master's thesis
The relationship of tourism and aquaculture with emphasis on the Zadar County

Nina Jaša (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleOdnos turizma i marikulture s osvrtom na Zadarsku županiju
AuthorNina Jaša
Mentor(s)Đani Bunja (thesis advisor)
Abstract
Obalno područje Zadarske županije predstavlja njen najznačajniji razvojni resurs. Čitav je niz gospodarskih aktivnosti koje se razvijaju na tom području. Upravo zbog gospodarske važnosti, razvoja industrije, turizma, proizvodnje hrane te porasta stanovništva održivi razvoj obalnog područja je od iznimne važnosti. Integralno upravljanje obalnim područjem ima za zadatak uspostaviti balans između potrebe za ekonomskim razvitkom i potrebe za zaštitom okoliša, te spriječiti sukobe oko načina upotrebe resursa, intenzivnog korištenja zemljišta, urbanizacije obalne linije te ekološke degradacije. Turizam i marikultura predstavljaju snažne zamašnjake gospodarskog razvoja Zadarske županije. Obzirom da se obje djelatnosti razvijaju unutar istog geografski definiranog područja njihova interakcija je iznimno bitna. Razvoj plana gospodarenja obalnom zonom, kojim bi se odredila područja namijenjena za pojedine korisnike obalnog i otočnog prostora, može pružiti multifunkcionalnu povezanost marikulture i turizma, te istodobno stvoriti oblike turizma povezane izravno s marikulturom. Trend utjecaja turizma na BDP ukazuje da će Hrvatska svoj gospodarski razvitak umnogome temeljiti na suficitu ovog gospodarskog sektora, kojem je djelatnost marikulture i te kako kompatibilna. Marikultura može pružiti nenadomjestiv izvor vrhunske gastronomske ponude i dopunski sadržaj za sportsko-rekreacijske i izletničko-turističke sadržaje. Turizam kao temeljna okosnica gospodarskog razvoja treba marikulturu, i zbog gospodarskih ali i zbog ekoloških razloga. Znakovito je da i turizam i marikultura trebaju čisto more i okoliš, te su podjednako zainteresirani za njihovu zaštitu i očuvanje. Snažniji zamah turizma mora biti praćen obogaćivanjem turističke ponude, među ostalim, prepoznatljivim gastronomskim, rekreacijskim i adrenalinskim sadržajima koji mogu povezati ove dvije gospodarske grane, te rezultirati njihovim daljnjim razvojem.
Keywordstourism aquaculture coastal area Zadar County
Parallel title (English)The relationship of tourism and aquaculture with emphasis on the Zadar County
Committee MembersVinko Bakija (committee chairperson)
Đani Bunja (committee member)
Božena Krce Miočić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEntrepreneurship in Culture and Tourism
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-28
Parallel abstract (English)
Coastal area of Zadar County represents its most important development resource. There are a number of economic activities that are developing in this area. Because of its economic importance, development of industry, tourism, food production and population growth, sustainable development of coastal areas is crucial. Integrated Coastal Zone Management has a duty to establish a balance between the need for economic development and the need to protect the environment and prevent conflicts over the use of resources, intensive land use, urbanization of the coastline and ecological degradation. Tourism and aquaculture are strong forces for economic development of Zadar County. Since both activities are developed inside the same geographical area defining their interaction is extremely important. Development of Coastal Zone Management Plan, would define areas for individual users of the coastal and island territory, providing a multi-functional connection between aquaculture and tourism, and at the same time create forms of tourism related directly to aquaculture. Impact trend of tourism on GDP indicates that Croatia's economic development is largely based on the surplus of this economic sector, to whom aquaculture is compatible sector. Aquaculture can provide an invaluable source of gastronomic offers, additional content for sports and recreation, and excursion tourism. Tourism as a fundamental backbone of economic development needs aquaculture, for economic but also for ecological reasons. It is significant that both tourism and aquaculture strive for clear sea water and clean environment, and are equally interested in its protection and preservation. Stronger momentum of tourism must be accompanied by development of the touristic offer, among other things, with distinctive gastronomic, recreational and adrenaline activities, which could potentially connect these two industries, resulting with their mutual benefits and further development.
Parallel keywords (Croatian)turizam marikultura obalna područja Zadarska županija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:222878
CommitterMarta Unković