master's thesis
Picaresque character in the novel "Prosjaci i sinovi" by Ivan Raos

Katarina Kordun (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Metadata
TitlePikarski lik u romanu "Prosjaci i sinovi" Ivana Raosa
AuthorKatarina Kordun
Mentor(s)Šimun Musa (thesis advisor)
Abstract
Pikarski roman poznat je još od 16. stoljeća u sklopu španjolske knjiţevnosti. Svoje nasljednike stječe i u suvremenoj hrvatskoj knjiţevnosti. Roman „Prosjaci i sinovi‖ predstavlja povijesnu stoljetnu kroniku koja obuhvaća razdoblje od 1878. godine do 60-tih godina 20. st., a Ivan Raos ga pretvara u dinamični, lišen ideoloških tendencija pikarski roman. Cilj ovoga rada je prikazati lik pikara i ukazati na vaţnost njegove uloge unutar predstavljenog djela. Raosovi likovi zadrţavaju pojedina obiljeţja tradicionalnog pikarskog lika iz 16. stoljeća, ali pruţaju i čitavu lepezu obiljeţja suvremenog pikara što će u radu biti detaljno obraĎeno. Kikaš, Matan Potrka i Matan Drugi su jedni od najreprezentativnijih primjera pikarskih likova u suvremenoj hrvatskoj knjiţevnosti, a autor nije mogao naći nikoga prikladnijeg od imotskih galantara da istaknu dovitljivost i mentalitet svoga svijeta.
Keywordspicaresque novel roguish hero „Prosjaci i sinovi― Ivan Raos picaresque characters
Parallel title (English)Picaresque character in the novel "Prosjaci i sinovi" by Ivan Raos
Committee MembersMirela Šušić (committee chairperson)
Vanda Babić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Theory and History of Literature
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature
Academic title abbreviationmag. philol. croat
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-16
Parallel abstract (English)
The picaresque novel is known since the 16th century within the Spanish literature. It also gained it's followers in modern Croatian literature. The novel „Prosjaci i sinovi― primarily represents the historical century-old chronicle which covers the period from the year 1878 to the 60s period of the 20th century and Ivan Raos turns it into a dinamical picaresque novel, deprived of ideological tendencies. The objective of this work is to show and indicate the importance of the picaresque character witihin the presented works. Raos's characters keep certain characteristics of the traditional picaresque character of the 16th century, but also offer an entire range of the modern one. Kikaš, Matan Potrka and Matan Drugi are one of the most representative examples of the picaresque characters in modern Croatian literature, and the author couldn't find anyone more suitable than Imotian gallanters to highlight the gumption and the mentality of this world.
Parallel keywords (Croatian)pikarski roman pikaro „Prosjaci i sinovi‖ Ivan Raos pikarski likovi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:583673
CommitterMarta Unković