Pages

Navike i ponašanja autora iz društvenog i humanističkog područja pri objavljivanju  radova u časopisima
Navike i ponašanja autora iz društvenog i humanističkog područja pri objavljivanju radova u časopisima
Nikolina Peša Pavlović
Glavna svrha ovog istraživanja je dobiti uvid u publikacijsko ponašanje autora iz društvenih i humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj u kontekstu znanstvene komunikacije, s naglaskom na objavljivanje radova u časopisima i prepoznavanje časopisa upitne kvalitete. Znanost i znanstvena komunikacija kao dio složenog i promjenjivog društvenog sustava stalno su izloženi utjecajima i promjenama, a posljednjih desetljeća se često navodi da je tradicionalni sustav znanstvene...
Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle
Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle
Ana Marija Raffai
U ovom se radu istražuje kompleksni i multidimenzionalni koncept nenasilja u teologiji oslobođenja suvremene teoretičarke i teologinje Dorothee Sölle na temelju njezina cjelovitog teološkog opusa i djelovanja. Nenasilje kao angažirana misao i etička pozicija osnovna je odrednica u njezinu teološkom promišljanju u analizi kojeg se razabire kako više krugova utjecaja i teorijskih pristupa nenasilju, posebno autora/ica Gandhija, Mullera, Sharpa, Eberta, Goss Mayr, Berrigana i Day,...
Novoštokavski ikavski govori Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do Biograda)
Novoštokavski ikavski govori Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do Biograda)
Ivan Magaš
Disertacija se bavi novoštokavskim ikavskim govorima Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do Biograda), prvenstveno govorom najstarijih stanovnika odabranog područja. Veći dio jezične analize obuhvaća fonološke i morfološke osobitosti, manji dio sintaktičke i leksičke. Donose se podatci iz dvadeset punktova, a pet odabranih govora (Posedarje, Seline, Suhovare, Sveti Petar na Moru, Zaton) obrađeno je detaljnije. Istraživani govori vrlo su homogeni, uz određene posebnosti...
Odnos osjećaja i moralnog osjećaja kod Spinoze i Kanta
Odnos osjećaja i moralnog osjećaja kod Spinoze i Kanta
Ivana Renić
Disertacija se sastoji od uvodnog dijela, glavnog dijela s dva duža poglavlja i završnog dijela. U glavnom dijelu tema je pojam kauzalnosti u djelima Spinoze i Kanta, pobliže odnos ovog pojma prema afektima i moralnom djelovanju. Budući da je ovaj koncept sastavni dio teorije afekata, autorica je smatrala potrebnim raspraviti probleme, pitanja i kritike njegove definicije. Analizira se razlika u Kantovom i Spinozinom shvaćanju kauzalnosti i posljedice te razlike. Cilj rada je kroz...
Odrednice akumulacije socijalnog kapitala stanovništva Zadra
Odrednice akumulacije socijalnog kapitala stanovništva Zadra
Mislav Dević
Ovo istraživanje za cilj je imalo istražiti socijalni kapital zadarskog stanovništva. Socijalnom kapitalu pristupalo se koristeći kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode te pri tom povezujući deskriptivnu fenomenologiju Amadea Giorgija, te adaptivnu-teoriju za čiji je razvoj zaslužan Derek Layder. Deskriptivno-fenomenološkim pristupom prvo je istraživano značenje triju društvenih fenomena – društvenih veza, povjerenja i građanskog angažmana. Prema nalazima te...
Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama
Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama
Marijana Špoljarić Kizivat
U cilju što sveobuhvatnijega sagledavanja problematike legata u knjižnicama, fenomen legata promatrao se na više načina: terminološki, antropološki, filantropski, psihološki, organizacijski, pravno, kulturološki, povijesno, društveno itd. Svrha je rada dobiti uvid u mogućnosti upravljanja zaštitom zbirki legata u knjižnicama, načine njihove učinkovite organizacije i prezentacije u kontekstu očuvanja pisane baštine te opisati i izgraditi specifičan model upravljanja...
