Pages

Erudizione e creatività di Bruno Maier
Erudizione e creatività di Bruno Maier
Lorena Lazarić
Bruno Maier è ritenuto uno dei più importanti italianisti e critici letterari degli ultimi decenni. Ha dedicato la sua vita allo studio della storia della letteratura italiana interessandosi, nei suoi «viaggi» di critico, a numerosi autori e periodi della letteratura italiana: da Dante a Croce, da Boccaccio ad Alfieri, da Lorenzo il Magnifico a Tasso, da Poliziano a Della Casa, da Castiglioni a Cellini, dai novellieri del Cinquecento a Baretti, dall’Arcadia al Neoclassicismo. Ha...
Fonologija i morfologija govora bihaćkog područja
Fonologija i morfologija govora bihaćkog područja
Samra Mujanić
Bihaćki govori zauzimaju posebno mjesto unutar zapadnobosanskog dijalekta, i to zapadnobosanskog poddijalekta, koji u osnovi predstavlja novoštokavski ikavski govor s određenim odstupanjima u korist jekavske ili ekavske zamjene. Govori bihaćkoga područja sinkronijski su opisani kroz dvije razine, fonološku i morfološku. U fonološkoj su analizi prikazane najznačajnije osobitosti vokalizma, akcentuacije i konsonantizma. U morfološkoj analizi prikazane su najistaknutije osobine...
Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području provincije Dalmacije
Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području provincije Dalmacije
Ruža Sekso
Fortifikacijsko graditeljstvo predstavlja značajan segment kulturnog naslijeđa svake povijesne epohe, jer na oblikovanje i koncepciju fortifikacija utječu svi elementi i faktori zaslužni za globalni razvoj nekog društva. Brojna naselja na promatranom području pokazuju kontinuitet utvrđivanja, počevši od protourbane, preko helenističke i rimske, do kasnoantičke faze i pokazatelj su transformacije, redovito povezane s mijenjanjem kulturno-etničke podloge. U tom kontekstu...
Geopolitički utjecaj globalnih aktera na energetsko pozicioniranje Hrvatske u 21.  stoljeću
Geopolitički utjecaj globalnih aktera na energetsko pozicioniranje Hrvatske u 21. stoljeću
Dobrinka Rojnić
Geopolitika, iako uvijek interdisciplinarna, u sinergiji s javnim upravljanjem u 21. stoljeću daje zamah analizi utjecaja različitih činitelja na kreiranje energetske politike. Sinergijom disciplina geopolitike, energetike i javnog upravljanja, ovaj doktorski rad objašnjava dinamiku i ishod utjecaja globalnih aktera na energetsko pozicioniranje Hrvatske u 21. stoljeću. Kako bi se objasnio proces i ishodi tog utjecaja, rad koristi kvalitativan pristup i metodu analize procesa....
Geostrateška obilježja hrvatskog dijela Jadrana
Geostrateška obilježja hrvatskog dijela Jadrana
Blaž Beretin
Predmet istraživanja su geostrateške značajke Jadrana kao esencijalni dio sintagme “Jadran – poveznica među kontinentima”. Jadran je prostor u kojemu se preklapaju različiti politički i ekonomski interesi. Geografske osnove i interakcija različitih društveno-gospodarskih procesa (migracije, političko-geografske promjene, društvena i gospodarska tranzicija, litoralizacija i dr.) u jadranskom prostoru ključni su pri vojno-strateškom planiranju. Istraživanje je provedeno kroz...
Gospodarski sustav Zagrebačkog kaptola u 14. i 15. stoljeću
Gospodarski sustav Zagrebačkog kaptola u 14. i 15. stoljeću
Petra Vručina
Jedna od rijetkih srednjovjekovnih institucija koja predstavlja iznimku s obzirom na očuvanost povijesnih izvora iz srednjovjekovne Slavonije jest Zagrebački kaptol. Zbog toga je dosada mnogo radova objavljeno o ovoj instituciji. Ono što, međutim, još nije bilo u cjelini istraživano jest funkcioniranje gospodarskoga sustava Zagrebačkog kaptola u 14. i 15. stoljeću, a čime se dobiva i općenitiji uvid u funkcioniranje vlastelinstava srednjovjekovne Slavonije. Ovaj rad analizira...
