Pages

Kazališni klaun
Kazališni klaun
Iva Peter-Dragan
Ova doktorska disertacija bavi se proučavanjem fenomena klauna u suvremenom društvu iz perspektive teorije izvedbe. Oslanjajući se na Richarda Schecnhera i njegov pristup izvedbi, pojavu klauna i proces klauniranja analizira se iz povijesne perspektive, perspektive raznih teorija smijeha, a zatim se pristupa etnografskom, odnosno autoetnografskom istraživanju koje autorica provodi iz perspektive jedne od osnivačica Triko Cirkus Teatra i Klaunske platforme, projekta koji je pokrenut...
Keramika tankih stijenki s područja rimske Murse
Keramika tankih stijenki s područja rimske Murse
Mirna Crnković
Doktorski rad sadrži znanstvenu obradu jedne keramičke skupine, koja dolazi s novih istraživanja Murse koja su se provodila u razdoblju od 2001. – 2014. godine na području sveučilišnog kampusa i Obrtničke škole u Osijeku. Tema keramike tankih stijenki proizašla je iz težnje za dobivanjem novih informacija vezanih za rane faze Murse, koje se točnije odnose na razdoblje prije osnivanja kolonije. Ovaj aspekt povijesti općenito je slabo istražen na području Donje Panonije iz...
Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870. – 1898.)
Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870. – 1898.)
Mario Soljačić
U radu se istražuju književni prilozi na hrvatskome jeziku u Katoličkoj Dalmaciji, vjersko -politiĉkim novinama koje su izlazile u Zadru u drugoj pol. XIX. st., od 1870. do 1898. Novine se pojavljuju u specifičnim vjerskim, društveno-političkim i književnopovijesnim okolnostima, što je prikazano u uvodnome dijelu rada. Iako su primarno bile vjerske novine, na stranicama Katoličke Dalmacije objavljivani su mnogi prilozi iz politike, ali i književnosti. Nakon prve faze istraživanja...
Knjižnice i kulturna različitost
Knjižnice i kulturna različitost
Marina Putnik
Rad se temelji na istraživanju utjecaja kulturne različitosti na društvenu ulogu narodnih knjižnica u suvremenim multikulturnim društvima kakvo je i hrvatsko društvo. Cilj istraživanja bio je istražiti potencijale i ulogu narodnih knjižnica za promicanje interkulturnih vrijednosti u hrvatskom kulturno pluralnome društvu što je i tema rada. U teorijskom dijelu rada bavimo se definiranjem temeljnih pojmova i koncepata korištenih u radu kao što su koncepti multikulturalizam,...
Komparativna analiza trauma na ljudskom koštanom materijalu s područja Hrvatske  od ranog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka
Komparativna analiza trauma na ljudskom koštanom materijalu s područja Hrvatske od ranog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka
Anita Adamić Hadžić
U svrhu spoznavanja kvalitete života srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija koje su živjele na području Hrvatske iz perspektive fizičkih trauma, u ovoj disertaciji su analizirane učestalosti i ustroj trauma na tri kompozitna koštana uzorka: predosmanskog (populacija s područja Hrvatske iz razdoblja od 9. do 14. stoljeća), osmanskog (populacija s područja Hrvatske iz razdoblja od 15. do 16. stoljeća) i vlaškog uzorka (vlaška populacija s područja Hrvatske iz...
Konceptualna metafora FILM JE BIĆE u filmovima francuskog impresionizma
Konceptualna metafora FILM JE BIĆE u filmovima francuskog impresionizma
Silvana Dunat
Film kao audiovizualni medij koji se manifestira kroz integraciju različitih osjetilnih oblika kao mehanizama ekspresivnosti (slika, zvuk, govorni i pisani jezik) nameće se kao produktivno izvorište spoznaje na različitim razinama proizvodnje značenja, a tradicionalne filmske metafore koje se pojavljuju u tekstovima filmskih povjesničara, kritičara i teoretičara kao što su „film kao vizualna glazba“, „film kao pokretna slika“, „film kao prozor“, „kamera-olovka“,...
Konceptualni model informacijskog sustava lokalne samouprave
Konceptualni model informacijskog sustava lokalne samouprave
Danijel Barbarić
Disertacija pod naslovom „Konceptualni model informacijskog sustava lokalne samouprave“ ima višestruku funkciju i zahtjevan je zadatak jer se sustav lokalne samouprave smatra vrlo složenim, a za njegovo znanstveno istraživanje potrebno je koristiti se prikladnim i novijim znanstvenim metodama. Cilj je disertacije istražiti, vrjednovati te definirati metode i postupke kojima će se unaprijediti informacijski sustav lokalne samouprave koji će omogućiti efikasno upravljanje njezinim...
Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu
Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu
Danijel Carev
Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije može se pratiti kroz stalan rast statističkih podataka o broju dolazaka i noćenja, te rastu nacionalnog bruto domaćeg proizvoda uzrokovanog rastom prometa u sustavu turizma. Iz tog razloga konkurentnost postaje ključan koncept pristupa i istraživanja u ovome radu. Tijekom godina razvili su se pokazatelji od strane raznih organizacija koje se bave određenim aspektima konkurentnosti, ali i dalje nedostaje sveukupni okvir...
Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja
Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja
Irena Mikulaco
S obzirom na složenost pravnoga sustava općenito, pa tako i odgovarajućega nazivlja, rad je usredotočen na analizu pravnoga nazivlja ustavnog, kaznenog, trgovačkog i građanskog prava i to s osvrtom na prijelomna razdoblja od 1917. godine sve do danas, s posebnom kontrastivnom analizom trenutne situacije u pravu i usporedbom nazivlja u pojedinoj grani hrvatskoga i ruskoga prava. U prvom dijelu rada razmotrila su se teorijska pitanja vezana uz problem definiranja naziva (termina) i...
Kulturnoantropološka analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj
Kulturnoantropološka analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj
Jelena Kupsjak
Ova doktorska disertacija bavi se analizom politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj oslanjajući se na etnografske fragmente proizašle iz susreta sa Psihijatrijskom bolnicom Ugljan i životnim putem Andrije Štampara, jednog od formativnih figura javnog zdravstva u nacionalnom, regionalnom i širem kontekstu. Etnografski fragmenti oslanjaju se na analitički i teorijski rad Anne Tsing, a osim na nju, rad se oslanja i na radove Lauren Berlant, Ann Stoler, Joao Biehl, Diddier Fassina i Sare...
Kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko vrelo
Kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko vrelo
Luka Aničić
Rad Kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko vrelo na sustavan način analizira i klasificira sve glagoljske natpise koje je znanost zabilježila na kvarnerskim otocima: Krku, Cresu, Lošinju, Rabu, Olibu, Silbi i Unijama. Također, rad nudi sintezu relevantnih vrijednosti odnosno istraživanih varijabli, te je time formiran i prezentiran korpus kvarnerskih glagoljskih natpisa. Time je formiran novi entitet čija se informacijska vrijednost inetrpretira u kontekstu historijskog vrela....
Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća
Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća
Frano Vrančić
Glavni cilj doktorskog rada je opis dvojnosti, karakteristike neraskidivo povezane s Kentaurima, Faunima, Dionizom, Bakhanticama, Glaukom i ostalim drugorazrednim božanstvima grčko-rimske mitologije u poeziji deset francuskih književnika 19. st. Nakon što smo objasnili simboliku ovih dualnih i mitoloških bića u antičkim okvirima, osvrnuli smo se i na književne obrade i interpretacije kojima su u francuskom pjesništvu bili nadahnuće što je rezultiralo novim spoznajama o dualnosti...

Pages