Pages

Recepcija knjiga tiskanih hrvatskim jezikom u 18. stoljeću
Recepcija knjiga tiskanih hrvatskim jezikom u 18. stoljeću
Andrej Kristek
Cilj je radnje istražiti načine recepcije tiskane knjige tijekom 18. stoljeća i promjene u organizaciji i prezentaciji knjiškog sadržaja kroz isto razdoblje. Upravo su ta dva aspekta vrlo važna, a još uvijek nedovoljno istražena i nepovezana područja u sklopu povijesti knjige, te se stoga ovo istraživanje prvo usmjerava na tekstualnu organizaciju, a potom na interakciju čitatelja s knjigom kao materijalnim objektom i interakciju čitatelja sa samim sadržajem knjige. Radnju je...
Rimska vojska u provinciji Dalmaciji od Augustova do Hadrijanova principata
Rimska vojska u provinciji Dalmaciji od Augustova do Hadrijanova principata
Nikola Cesarik
Radnja je podijeljena u četiri glavna poglavlja te se bazira na proučavanju literarnih, epigrafskih i arheoloških ostataka koji svjedoče o prisustvu rimskih vojnih postrojbi na području Dalmacije od Augustova do Hadrijanova principata. Prvo je poglavlje posvećeno povijesnom razvoju rimskog garnizona na području Dalmacije, a prvenstveno je bazirano na literarnim i epigrafskim vrelima na osnovi kojih se može rekonstruirati razvoj vojne te – posljedično – i administrativne...
Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki kontekst
Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki kontekst
Ida Koncani Uhač
U radu se donose podaci o rimskim lukama u istarskom priobalju, od ušća rijeke Dragonje do ušća rijeke Raše. Na osnovu dostupnih podataka obrađen je povijesni pregled spoznaja o lučkim uređajima u Istri. Najraniji podaci o antičkim lukama Istre potječu iz razdoblja kasne renesanse, dok najviše topografskih podataka saznajemo od sredine 20. st., kada se razvija samostalna ronilačka djelatnost. Iz recentnih istraživanja raspolažemo većom količinom podataka o lukama....
Rimsko nalazište na Gračinama kod Ljubuškog; Istraživanja 1977.-1980.
Rimsko nalazište na Gračinama kod Ljubuškog; Istraživanja 1977.-1980.
Mirko Rašić
Vojni potencijal antičkog krajolika u dolini Trebižata predmet je interesa brojnih autora koji su kroz povijest istraživanja, svojim tekstovima ali i terenskim iskapanjima, prepoznali lokalitet Gračine kao središte zaleđa rimske kolonije Narone. Brojne praznine takvog zaključak, utemeljenog na antičkim izvorima, povijesnim prilikama, epigrafskim spomenicima ili skromnim objavama iskopane arhitekture, dijelom upotpunjuje ovaj rad „Rimsko nalazište na Gračinama kod Ljubuškog;...
Sakralna umjetnička baština Varaždinskog arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću
Sakralna umjetnička baština Varaždinskog arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću
Iva Potočnik
U istraživanju za ovu je disertaciju obuhvaćeno 13 župnih crkava i 34 područnih kapela zabilježenih u kanonskim vizitacijama Varaždinskog arhiđakonata iz 17. stoljeća. Navedeni je Arhiđakonat formiran uz ostalih 13 kao dio Zagrebačke biskupije u vremenu srednjega vijeka. Arhivski izvori iz vremena 14. i 15. stoljeća svjedoče da su na njegovom području u to vrijeme postojale župne crkve, no više podataka o njihovom izgledu, kao i o izgledu područnih kapela doznaje se tek iz...
Salt exploitation and trade in the Eastern Adriatic in Classical Antiquity
Salt exploitation and trade in the Eastern Adriatic in Classical Antiquity
Maja Grisonic
This work summarizes the available data and provides new information on salt production and trade on the eastern Adriatic coast in Classical Antiquity. In Roman times this comprised the Istrian Peninsula, most of which was part of the Regio X. Venetia et Histria, and the northern coastline of the province of Dalmatia. Along the eastern Adriatic coast most salt was produced in artificially built solar evaporation saltpans. Due to their extremely perishable nature and because they are...