Gradine na prostoru Imotsko – bekijskog polja
Gradine na prostoru Imotsko – bekijskog polja
Tino Tomas
U radu su obrađeni različiti aspekti "gradinskog" načina života za ukupno 48 gradina s prostora Imotsko – bekijskog polja. S obzirom kako se radi o jednoj dosta "zatvorenoj" cjelini, sastavljenoj od zavale – polja, s pripadajućim pobrđima i zaravni koji čine njegov obod, a ujedno i položaje na kojima su gradine podizane. Imotsko – bekijsko polje čini posebno pogodan uzorak za analize glavnih aspekata života gradina u krajoliku. Iako su obrađene gradine neupitno bile...
Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića
Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića
Mila Pandžić
U središtu je pozornosti doktorskoga rada Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića istraživanje zavičajnog prostora. Motivirano je modernim znanstvenim istraživanjima prostora u književnosti, osobito geokritikom Bertranda Westphala koja je u posljednjih petnaestak godina postala izrazito aktualnom književnom teorijom u Francuskoj te anglosaksonskim zemljama, a zatim je diljem svijeta stekla sljedbenike i promicatelje među znanstvenicima koji se primarno bave...
Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939.
Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939.
Darija Hofgräff
Dosadašnja znanstvena istraživanja vezana uz iseljavanje stanovništva u europske i prekomorske krajeve u razdoblju 1920. – 1939. godine uglavnom su se temeljila na analizama demografskih ili društveno-političkih aspekata. Stoga se u ovom radu više fokusiralo na praćenje socijalnih mehanizama, koje je poduzimala država u oblikovanju određenih socijalnih programa vezanih uz zaštitu iseljenika i povratnika iz Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije. U radu su najviše korišteni...
Impact of international investments on the Croatian  insurance market, compared to selected CEE countries
Impact of international investments on the Croatian insurance market, compared to selected CEE countries
Georg Engl
The region of Central and Eastern Europe is not a homogenous economic nor political region, and neither are its insurance markets. These insurance markets have initially been characterized by monopolistic state insurers in socialistic or communistic countries but have been transitioning to market economies and attracting significant international investment after the fall of the Iron Curtain. The purpose of the research is to determine the impact of international investors on the...
Informacijsko ponašanje starijih adolescenata pri odlučivanju o profesionalnom  razvoju u Bosni i Hercegovini
Informacijsko ponašanje starijih adolescenata pri odlučivanju o profesionalnom razvoju u Bosni i Hercegovini
Indira Kasapović
Veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini svake godine donosi obrazovne i karijerne odluke. Pri tome, pristup relevantnim informacijama može biti od presudne važnosti za buduće životne prilike i unapređenje kvalitete života mladih ljudi. Premda je razumijevanje traženja i korištenja informacija u obrazovnim i karijernim odlukama mladih važno u kreiranju javnih politika namijenjenih mladima, ovo je veoma podcijenjena tema u polju proučavanja informacijskog ponašanja. Ovo...
Inovativnost i nasljeđe pjesničke poetike i pjesničkog stvaralaštva Josipa Severa
Inovativnost i nasljeđe pjesničke poetike i pjesničkog stvaralaštva Josipa Severa
Božidar Cvenček
U doktorskoj se disertaciji istražuju tri glavne hipoteze potkrijepljene istraživačkim pitanjima i teznim rečenicama. Prva se hipoteza vezuje uz odredbu razine inovativnosti u pjesničkom predlošku, druga se vezuje uz razinu prikladnosti novoga teorijskog koncepta predstavljenog u disertaciji, protomimesisa, dok se treća hipoteza vezuje uz razinu stvaralačkog nasljeđa koje je Josip Sever prepustio povijesti, suvremenosti te budućnosti hrvatske književnosti. Smatramo kako smo...

Pages