Pages

Međunarodne kružne radne migracije
Međunarodne kružne radne migracije
Marija Šarić
Tema istraživanja ovog doktorskog rada su međunarodne kružne radne migracije žena iz Slavonije u kontekstu odnosa plaćenog rada u inozemstvu i neplaćenog rada u kućanstvu i obitelji u domicilnoj regiji. Procesi globalizacije i fleksibilizacije mijenjaju krajolik plaćenog i neplaćenog rada na razini međunarodnog tržišta i podjele rada, ali i radnih života pojedinaca, te ujedno stvaraju i pojednostavljuju mogućnosti zaposlenja u nestandardnim i nekvalificiranim radnim...
Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987.
Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987.
Branko Kasalo
Cilj ovoga rada je prikazati zapadne poglede na neke ključne elemente onoga što bi se moglo nazvati jugoslavenskom krizom. Tematski okvir rada predstavlja s jedne strane razdoblje neposredno prije smrti Josipa Broza Tita 1980. koje je označilo ključnu prekretnicu u povijesti jugoslavenske države, a s druge strane rad je omeđen procesom uspona i konsolidacije moći Slobodana Miloševića u razdoblju oko 1987. godine. Rad se temelji na neobjavljenim i objavljenim izvorima. Najveći dio...
Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci
Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci
Branko Metzger-Šober
Osnivanje riječke Galerije likovnih umjetnosti u dostupnoj se literaturi tretira kao izolirani politički čin poslijeratne narodne vlasti. Propitivanje regionalnoga likovnog života u desetljećima i godinama koje su prethodile kao i postojanje drugih povijesnih preduvjeta na čijim je zasadima izrasla ova značajna regionalna i nacionalna galerijska ustanova do sada je bilo potpuno apstrahirano i izvan interesa sustavnih proučavanja. Službeni stavovi mlade narodne vlasti s ignoriranjem...
Misliti u metaforama
Misliti u metaforama
Alen Tomić
Ovim istraživačkim radom nastojali smo pobliže istražiti odnos metafore i mišljenja, utjecaj metafora na mišljenje, nastanak i razvoj znanstvenih teorija, filozofskih stavova i svakodnevnog govora. Istraživačku osnovu rada čine dvije različite teorije metafora: Lakoff-Johnsonova teorija konceptualne metafore razvijena u okvirima kognitivne znanosti i lingvistike te Blumenbergova apsolutna metafora razvijena u sklopu projekta metaforologije. Kritičkom analizom i interpretacijom...
Mit o povratku u imaginariju hrvatske dijaspore u Australiji
Mit o povratku u imaginariju hrvatske dijaspore u Australiji
Tuga Tarle
Nakon proglašenja samostalnosti i suverenosti te međunarodnog priznanja Republike Hrvatske među znanstvenicima društvenih i humanističkih znanosti pojačan je interes za istraživanja hrvatskog iseljeništva u svijetu i Australiji. Radovi posvećeni ovoj kategoriji hrvatskog iseljeništva ponajviše propituju povijesni i kulturni aspekt hrvatske dijaspore, pitanje učenja i brige o hrvatskom jeziku među potomcima iseljenika, život političkih organizacija, hrvatskih katoličkih misija...
Model informacijskog sustava za podršku pametnim turističkim destinacijama
Model informacijskog sustava za podršku pametnim turističkim destinacijama
Jurica Grzunov
Tema ove doktorske disertacije pametne su turističke destinacije te aktivnosti koje utječu na njihov razvoj i upravljanje. S obzirom na kontinuirani globalni porast broja turističkih dolazaka te na intenzivan razvoj novih tehnologija koje utječu na sve faze turističkog putovanja, u turističkim se destinacijama javlja sve veća potreba za razvojem moderne informacijsko-komunikacijske infrastrukture i kontinuiranim praćenjem podataka vezanih uz turiste, ali i sve ostale dionike u...
Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini
Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini
Dejana Golenko
Koncept informacijske pismenosti u području prava u Republici Hrvatskoj neistraţeno je područje. S obzirom na neistraţenost fenomena informacijske pismenosti u području prava u Republici Hrvatskoj, cilj je rada na temelju istraţivanja strateških dokumenta i kurikuluma institucije i stajališta nastavnog osoblja prema konceptu informacijske pismenosti i njihovog stajališta o informacijskim vještinama studenata posebice u području prava, kao i stavova i iskustva knjiţničara vezana...
Model upravljanja informacijskom sigurnošću u usklađivanju s europskom pravnom regulativom zaštite podataka
Model upravljanja informacijskom sigurnošću u usklađivanju s europskom pravnom regulativom zaštite podataka
Natalija Parlov
Europsko je Jedinstveno digitalno tržište (DSM), zahvaljujući e-trgovini i e-upravi, jedan od najvažnijih pokretača europskog gospodarstva. Zbog značajnih promjena uslijed novih načina poslovanja u okolnostima digitalne ekonomije donesen je regulatorni okvir koji ne ovisi o državnim granicama i usmjeren je ka zaštiti privatnosti te informacijskoj sigurnosti. Europski regulativa vezana uz zaštitu osobnih podataka ne nudi procesno primjenjiv način usklađivanja organizacija...
Model za bibliografsku organizaciju transmedijske građe
Model za bibliografsku organizaciju transmedijske građe
Ana Vukadin
Tema rada je mogućnost poboljšanja bibliografske organizacije informacija o transmediju u okviru dvaju konceptualnih modela bibliografskih podataka, FRBR-Library Reference Model (FRBR-LRM) i FRBRoo. Transmedij je prijenos dijelova iste sadržajne cjeline kroz različite medije (npr. književni tekst, film, strip itd.), koji moţe uključivati i interaktivne objekte, događaje i tehnologije. Ključni elementi bibliografske organizacije transmedija su okupljanje dijelova transmedijske...
Modeli mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika
Modeli mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika
Mihael Plećaš
Hrvatski se ukupni, pa stoga i robni, izvoz može povećati i djelotvornijom gospodarskom diplomacijom. Međutim, vrijedno je problematizirati provodi li hrvatska gospodarska diplomacija one aktivnosti koje hrvatski izvoznici od nje očekuju. Nadalje, upitno je pokrivaju li rezultati rada hrvatske gospodarske diplomacije troškove njezina djelovanja. Stoga, u ovome se doktorskom radu problematizira djelotvornost (engl. Effectiveness) rada hrvatske gospodarske diplomacije, odnosno rezultati...
Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
Kristijan Marić
Ova disertacija predstavlja teorijski i praktičan doprinos razumijevanju povezanosti utjecaja konkurentskih sila i državnih mjera s podizanjem konkurentnosti poduzeća te povećanjem izvoza i novim zapošljavanjem u Republici Hrvatskoj. Problem u ovoj disertaciji predstavlja dugogodišnji deficit vanjskotrgovinske bilance Republike Hrvatske iz čega se izvodi i drugi problem u ovoj disertaciji kojeg predstavlja niska konkurentnost hrvatskoga gospodarstva. Shvaćanjem problema i predmeta...
Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa
Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa
Predrag Perožić
Doktorski rad „Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa“ jeste istraživanje najprikladnije mogućnosti da se bibliografski autorizirani metapodaci pohranjeni u UNIMARC/A formatu predstave kao semantički povezani i strojno razumljivi podaci pomoću podatkovnog modela kojeg nazivamo Opći okvir za opisivanje resursa (Resource Description Framework, RDF). Rezultat doktorskog rada je konkretan proizvod pod nazivom Ontologija autoriziranih podataka - OAP,...

Pages