Osobine ličnosti i diplomatska profesija
Osobine ličnosti i diplomatska profesija
Irena Bilić
Pojam osobina ličnosti kontinuirano je središnji pojam proučavanja ličnosti. Istodobno, malo je istraživanja koja se bave proučavanjem značajki ličnosti pojedinaca koji se bave specifičnim profesijama, pa tako nema niti istraživanja značajki ličnosti pojedinaca koji se bave diplomatskom profesijom. Osobine ličnosti su važne za razumijevanje diplomatske profesije i u istraživanju je provjereno koliko se pojedine osobine ličnosti diplomata razlikuju, ovisno o tome kako...
Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata
Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata
Tvrtko Božić
U radu se na temelju arhivske građe, dostupne i relevantne literature te novinskih članaka rekonstruira život stanovnika otoka Krka u vrijeme Prvoga svjetskog rata. Ciljevi istraživanja bili su usmjereni na pitanje u kojoj mjeri je rat svojim pojavnim oblicima i posljedicama utjecao na gospodarske i društvene tokove otoka koji je bio periferni dio austrijske pokrajine Istre. Otok Krk dočekao je početak XX. stoljeća s optimističnim pogledima na ukupna gospodarska i društvena...
Ovladanost pisanim jezikom prvostupnika ruskog jezika i književnosti na Sveučilištu  u Zadru
Ovladanost pisanim jezikom prvostupnika ruskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru
Andrea Knežević
Ovo istraživanje bavi se ovladanošću pisanjem studenata ruskoga jezika na referentnom stupnju B2 po završetku prijediplomskoga studija na Sveučilištu u Zadru. Ovladanost pisanim jezikom odnosi se na jezičnu, sociolingvističku, diskursnu i funkcionalnu kompetenciju prema ZEROJ-u, a utvrdila se pomoću posebno sastavljenih ishoda učenja. Jezična kompetencija odnosi se na morfološku i sintaktičku ovladanost ruskim jezikom. Ovladanost diskursnom kompetencijom u pisanom...
Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća
Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća
Antun Nekić
Tema ove doktorske disertacije je plemićki rod Tetenj, čiji članovi su poznati i pod nazivom Pekri, u razdoblju od 13. stoljeća, kada se po prvi put u izvorima mogu pronaći podatci o pripadnicima roda na prostoru između rijeka Drave i Save, do sredine 15. stoljeća. Plemićki rod Tetenj doselio se na prostor između rijeka Drave i Save u prvoj polovici 13. stoljeća. Vrlo je teško ustanoviti točno vrijeme dolaska roda jer je izvorni materijal za to razdoblje vrlo oskudan, a i one...
Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima
Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima
Boris Ružić
se zasniva na pretpostavci da unutar filmskih i vizualnih studija više nije moguće proučavati odnos gledatelja i pripadajuće mu slike kao odnos onoga koji spremno interpretira i onoga što biva interpretirano (Shannon-Weaver model komunikcije). Istraživanja počiva na analizi „krize gledanja“ koja nije locirana u novomedijski imaginarij, kako to često biva u suvremenim raspravama, već posve suprotno, njezine pojavnosti nalaze se diljem povijesti proučavanja pokretnih slika....
Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika
Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika
Maša Maradin
Temu disertacije čine dva glavna problema usustavljivanju terminologije – polisemija i sinonimija, kojima se u radu pristupa sa deskriptivnog, sociokognitivnog aspekta pošto su se načela tradicionalne terminologije pokazala nedostatnima za njihov opis. Rad je započet teorijskim okvirom unutar kojega su pronađeni modeli za daljnju obradu. Definiran je položaj jezika struke kao podskupa općega jezika, a ne kao njegove inačice, što podrazumijeva da jezik struke podliježe istim...

Pages