Samovrednovanje strukovnih škola u funkciji osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja
Samovrednovanje strukovnih škola u funkciji osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja
Anđelka Visković
Kvalitetno strukovno obrazovanje temelj je društvenog i gospodarskog razvitka. Stoga je osiguravanje kvalitete sustava strukovnog obrazovanja bitna zadaća svih dionika sustava, a kvaliteta se mora osiguravati na svim razinama i uključivati sve dionike. Nacionalni sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj povezan je s Europskim sustavom osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET). Uspostavlja se na razini ustanova...
Sigurnost sustava umjetne inteligencije u međunarodnom pomorskom prometu
Sigurnost sustava umjetne inteligencije u međunarodnom pomorskom prometu
Marko Pilić
Naslov rada može vrlo lako sugerirati kako se obrađuje tema koja je iz područja tehničkih znanosti što ovdje nije slučaj. Sigurnost sustava umjetne inteligencije (AI) u međunarodnom pomorskom prometu je obrađena interdisciplinarnim, multidisciplinarnim i transdisciplinarnim pristupom ponajviše u području društvenih znanosti. Sukladnom navedenom, za pojam AI možemo reći kako predstavlja nepoznanicu široj javnosti i ostavlja nejasnoće u samoj integraciji sustava AI u...
Sintaktički i semantički opis prostornih adverbijala u hrvatskome standardnom jeziku
Sintaktički i semantički opis prostornih adverbijala u hrvatskome standardnom jeziku
Sanja Baričević
Adverbijalu kao kategoriji u opisima hrvatskoga jezika u jezičnim priručnicima nije posvećena pozornost kao ostalim rečeničnim članovima. Tako je adverbijal u većini naših gramatičkih priručnika opisan na svega nekoliko stranica. Kao ni ostale skupine adverbijala ni prostorni adverbijal nije tema većega broja radova iako su prijedložno-padežni, padežni i priložni izrazi kojima se opisuju prostorni odnosi bili tema radova u kroatističkoj i široj jezikoslovnoj literaturi....
Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u Šibenskoj biskupiji
Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u Šibenskoj biskupiji
Ana Šitina
Sustavna analiza i slojevita elaboracija slikarske baštine na području Šibenske biskupije u 16. i 17. stoljeću obuhvatila je detaljnu analizu materijala i njegovu komparaciju sa slikarstvom u Veneciji, ali i većim dalmatinskim gradovima, sagledavajući je kroz prizmu složene povijesno-društvene i gospodarske situacije, korjenitih crkvenih reformi koje su označile to razdoblje, ali i profila lokalnih naručitelja, uzimajući u obzir njihova opredjeljenja za određenim sadržajem i...
Slikarstvo i pokretne slike – metonimijska obilježja u strukturi i logici slike
Slikarstvo i pokretne slike – metonimijska obilježja u strukturi i logici slike
Vlado Zrnić
Rad se zasniva na tezi koja se odnosi na istraživanje metonimije u strukturi i logici slike kao bitnog i zajedničkog čimbenika u relaciji slikarstva i pokretne slike (filma, umjetničkog videa i dr.) U postavljanju relacije slikarstva i pokretne slike, okosnicu njihovog konceptualnog i značenjskog sadržaja čini medij slike prema dvojnom modelu: odnos slike i svijeta te odnos slike i naše mentalne referencije. Metaforička analogija pesrpektive slike i naše izravne percepcije temelji...
Socio – psihološki aspekti međunarodnih ilegalnih migracija u Republici Hrvatskoj
Socio – psihološki aspekti međunarodnih ilegalnih migracija u Republici Hrvatskoj
Marin Zekaj
Migracije kao stohastičko permanentan fenomen zaokupljaju interdisciplinarni fokus unutar društvenih znanosti. Ovaj rukopis donosi analizu posebne vrste migracija s kojima je RH u recentnom periodu značajno suočena – ilegalnim međunarodnim migracijama na i preko njezina teritorija. Meritum istraživačkih težnji predstavlja domaća punoljetna populacija, čija se percepcija i jačina stavova o ilegalnim priljevima migranata i istražuje. Pored navedenog, ovo kvantitativno...

Pages