Pages

Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije
Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije
Sanja Horvatinčić
Istraživanje spomenika iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj autorica je provela primjenom dvaju metodoloških pristupa koji se zasnivaju na pretpostavci o nužnosti uvida u cjelinu građe – što je omogućeno formiranjem korpusa s ukupno 1737 kataloških jedinica okupljenih u operativnoj bazi podataka – kao i o potrebi poznavanja društveno-povijesnog konteksta nastanka spomenika, temeljem čega je razrađen model dinamičkog polja produkcije spomeničke plastike, nastale u promatranom...
Spomenici u Hrvatskoj od 1991. godine do danas
Spomenici u Hrvatskoj od 1991. godine do danas
Božo Kesić
Ova disertacija kontekstualizira motive i načine podizanja spomenika kao i odnos prema spomenicima u Republici Hrvatskoj tijekom razdoblja od 1991. do danas. Sadržajno je organizirana po poglavljima odnosno potpoglavljima koja odgovaraju uočenim izraženim trendovima i problemima u okviru naslovne teme. Od samostalnosti do danas u Republici Hrvatskoj sagrađeno je najmanje dvije tisuće spomenika različitog oblika i tematike. Njihov broj i izraženo zanimanje za njih u raznim ...
Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.)
Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.)
Vladimir Šadek
Nakon kratkog travanjskog rata 1941. godine Kraljevina Jugoslavija prestala je postojati, te nastaje Nezavisna Država Hrvatska kojoj na čelo dolaze ustaše na čelu s Antom Pavelićem. Pripadnici ustaške organizacije vratili su se iz Italije, a među njima i Podravci Martin Nemec i Mijo Bzik. Bzik je kao blizak Pavelićev suradnik bio više vezan uz rad na državnoj razini, no Nemec je tad postao povjerenik za grad i kotar Koprivnicu. Na području Đurđevca ovu ulogu je dobio Vladimir...
Srednjovjekovne i novovjekovne utvrde na kninskom području
Srednjovjekovne i novovjekovne utvrde na kninskom području
Katarina Gugo
Srednjovjekovne i novovjekovne utvrde na kninskom području poprilično su zapostavljena arheološka baština. Većina takvih nalazišta, nažalost, do danas nije arheološki istražena niti je na njima provedena obnova, a slična situacija evidentna je i na drugim dalmatinskim lokalitetima. Na kninskom području njihovo proučavanje započelo je krajem 19. stoljeća, a njihovo istraživanje dva stoljeća kasnije, točnije početkom 21. stoljeća. Navedeni prostor omeđen je planinskim...
Srednjovjekovni dugootočki "Priručnik za svećenike"
Srednjovjekovni dugootočki "Priručnik za svećenike"
Ivana Petešić Šušak
U radu Srednjovjekovni dugootočki Priručnik za svećenike obrađuju se tekstološki, grafijski, jezični i simbolički elementi glagoljskog fragmenta iz 15. stoljeća koji je dio Berčićeve zbirke. Fragment sadržajno donosi opis podjele sedam sakramenata, ali i druge savjete namijenjene svećenicima. Nakon kodikološkog opisa, nastanak teksta se prema grafijskim elementima smješta u 15. stoljeće i područje Dugog otoka, a nakon toga daje se pregled ostalih glagoljskih tekstova koji,...
Staatskunde i hrvatske zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i ljudi
Staatskunde i hrvatske zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i ljudi
Vlatka Tomić
U doktorskom se radu pokušava odgovoriti na dva osnovna istraživačka pitanja. Prvo istraživačko pitanje korespondira sa samim naslovom rada i odnosi se na analizu izvora – Statističko – topografskih upitnika Banskoga vijeća za područje Banske Hrvatske i Vojne krajine iz 1850. i 1858. godine. Međutim, taj izvor je nužno smjestiti u konkretan historijski i interpretativni kontekst, čime se postavlja drugo istraživačko pitanje. Naime, anketa je pokrenuta s ciljem...
Strategije prevođenja tabu-tema u hrvatskim prijevodima anglofone dječje  književnosti
Strategije prevođenja tabu-tema u hrvatskim prijevodima anglofone dječje književnosti
Edin Badić
Ovo istraživanje strategija prevođenja segmenata teksta koji sadrže tabu-teme u hrvatskim prijevodima anglofone dječje književnosti oslanja se na postavke deskriptivne paradigme znanosti o prevođenju i teorijskoga modela prevođenja kao prerađivanja (Lefevere 1985/2014). Cilj istraživanja bio je utvrditi mikrostrategije korištene u prevođenju segmenata izvornoga teksta koji sadrže tabu-teme rasne i etničke netrpeljivosti; religije; okrutnosti, nasilja i smrti; te tjelesnosti...
Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja
Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja
Ninoslav Gregurić-Bajza
Brojne promjene u različitim područjima, a posebice u ekonomiji zadnjih desetljeća, u izravnoj su povezanosti s procesom globalizacije. Uslijed tih promjena, poduzeća su prisiljena internacionalizirati svoje aktivnosti jer oslanjanjem samo na domaće tržište dolazi u pitanje i puki opstanak. U uvjetima globalizacije poslovanja, kada je poslovno okruženje definirano razlikama koje donose granice nacionalnih država, uloga je strateškog menadžmenta oblikovati koherentnu,...
Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju
Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju
Josip Kereta
Ova doktorska disertacija teorijski je i praktični doprinos razumijevanju sustava ranog upozorenja na strateške rizike u poduzećima koja posluju na međunarodnim tržištima, koji treba ukazivati na prijetnje i na prilike. Problem u ovoj disertaciji je uspješnost poslovanja hrvatskih poduzeća u međunarodnom poslovanju, a predmet istraživanja je doprinos sustava ranog upozorenja kao dijela efikasnog sustava upravljanja rizicima povećanju uspješnosti poslovanja hrvatskih...
Talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata
Talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata
Nikolina Gunjević Kosanović
Tema ove doktorske disertacije jesu talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata, čija je pisana produkcija analizirana uvažavajući teoretski okvir proučavanja fenomena egzila u književnosti. Kao relevantni čimbenici u formiranju ove produkcije navedene su i povijesne, kulturne, sociološke i ostale prilike koje su dovele do egzodusa talijanskog stanovništva iz Zadra. Disertaciju čini više dijelova, pri čemu se opsegom i važnošću ističu njezina tri...
Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru
Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru
Mirko Đinđić
U ovom se doktorskom radu analizira i istražuje djelovanje talijanskih zastupnika u Dalmatinskom saboru (Dieta Provinciale Dalmata) te se podrobnije iznose njihova zastupnička aktivnost u tom najvišem predstavničkom i autonomnom tijelu Kraljevine Dalmacije. Doduše, autonomija Pokrajinskog sabora a to znači i autonomija Kraljevine Dalmacije, bila je dosta ograničena. Parlamentarna djelatnost talijanskih zastupnika sastavni je dio njihove političke borbe u Pokrajinskom saboru od 1883....
Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića
Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića
Tonći Lazibat
Dragutin Tadijanović je, u svom dugogodišnjem životu i stvaralaštvu napisao enorman broj pjesama. Iako su mu brojni kritičari pripisivali gotovo mitsku povezanost s Rastušjem, a samim time nepravedno ga svrstali u ruralne pjesnike, hipoteza je naše doktorske disertacije kako je on prvenstveno i zamjetno urbani pjesnik. Pišući detaljne podatke ispod velike većine svojih pjesama, često zapisuje i grad u kojemu su nastale, stoga grad postaje važnim urbanim motivom – bilo da se...

Pages