Pages

Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića
Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića
Mila Pandžić
U središtu je pozornosti doktorskoga rada Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića istraživanje zavičajnog prostora. Motivirano je modernim znanstvenim istraživanjima prostora u književnosti, osobito geokritikom Bertranda Westphala koja je u posljednjih petnaestak godina postala izrazito aktualnom književnom teorijom u Francuskoj te anglosaksonskim zemljama, a zatim je diljem svijeta stekla sljedbenike i promicatelje među znanstvenicima koji se primarno bave...
Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939.
Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939.
Darija Hofgräff
Dosadašnja znanstvena istraživanja vezana uz iseljavanje stanovništva u europske i prekomorske krajeve u razdoblju 1920. – 1939. godine uglavnom su se temeljila na analizama demografskih ili društveno-političkih aspekata. Stoga se u ovom radu više fokusiralo na praćenje socijalnih mehanizama, koje je poduzimala država u oblikovanju određenih socijalnih programa vezanih uz zaštitu iseljenika i povratnika iz Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije. U radu su najviše korišteni...
Informacijsko ponašanje starijih adolescenata pri odlučivanju o profesionalnom  razvoju u Bosni i Hercegovini
Informacijsko ponašanje starijih adolescenata pri odlučivanju o profesionalnom razvoju u Bosni i Hercegovini
Indira Kasapović
Veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini svake godine donosi obrazovne i karijerne odluke. Pri tome, pristup relevantnim informacijama može biti od presudne važnosti za buduće životne prilike i unapređenje kvalitete života mladih ljudi. Premda je razumijevanje traženja i korištenja informacija u obrazovnim i karijernim odlukama mladih važno u kreiranju javnih politika namijenjenih mladima, ovo je veoma podcijenjena tema u polju proučavanja informacijskog ponašanja. Ovo...
Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske uprave od 1814. do 1868.
Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske uprave od 1814. do 1868.
Dubravka Kolić
U ovom radu cilj je bio izložiti rezultate istraživanja razvoja i djelovanja središnje uprave u Dalmaciji u razdoblju od 1814. do 1868. godine. Poseban naglasak stavljen je na djelovanje, administrativno i registraturno poslovanje tijela uprave u Dalmaciji na pokrajinskoj, okružnoj, kotarskoj i općinskoj razini. Analizom unutarnjeg ustroja upravnih institucija, njihovih funkcija i nadležnosti, hijerarhijskih veza (vertikalnih i horizontalnih) nastojala se prikazati dinamika razvoja i...
Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. godine
Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. godine
Martina Juranović Tonejc
Ovim radom je po prvi put sustavno obrađen institucionalni razvoj zaštite pokretnih umjetničkih predmeta na prostoru Republike Hrvatske u razdoblju od 1850. do 1990. godine. U tom razdoblju prati se razvoj zaštite pokretnih spomenika od sporadičnog do planskog i na kraju sustavnog, dakle od časa kada oni postaju predmet interesa i vrjednovanja do kategorije pravne zaštite. U prvom redu ovaj rad se bavi pokretnom umjetničkom baštinom unutar procesa institucionalnog razvoja sustava...
Integracija digitalne tehnologije i oblikovnih postupaka u nakladnički sadržaj
Integracija digitalne tehnologije i oblikovnih postupaka u nakladnički sadržaj
Ivona Despot
Cilj rada bio je istražiti konvergenciju medija i tehnologije te integraciju digitalne tehnologije u oblikovanje nakladničkog sadržaja. Novi postupci u oblikovanju sadržaja rezultiraju stvaranjem novih oblika knjiga koje je potrebno kategorizirati kako bi bili vidljiviji među mnogobrojnim medijskim sadržajima koji nastaju u digitalnom mediju. Nakladnici knjiga na svojim mrežnim stranicama najčešće kategoriziraju knjige prema autoru, žanru ili bibliotekama dok se digitalni...
Interferrence of Hindi and English in the political discourse of Parliament of India
Interferrence of Hindi and English in the political discourse of Parliament of India
Marijana Janjić
The thesis analyzes types of English-Hindi interference, from socio-linguistic and linguistic perspective. In the first and second chapter, the question of interference and the influence of one language onto another variety is presented. Short overview of language policy politics in India after its independence in 1947, with an emphasis on Hindi and decisions related to its promotion, sheds light on the sociolinguistic situation in contemporary India. One should bear in mind, however, that...
Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1867.-1914.
Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1867.-1914.
Anja Iveković Martinis
U ovom radu autorica na temelju analize diskursa višejezičnih dnevnih novina Omnibus ispituje način na koji se konstruiraju nacionalni identiteti te nacionalne skupine i njihovi odnosi u austro-ugarskoj Puli. Osim toga proučava kako se u nacionalnom diskursu u ovom listu konstruira nacionalnu ravnodušnost i kozmopolitizam te ulogu koju pokušaj njihovog suzbijanja igra u izgradnji nacionalnog identiteta. Analiza pokazuje da se «narodi» shvaćaju kao samorazumljivi, neproblematični...
Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području Sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija
Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području Sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija
Ana Konestra
U radu Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija analiziraju se dvije vrste keramičkoga finoga stolnog posuđa antičke datacije s područja sjeverne Liburnije, a čije je proizvodno ishodište Apeninski poluotok. Sjeverna Liburnija, odnosno Kvarner, ciljano su izdvojeni zbog postojanja brojnih neobjavljenih keramičkih nalaza, ali i prethodnih objava koje su se bavile ovim keramičkim materijalom te su stoga...
Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom
Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom
Silvije Pranjić
Doktorska radnja bavi se zadarskim kamenarstvom i klesarstvom od antike do baroka. U tom je razdoblju kamen predstavljao najznačajniji građevinski materijal. Fenomen je obrađen na dvije razine: zanatsko-tehnološkoj i simboličkoj. Većina radnje obrađuje proces koji obuhvaća vađenje, obradu, prijevoz, trgovinu i građenje kamenom. Simboličkim konotacijama kamena bavi se drugo poglavlje. Zajedno čine tekstualni dio radnje. Drugi je dio disertacije glosarij kamenarsko-klesarskih...
Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja
Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja
Nina Čuljak
Ovim radom predstavljeni su rezultati mog istraživanja kasnosrednjovjekovnih gradova i utvrda na prostoru današnje Hercegovine. Odabir teme leži u činjenici da je to bilo dosta zapostavljeno područje znanstvenog interesa tijekom posljednjih desetljeća, a čak i prije toga - jer je ovo područje većinom uključivano u djelomična istraživanja povjesničara, ili arhitekata, ali većinom ne arheologa. Tako da je moja ideja bila da prezentiram jedan drugačiji pogled na ovu problematiku,...
Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila
Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila
Željko Bistrović
Slikarstvo Vincenta i Ivana iz Kastva te njihovih suradnika prikazuje se ovom radnjom kao jedinstveni korpus, koji se raščlanjuje na ikonografskoj i morfološkoj razini. Najveći dio radnje posvećen je problemu geneze kastavskih slikara, tj. odgovoru na pitanje na kojoj su se slikarskoj tradiciji Kastavci mogli razviti. Prvi dio radnje kritički obrađuje dosadašnje znanstvene spoznaje o kastavskim radionicama. Za temeljne teze o razvoju istarskog gotičkog slikarstva zaslužan je F....

Pages