Pages

Društvena i politička zbivanja u Šibeniku u razdoblju od 1944. do 1946. godine
Društvena i politička zbivanja u Šibeniku u razdoblju od 1944. do 1946. godine
Marijana Mikulandra
Lokalna društvena i politička zbivanja u završnici i neposredno nakon dramatičnog rata, u kojem su se sukobljavale antagonističke ideologije i interesi velikih politika koje su se sastojale od neprekidnog slijeda zamršenih i isprepletenih pojedinosti, na području Dalmacije jedno je od najmanje istraženih razdoblja u hrvatskoj historiografiji. U tom kontekstu jedna od neobrađenih tema su društveno-političke prilike u Šibeniku od 1944. do 1946. godine koje su obilježile...
Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 19. do polovice 20. stoljeća
Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 19. do polovice 20. stoljeća
Anto Ivić
Temeljem povijesnih izvora u komparaciji s objavljenom literaturom strukturirana je obimna znanstvena studija koja prvi put predočava cjelovit spektar društvenih i gospodarskih prilika na području Kupresa (BiH) od 19. do polovice 20. stoljeća. Provedeno znanstveno istraživanje bilo je utoliko zahtjevnije jer je količina povijesnih izvora koji su danas na raspolaganju bitno umanjena zbog paljenja i stradanja u brojnim ratovima u tom razdoblju. S druge strane, istraživanje je iznova...
Društveni ideologemi u hrvatskoj distopijskoj prozi
Društveni ideologemi u hrvatskoj distopijskoj prozi
Amanda Car
U prvoj cjelini definirali su se relevantni pojmovi, te je dan odgovor na pitanje kakva je povezanost distopije sa znanstvenom fantastikom i satirom. Uslijedio je pregled svjetske distopijske književnosti, s naglaskom na najbitnija djela te pregled dosadašnjih znanstvenih istraživanja distopije u Hrvatskoj. Druga cjelina rada donosi pregled utopijskih i satiričnih motiva u hrvatskoj književnosti, prikaz razvoja hrvatske distopijske proze, značajnije tekstove za povijesni razvoj...
Društveno-gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rata
Društveno-gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rata
Tomislav Bogdanović
U radu su na temelju izvorne arhivske građe, novinskih članaka i relevantne literature istražene društvene i gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rata. Križevci su od 12. stoljeća bili važno administrativno, kulturno i gospodarsko središte koje je povezivalo prostor između Drave na sjeveru i Save na jugu. Prvi veći politički udarac Križevci su doživjeli 1886. godine kada su izgubili status županijskog središta. Kada su se oporavili od toga udarca i...
Economic diplomacy as an instrument of progress and promotion of the Republic of Croatia
Economic diplomacy as an instrument of progress and promotion of the Republic of Croatia
Marko Babić
Every country has its own model of economic diplomacy that corresponds or is adapted primarily to the level of economic development but also to the political system, legislation, cultural and civilizational heritage and tradition and the social model applied by the specific country. In accordance with the existing literature in the area of economic diplomacy and the practice exercised by countries, it may be asserted that there exist five standard models internationally recognized (unified...
Ekologija jezične raznolikosti Zadra
Ekologija jezične raznolikosti Zadra
Antonio Oštarić
Ovaj doktorski rad bavi se ekologijom jezične raznolikosti Zadra. Ekologija jezične raznolikosti podrazumijeva opis međuodnosa jezika, govornika i zajednice u kojoj ti govornici koriste jezike. Za potrebe opisa te ekologije korištene su dvije istraživaĉke metode. Prva metoda je analiza jezičnoga krajolika Zadra, kojom smo istražili uporabu pisanoga jezika u javnom prostoru. Druga metoda je kvalitativna i uključuje polustrukturirane intervjue s prolaznicima, vlasnicima i...
