Pages

Razvojne mogućnosti sporta kao sastavnice nacionalnoga gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženju
Razvojne mogućnosti sporta kao sastavnice nacionalnoga gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženju
Tamara Ratković
Ukupni globalni procesi na međunarodnom tržištu s osvrtom na fenomen globalizacije sa svim karakteristikama i implikacijama na svjetsku ekonomiju, obilježavaju suvremeno svjetsko gospodarstvo, i analogno tome zorno ukazuje na ostale procese u svjetskom okruženju. Menadžment u sportu, kao znanstveno područje koje se bavi poslovnom stranom sporta, predstavlja jednu od najvažnijih i ujedno najsloženijih djelatnosti, koja osigurava integralnost svih procesa i resursa koji su relevantni...
Recepcija knjiga tiskanih hrvatskim jezikom u 18. stoljeću
Recepcija knjiga tiskanih hrvatskim jezikom u 18. stoljeću
Andrej Kristek
Cilj je radnje istražiti načine recepcije tiskane knjige tijekom 18. stoljeća i promjene u organizaciji i prezentaciji knjiškog sadržaja kroz isto razdoblje. Upravo su ta dva aspekta vrlo važna, a još uvijek nedovoljno istražena i nepovezana područja u sklopu povijesti knjige, te se stoga ovo istraživanje prvo usmjerava na tekstualnu organizaciju, a potom na interakciju čitatelja s knjigom kao materijalnim objektom i interakciju čitatelja sa samim sadržajem knjige. Radnju je...
Rimska vojska u provinciji Dalmaciji od Augustova do Hadrijanova principata
Rimska vojska u provinciji Dalmaciji od Augustova do Hadrijanova principata
Nikola Cesarik
Radnja je podijeljena u četiri glavna poglavlja te se bazira na proučavanju literarnih, epigrafskih i arheoloških ostataka koji svjedoče o prisustvu rimskih vojnih postrojbi na području Dalmacije od Augustova do Hadrijanova principata. Prvo je poglavlje posvećeno povijesnom razvoju rimskog garnizona na području Dalmacije, a prvenstveno je bazirano na literarnim i epigrafskim vrelima na osnovi kojih se može rekonstruirati razvoj vojne te – posljedično – i administrativne...
Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki kontekst
Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki kontekst
Ida Koncani Uhač
U radu se donose podaci o rimskim lukama u istarskom priobalju, od ušća rijeke Dragonje do ušća rijeke Raše. Na osnovu dostupnih podataka obrađen je povijesni pregled spoznaja o lučkim uređajima u Istri. Najraniji podaci o antičkim lukama Istre potječu iz razdoblja kasne renesanse, dok najviše topografskih podataka saznajemo od sredine 20. st., kada se razvija samostalna ronilačka djelatnost. Iz recentnih istraživanja raspolažemo većom količinom podataka o lukama....
Sakralna umjetnička baština Varaždinskog arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću
Sakralna umjetnička baština Varaždinskog arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću
Iva Potočnik
U istraživanju za ovu je disertaciju obuhvaćeno 13 župnih crkava i 34 područnih kapela zabilježenih u kanonskim vizitacijama Varaždinskog arhiđakonata iz 17. stoljeća. Navedeni je Arhiđakonat formiran uz ostalih 13 kao dio Zagrebačke biskupije u vremenu srednjega vijeka. Arhivski izvori iz vremena 14. i 15. stoljeća svjedoče da su na njegovom području u to vrijeme postojale župne crkve, no više podataka o njihovom izgledu, kao i o izgledu područnih kapela doznaje se tek iz...
Samovrednovanje strukovnih škola u funkciji osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja
Samovrednovanje strukovnih škola u funkciji osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja
Anđelka Visković
Kvalitetno strukovno obrazovanje temelj je društvenog i gospodarskog razvitka. Stoga je osiguravanje kvalitete sustava strukovnog obrazovanja bitna zadaća svih dionika sustava, a kvaliteta se mora osiguravati na svim razinama i uključivati sve dionike. Nacionalni sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj povezan je s Europskim sustavom osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET). Uspostavlja se na razini ustanova...
