama EU na snazi. OECD...
Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima: hrvatsko nakladništvo od 1990. do  2020.
Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima: hrvatsko nakladništvo od 1990. do 2020.
Ines Hocenski
Nakladništvo od svojih početaka zanimljivo je područje djelovanja zbog svoje dvojake funkcije: kulturne i gospodarske. Kako je društvo napredovalo, kroz različite tehnološke promjene i informacijsko – komunikacijske tehnologije, tako je napredovalo i nakladništvo usvajajući suvremene trendove u svoje poslovanje. No, obzirom da je nakladništvo i gospodarska djelatnost, njihovo poslovanje obilježeno je i kriznim razdobljima. Doktorska disertacija donosi pregled literature...
Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža
Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža
Petra Ljevak
Nakladništvo egzistira unutar okvira kulturne i kreativne industrije i umreženog društva, pa se kao takvo nalazi pred izazovima digitalizacije i nove tehnologije u gotovo svakom segmentu poslovanja. S obzirom na svoju društvenu ulogu komunikacija prema javnosti u slučaju nakladništva ujedno je i poslovna potreba i društvena obveza, unutar koje nakladnik ima svojevrsnu dužnost iskoristiti sve dostupne kanale komuniciranja. Nove digitalne tehnologije utječu na sve segmente...
Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini
Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini
Ivan Puzek
Predmet istraživanja ovog rada su modernizacijski razvojni procesi u gradu Splitu i uloga ekoloških stavova i percepcija urbanog okoliša u tim procesima. Rad je utemeljen na kombiniranom pristupu proizašlom iz sociologije okoliša i modernizacijskih teorija. Osnovni je postulat suvremene ekološke sociologije, proizašao iz tradicije “nove ekološke paradigme”, da se društvo i okoliš ispituju u interakciji, s povratnim vezama između obje razine. Istraživanje se djelomično...
Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj
Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj
Ivana Brstilo Lovrić
Središnja tema ovog doktorskog rada jest potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj. S obzirom da su mladi, napose studenti, prepoznati vodećim korisnicima i anticipatorima potrošačkih i tehnoloških trendova, provedeno je anketno istraživanje 2016. godine među studentima Sveučilišta u Zadru i Zagrebu (N=1094). Suprotstavljajući različite pristupe potrošnji, kao što su homologija, individualizacija i teza o svejedima i jednojedima, istraživanjem se nastojalo...
Povezanost participativnog novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. godine
Povezanost participativnog novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. godine
Danira Matijaca
U radu su primjenom metoda studije više slučaja i sadržajne analize istraživane odlike participativnog novinarstva i konverzacija građana novinara u razdoblju prije i za vrijeme predizborne kampanje za izbor splitskog gradonačelnika 2013. na pet hrvatskih novinskih portala: 24 sata, Indeks, T-portal, Slobodna Dalmacija i Dalmacija News, te je pomoću utvrđivanja semantičke orijentacije (SO) komentara provedena ručna analiza sentimenata izraženih prema kandidatima i njihovim...
Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća
Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća
Aldo Čavić
Ovaj rad istražuje predodžbe komunalnog identiteta otoka Hvara u XVI. stoljeću u književnim i književnosti bliskim tekstovima. Istraživanje se temelji na definiranju identiteta kao samopredodžbe zajednice koja je djelomično uvjetovana i predodžbama koje o toj zajednici imaju drugi, odnosno heteropredodžbama. U skladu s time je u teorijskom okviru istraživanja definiran identitet na temelju znanstvenih doprinosa Z. Baumanna, E. Saida i T. A. van Dijka. Zakonitosti prijelaza...
Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije
Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije
Nikolina Belošević
Uvidom u stanje istraženosti predromaničke kamene liturgijske skulpture Istre nametnula se potreba za revidiranjem starijih teza te za cjelovitom analizom ulomaka, ponajprije s južnog dijela poluotoka, odnosno područja koje je u ranom srednjem vijeku pripadalo Pulskoj biskupiji. Ti ulomci predstavljaju kvantitativno najveći segment ukupnog istarskog korpusa ranosrednjovjekovne skulpture pa je jedan od osnovnih ciljeva ovoga rada bila izrada sveobuhvatnog kataloga relevantnih ulomaka...

Paginacija