undergraduate thesis
Perception of the local population towards the guests from German language area

Filip Strmota (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitlePercepcija domaćeg stanovništva prema gostima njemačkog govornog područja
AuthorFilip Strmota
Mentor(s)Tomislav Krpan (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad se temelji na istraživanju vezanom uz temu stavova domaćeg stanovništva o turizmu, odnosno turistima njemačkog govornog područja koji dolaze na njihovo područje življenja te usporedba turista njemačkog govornog područja s turistima iz drugih zemalja koji su redovni gosti u Hrvatskoj. Na početku rada potrebno je objasniti osnovne pojmove poput turista i turizma, odnosno višestruka značenja tih pojmova kako bi se naznačilo koji su subjekti ovog završnog rada. Zatim se opisuje turizam u Hrvatskoj, spominje se povijest turizma u Hrvatskoj, njegovi najčešći gosti te ono najvažnije kakav je karakter hrvatskog turizma. Nadalje, opisuju se zemlje njemačkog govornog područja, te slijede Savezna Republika Njemačka kao najveća te najmnogoljudnija zemlja od zemalja njemačkog govornog područja, sljedeća po veličini Austrija, te Švicarska u kojoj je njemačko govorno područje najveće te je njemački jezik pretežito glavni jezik, te Liechtenstein, mala država koja se smjestila između Švicarske i Austrije.Također je bilo potrebno naznačiti i ostale države koje će biti uključene u anketi kako bi se moglo temeljitije usporediti države njemačkog govornog područja s ostalim zemljama čiji stanovnici posjećuju Hrvatsku kao turisti. Sljedeće bilo je potrebno definirati stavove te percepciju kako bi se mogle opisati navike i pretpostavke domaćeg stanovništva te pronaći uzrok takvog obrasca ponašanja. Takve stavove, i zadovoljstvo i nezadovoljstvo potrebno je na određeni način numerički obraditi, stoga postoje sredstva za mjerenje stavova poput Likertove skale koja se koristi u anketama.Primarno istraživanje imalo je cilj ispitati stavove domaćeg stanovništva prema gostima njemačkog govornog područja korištenjem ankete. Također se ispituje smatra li domicilno stanovništvo turiste njemačkog govornog područja najpoželjnjim gostima te postoje li određene varijacije u stavovoima među ispitanicima u odnosu na zemlju i porijeklo turista. Na temelju rada može se zaključiti kako domaće stanovništvo ima pozitivan stav o turistima njemačkog govornog područja, smatra ih dobrim potrošačima u turizmu te ih visoko cijeni.
Keywordsopinions perception local population tourists guests german language countries Germany Austria Switzerland Liechtenstein
Parallel title (English)Perception of the local population towards the guests from German language area
Committee MembersVinko Bakija (committee chairperson)
Tomislav Krpan (committee member)
Šime Knežević (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Sociology
Specific Sociologies
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-21
Parallel abstract (English)
This work is based on a research based on a theme of opinion of local population about tourism, respectively the tourist of german language area that visit their area of living, and a comparision of the tourists of german language area with the tourists from other countries that are regular guests in Croatia. On the beginning of this work it is mandatory to explain the basic terms such as tourist and tourism, the multiple meanings of this terms to point out which are the subjects of this final work. Next is the description of tourism in Croatia, history of tourism in Croatia is mentioned, along with its most frequent guests and the most important thing, what is the profile of the croatian tourism.Further on, countries of german language area are being described, in the following order, German Federal Republic, as the largest and most inhabitated country of the german language area, next in size Austria, and the Switzerland in which the german language area is most frequent, and the Liechtenstein, a small country located between Switzerland and Austria. It was also mandatory to mention other countries that were to be included in the questionnaire as to more detailedly compare the countries of the german language area with other countries whose residents visit Croatia regularly as tourists.Furthermore it was necessary to define the opinions and the perception so that the habits and assumptions of the local population could be described and so that the cause of such behavioral pattern could be found. Such opinions, whether it be satisfaction or disatisfaction is necessary to in a certain way process numericaly, therefore there are means for measuring opinions such as the Likert's scale which is used in questionnares.The primary research had the goal of questioning the opinions of local population towards the guests from german language area using the questionnare. Also, it is questioned does the local population considers the tourists of german language area the most sought out guests and are there certain variables in the opinions between the respondents towards the country and the origin of a tourist. Making a pressumption from this work, it can be said that the local population has a positive attitude towards tourists of the german language area, considers them good consumers and highly appreciates them.
Parallel keywords (Croatian)stavovi percepcija domaće stanovništvo turisti gosti zemlje njemačkog govornog područja Njemačka Austrija Švicarska Lihtenštajn
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:678533
CommitterGorica Lovrić