Sintaktički i semantički opis prostornih adverbijala u hrvatskome standardnom jeziku
Sintaktički i semantički opis prostornih adverbijala u hrvatskome standardnom jeziku
Sanja Baričević
Adverbijalu kao kategoriji u opisima hrvatskoga jezika u jezičnim priručnicima nije posvećena pozornost kao ostalim rečeničnim članovima. Tako je adverbijal u većini naših gramatičkih priručnika opisan na svega nekoliko stranica. Kao ni ostale skupine adverbijala ni prostorni adverbijal nije tema većega broja radova iako su prijedložno-padežni, padežni i priložni izrazi kojima se opisuju prostorni odnosi bili tema radova u kroatističkoj i široj jezikoslovnoj literaturi....
Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u Šibenskoj biskupiji
Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u Šibenskoj biskupiji
Ana Šitina
Sustavna analiza i slojevita elaboracija slikarske baštine na području Šibenske biskupije u 16. i 17. stoljeću obuhvatila je detaljnu analizu materijala i njegovu komparaciju sa slikarstvom u Veneciji, ali i većim dalmatinskim gradovima, sagledavajući je kroz prizmu složene povijesno-društvene i gospodarske situacije, korjenitih crkvenih reformi koje su označile to razdoblje, ali i profila lokalnih naručitelja, uzimajući u obzir njihova opredjeljenja za određenim sadržajem i...
Slikarstvo i pokretne slike – metonimijska obilježja u strukturi i logici slike
Slikarstvo i pokretne slike – metonimijska obilježja u strukturi i logici slike
Vlado Zrnić
Rad se zasniva na tezi koja se odnosi na istraživanje metonimije u strukturi i logici slike kao bitnog i zajedničkog čimbenika u relaciji slikarstva i pokretne slike (filma, umjetničkog videa i dr.) U postavljanju relacije slikarstva i pokretne slike, okosnicu njihovog konceptualnog i značenjskog sadržaja čini medij slike prema dvojnom modelu: odnos slike i svijeta te odnos slike i naše mentalne referencije. Metaforička analogija pesrpektive slike i naše izravne percepcije temelji...
Socioekonomska analiza modela održivosti razvoja turizma u lokalnim zajednicama
Socioekonomska analiza modela održivosti razvoja turizma u lokalnim zajednicama
Vinko Bakija
Ovaj doktorski rad ima za tezu objasniti, analizirati i opravdati osnovne značajke lokalnog razvoja turizma kao paradigme cjelokupnog lokalnog, regionalnog i globalnog razvoja u prostorno-vremenskom okviru početka dvadeset i prvog stoljeća te ujedno okviru karakteriziranom globalizacijom. Analizirajući model vrednovanja održivosti lokalnih zajednica orijentiranih prema razvoju turizma, autor će pokušati dokazati opravdanost turističkog razvoja u osiguranju pozitivnih socioekonomskih...
Sociogeografska transformacija ruralnog prostora Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljeća
Sociogeografska transformacija ruralnog prostora Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljeća
Jelena Putica Džajić
Na preobrazbu ruralnih područja najveći su utjecaj imali prirodno-geografski i socioekonomski čimbenici. Do sredine 20. stoljeća Županija Zapadnohercegovačka bila je izrazito poljoprivredna, usmjerena na poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo. Pojava industrije i urbanizacije u potpunosti je izmijenila strukturu ruralnih područja županije, koju je danas nemoguće jednoznačno definirati. S obzirom na korištenje različitih parametara definiranja ruralnih prostora, posebna...
Space and the Articulation of Monstrosity within Popular Culture
Space and the Articulation of Monstrosity within Popular Culture
Emilia Musap
The dissertation analyzes the interrelation among places and monstrous selves in popular culture narratives. It is divided into four distinct chapters dealing with specific spatial concepts – the first chapter focuses on the concept of the city, the second on the concept of the house, the third on the concept of the body, observed as a spatial construct, and the fourth on the concept of non-place. Even though the four chapters construe different theoretical frameworks through which to...

Pages