master's thesis
Spremnost za implementaciju poduzetničkih kompetencija u odgojno - obrazovnom procesu kod odgojitelja, učitelja i nastavnika

Dorotea Gal (2015)
Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Metadata
TitleSpremnost za implementaciju poduzetničkih kompetencija u odgojno - obrazovnom procesu kod odgojitelja, učitelja i nastavnika
AuthorDorotea Gal
Mentor(s)Božena Krce Miočić (thesis advisor)
Abstract
Tema diplomskog rada je Spremnost za implementaciju poduzetničkih kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu kod odgajatelja, učitelja i nastavnika. Rad se sastoji od dvije glavne cjeline. Prva cjelina odnosi se na teorijsku razradu teme, dok je u drugoj cjelini predstavljeno istraţivanje provedeno u svrhu pisanja ovo rada. Teorijska razrada teme sastoji se od teorijskih saznanja o poduzetništvu, te od opisa hrvatskog obrazovnog sustava i učenja za poduzetništvo koje se provodi kroz odgojno-obrazovni proces. Objašnjene su definicije poduzetništva i poduzetnika, navedene su ključne osobine uspješnih poduzetnika, kao i najpoznatiji tipovi poduzetnika i poduzetništva. Naveden je značaj poduzetništva u gospodarstvu Republike Hrvatske, ali i u cjelokupnom gospodarstvu Europske unije, čija je članica i Hrvatska. Ostala teorijska saznanja o poduzetništvu odnose se na poduzetništvo 21. stoljeća koje karakteriziraju mnogobrojne promjene. Temeljni dokument obrazovanja u Republici Hrvatskoj predstavlja Nacionalni okvirni kurikulum. Poduzetnička kompetencija dio je Nacionalnog kurikuluma. Njezino stjecanje trebalo bi se provlačiti kroz sve obrazovne procese i predmete. Bitan dokument za razvoj učenja za poduzetništvo je i Strategija učenja za poduzetništvo. Kao primjer dobre prakse učenja za poduzetništvo u Hrvatskoj moţe se istaknuti projekt Dječji tjedan poduzetništva. Poduzetnička kompetencija takoĎer je jedna od 8 ključnih kompetencija za razvoj cjeloţivotnog obrazovanja. Predmet primarnog istraţivanja je ispitivanje spremnosti za implementaciju poduzetničkih kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu. Podaci su prikupljeni pomoću anketnih upitnika. U istraţivanju je sudjelovalo 135 ispitanika iz Varaţdinske i Zadarske ţupanije. Ispitanici su odgojitelji, nastavnici, učitelji, profesori, stručni suradnici i ravnatelji zaposleni u dječjim vrtićima, osnovnim ili srednjim školama. Učenje za poduzetništvo zastupljenije je u Varaţdinskoj nego u Zadarskoj ţupaniji. Većina ispitanika ne smatra se kompetentno za provoĎenje učenja za poduzetništvo, no voljeli bi postati kompetentni. TakoĎer, većina ispitanika pokazala je interes za usavršavanje s temom poduzetništva i poduzetničke kompetencije. Moţemo zaključiti kako je potrebno provesti edukacije te osposobiti djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova za prenošenje znanja o poduzetništvu. Na taj način bi se olakšala i omogućila implementacija poduzetničkih kompetencija u odgoj i obrazovanje.
Committee MembersĐani Bunja
Ljiljana Zekanović-Korona
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za turizam i komunikacijske znanosti
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEntrepreneurship in Culture and Tourism
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-12-09
Parallel abstract (English)
The topic of this thesis is Readiness for Implementation of Business Management Competences into the educational process among educators and teachers. The thesis consists of two main parts. The first part refers to the theoretical elaboration of the topic, while the second part presents a study conducted with the purpose of writing this work. The theoretical elaboration of the topic consists of the theoretical findings on the business management and the description of the Croatian educational system as well as learning for the business management that is carried out through the educational process. The definitions of the business management and business managers are explained, the key features of successful business managers are given as well as the most popular types of business managers and the business management. The importance of the business management in the Croatian economy is given but also its importance in the economy of the European Union with Croatia as its member. The other theoretical findings on the business management refer to the business management of the 21st century which is characterized by numerous changes. The most significant educational document in Croatia is the National Framework Curriculum. The business management competence is a part of the National Curriculum. Its acquisition should be routed through all educational processes and subjects. An important document for the development of the business management learning is the Strategy for the Business Management Learning. As an example of a good practice for the business management learning the project Children’s Week of the Business Management can be pointed out. The business management competence is also one of the eight key competences needed for the development of lifelong learning. The subject of the primary research is to examine the readiness for implementation of the business management competences into the educational process. Data were collected by means of survey questionnaires. The research included 135 participants from the County of Varaţdin and Zadar. Participants were educators, teachers, professors, professional staff and headmasters who work in kindergartens, primary and secondary schools. The learning for the business management is more developed in the County of Varaţdin than in the County of Zadar. Most participants are not considered to carry out the business management learning but they would like to become competent. The majority of participants also showed an interest for the improvement in the fields of the business management and the business management competence. It can be concluded that it is necessary to conduct the education and to train the employees of the educational institutions so that they can transfer the knowledge about the business management. This would facilitate and enable implementation of the business management competences into the education.
Parallel keywords (Croatian)poduzetničke kompetencije poduzetništvo odgojno-obrazovni proces hrvatski obrazovni sustav
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NoteKljučne riječi unio knjižničar.
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:482227
CommitterMarta Unković