Epsko i lirsko – epsko pjesništvo talijanskog jezičnog izričaja u Dalmaciji u XIX. stoljeću
Epsko i lirsko – epsko pjesništvo talijanskog jezičnog izričaja u Dalmaciji u XIX. stoljeću
Sanja Paša
Nakon proučavanja teorije suvremenog epskog pjesništva, obrađuju se ukupno devedeset i četiri djela epskog i lirsko – epskog pjesništva na talijanskom jeziku u Dalmaciji i u Italiji u XIX. stoljeću, autora koji su rođenjem, porijeklom i književno - kulturnim djelovanjem bili vezani za Dalmaciju. Analiza utvrđenoga korpusa slijedi suvremenu teoriju epskoga pjesništva, posebice onu Šibenčanina Nikole Tommasea koju iznosi u djelima Della mitologia i Dell’Epopea. Istraživanje je...
Erudizione e creatività di Bruno Maier
Erudizione e creatività di Bruno Maier
Lorena Lazarić
Bruno Maier è ritenuto uno dei più importanti italianisti e critici letterari degli ultimi decenni. Ha dedicato la sua vita allo studio della storia della letteratura italiana interessandosi, nei suoi «viaggi» di critico, a numerosi autori e periodi della letteratura italiana: da Dante a Croce, da Boccaccio ad Alfieri, da Lorenzo il Magnifico a Tasso, da Poliziano a Della Casa, da Castiglioni a Cellini, dai novellieri del Cinquecento a Baretti, dall’Arcadia al Neoclassicismo. Ha...
Fonologija i morfologija govora bihaćkog područja
Fonologija i morfologija govora bihaćkog područja
Samra Mujanić
Bihaćki govori zauzimaju posebno mjesto unutar zapadnobosanskog dijalekta, i to zapadnobosanskog poddijalekta, koji u osnovi predstavlja novoštokavski ikavski govor s određenim odstupanjima u korist jekavske ili ekavske zamjene. Govori bihaćkoga područja sinkronijski su opisani kroz dvije razine, fonološku i morfološku. U fonološkoj su analizi prikazane najznačajnije osobitosti vokalizma, akcentuacije i konsonantizma. U morfološkoj analizi prikazane su najistaknutije osobine...
Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području provincije Dalmacije
Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području provincije Dalmacije
Ruža Sekso
Fortifikacijsko graditeljstvo predstavlja značajan segment kulturnog naslijeđa svake povijesne epohe, jer na oblikovanje i koncepciju fortifikacija utječu svi elementi i faktori zaslužni za globalni razvoj nekog društva. Brojna naselja na promatranom području pokazuju kontinuitet utvrđivanja, počevši od protourbane, preko helenističke i rimske, do kasnoantičke faze i pokazatelj su transformacije, redovito povezane s mijenjanjem kulturno-etničke podloge. U tom kontekstu...
Geostrateška obilježja hrvatskog dijela Jadrana
Geostrateška obilježja hrvatskog dijela Jadrana
Blaž Beretin
Predmet istraživanja su geostrateške značajke Jadrana kao esencijalni dio sintagme “Jadran – poveznica među kontinentima”. Jadran je prostor u kojemu se preklapaju različiti politički i ekonomski interesi. Geografske osnove i interakcija različitih društveno-gospodarskih procesa (migracije, političko-geografske promjene, društvena i gospodarska tranzicija, litoralizacija i dr.) u jadranskom prostoru ključni su pri vojno-strateškom planiranju. Istraživanje je provedeno kroz...
Gradine na prostoru Imotsko – bekijskog polja
Gradine na prostoru Imotsko – bekijskog polja
Tino Tomas
U radu su obrađeni različiti aspekti "gradinskog" načina života za ukupno 48 gradina s prostora Imotsko – bekijskog polja. S obzirom kako se radi o jednoj dosta "zatvorenoj" cjelini, sastavljenoj od zavale – polja, s pripadajućim pobrđima i zaravni koji čine njegov obod, a ujedno i položaje na kojima su gradine podizane. Imotsko – bekijsko polje čini posebno pogodan uzorak za analize glavnih aspekata života gradina u krajoliku. Iako su obrađene gradine neupitno bile...

Pages