Pages

Upravljanje urbanim područjima
Upravljanje urbanim područjima
Ivana Keser
Opći cilj istraživanja prikazanog u ovom radu jest teorijsko i empirijsko razmatranje različitih modela urbanog upravljanja na primjeru urbano-okolišnog sektora Grada Zagreba, pri čemu se posebna pažnja daje mogućnostima i preprekama za integrirano urbano upravljanje, s fokusom na koordinaciju i participaciju. Tema je razrađivana kroz različite teorijske pristupe s namjerom holističkog obuhvata područja istraživanja. Tipologija urbanog upravljanja koju su razvili DiGaetano i...
Urbanizam i arhitektura Varaždina u 15. i 16. stoljeću
Urbanizam i arhitektura Varaždina u 15. i 16. stoljeću
Ivana Peškan
Grad Varaždin započeo je svoj razvoj tijekom 12. stoljeća. Uz kraljevsku utvrdu kao okosnicu, razvilo se trgovište naseljeno doseljenicima (hospites), uglavnom njemačkoga porijekla. Od samih početaka razvoja grada pa sve do sredine 19. stoljeća na području današnjega Varaždina postojale su dvije administrativne jedinice – Slobodni kraljevski grad Varaždin čiji su stanovnici slobodni ljudi i Starogradska varaždinska općina čiji su stanovnici podložnici utvrde. U...
Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog priobalja
Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog priobalja
Duško Marušić
Posljednjih nekoliko desetljeća javlja se potreba za organizacijom društvenog života i gospodarskih aktivnosti zbog očuvanja okoliša i svih prirodnih sastavnica. Iako su se počele provoditi određene mjere koje idu u cilju smanjenja ljudskog opterećenja na prirodne sastavnice okoliša to ipak nije dovoljno. Na području Republike Hrvatske jedno od najznačajnijih područja pritiska jest usko srednjodalmatinsko priobalje koje je područje druge najveće konurbacije u Hrvatskoj, koja se...
Učinkovitost državnih poduzeća u Europi na primjeru zračnog prijevoza
Učinkovitost državnih poduzeća u Europi na primjeru zračnog prijevoza
Roko Vuletić
Cilj ovog istraživanja bio je razmotriti učinkovitost stvaranja vrijednosti kod državnih poduzeća u globalnom okruženju i gospodarstvu u kojem je ključni resurs znanje. Naime, već dugi niz godina prevladava uvjerenje da država nema što tražiti u gospodarskim aktivnostima koje treba prepustiti isključivo poduzetništvu u svim njegovim oblicima. Čini se kao da je zavladao mit o superiornosti privatnog sektora. No trenutačna kriza pokazuje da će taj mit trebati napustiti i...
Vanjskopolitičko pozicioniranje Republike Hrvatske kao nove članice Europske unije  2013. – 2018.
Vanjskopolitičko pozicioniranje Republike Hrvatske kao nove članice Europske unije 2013. – 2018.
Andrej Rendić
Ovaj doktorski rad analizira vanjskopolitičko pozicioniranje Republike Hrvatske, kao nove članice Europske unije od 2013. do 2018. godine, u međunarodnim odnosima s aspekta malih država. Male države, s obzirom na svoje okruženje i prioritete svoje vanjske politike koja se svodi na stalnu dvojbu između utjecaja i neovisnosti, raspolažu različitim strategijama. Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine postala punopravna članica Europske unije, čime se promijenio i njezin...
Viktimizacija
Viktimizacija
Atila Lukić
Ovo se istraživanje bavi analizom javnih politika prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj. Krećući se od različitih modela invaliditeta te različitih dokumenata (poput UNove Konvencije o ljudskim pravima osoba s invaliditetom i Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja itd.), analiziraju se pravni te medicinski mehanizmi stvaranja onog što se u radu naziva subjekt invaliditeta. Ovaj se subjekt invaliditeta ne oblikuje samo kao rezultat modela...
Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava
Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava
Maja Jadrešin
U ovom radu željeli smo proučiti dosadašnju praksu i predložiti razvoj adekvatne strategije za upravljanje etičkim pitanjima u svezi autorskih prava u visokoškolskom izdavaštvu. Razvijene informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) utječu na dosadašnju praksu širenja i daljnjeg korištenja rezultata istraživanja u budućim znanstvenim istraživanjima i nastavi unutar akademske zajednice. Cilj visokoškolskih ustanova je proširiti znanje i učiniti ga dostupnim široj zajednici...
Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija
Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija
Fran Domazetović
Erozija tla predstavlja primarni uzrok degradacije tla na globalnoj razini, koji je izravno odgovaran za dugoročno smanjivanje poljoprivredne produktivnosti i značajne financijske gubitke. Velika prostorna rasprostranjenost i raznolikost erozijskih oblika, prisutnost surovih klimatskih predisponirajućih čimbenika te specifični ogoljeni krški krajolik čine otok Pag idealnim prostorom za sustavno proučavanje pojavnosti i intenziteta procesa erozije tla. Osnovni cilj ove doktorske...
Vlast, politika i kultura u Banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine
Vlast, politika i kultura u Banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine
Filip Šimetin Šegvić
Razdoblje vladavine bana Károlyja Khuen-Héderváryja obilježilo je u hrvatskoj povijesti jedan veći period 19. stoljeća – od 1883. do 1903. godine. Starija je historiografija to razdoblje smatrala izrazito negativnim periodom u hrvatskoj povijesti, a iako se već neko vrijeme takvo gledanje počelo dekonstruirati, i dalje ovaj period pati od nedostatka sustavnih istraživanja. Ovaj doktorski rad analizira kulturne čimbenike koji su u vrijeme vladavine bana Khuen-Héderváryja ...
Vojno-geografska analiza taktičke operacije „Miljevci“
Vojno-geografska analiza taktičke operacije „Miljevci“
Marin Sabolović
Doktorska disertacija obrađuje povijesni pregled i vojno-geografsku analizu operativnih aktivnosti na području šibenskog zaleđa s posebnim osvrtom na taktičku operaciju „Miljevci“ provedenu u lipnju 1992. godine. Analitika operativnih aktivnosti temelji se na metodološkom okviru operativne pripreme bojnoga polja. Operativna priprema bojnoga polja je skup analiza okoliša određenog zemljopisnog područja, međuovisna s procesom donošenja odluka. Korištenjem suvremenih metoda...
Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u  europskom kontekstu
Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u europskom kontekstu
Magdalena Getaldić
Prikazom povijesti sakupljanja sadrenih odljeva u radu se naglašava bogata tradicija velikih europskih zbirki različitih institucija i muzeja u prikupljanju sadrenih odljeva skulpture iz razdoblja antike i srednjeg vijeka. Povratak interesa i znanstvene pozornosti za sadrene odljeve krajem 20. i početkom 21. stoljeća, svjedoče o intenzivnom istraživanju njihove povijesti i vrijednosti. Na nizu recentno novopostavljenih zbirki i pojačanom interesu za njima, gdje se odljevi...
Zidne slike Antonia Zuccara u palači Bajamonti-Dešković u Splitu – istraživanje i  zaštita
Zidne slike Antonia Zuccara u palači Bajamonti-Dešković u Splitu – istraživanje i zaštita
Antonija Gluhan
Zidne slike u palači Bajamonti Dešković u Splitu reprezentativan su primjer oslikavanja svjetovnih prostora 19. stoljeća u Dalmaciji. Vrijedan su segment hrvatske kulturne baštine koji je zbog pretrpljenih oštećenja i ugrožene stabilnosti postao predmetom konzervatorskorestauratorskih radova. Istraživanja koja su prethodila radovima ukazala su na nedostatak podataka i izostanak sustavne obrade zidnog slikarstva 19. stoljeća u Dalmaciji. Postupak valorizacije, kao začetak...

Pages