master's thesis
Soviet Union in Leonid Ilyich Brezhnev epoch (1964. – 1982.)

David Magdić (2016)
University of Zadar
Department of History