master's thesis
International joint ventures with reference on the Republic of Croatia

Marina Čondrić (2016)
University of Zadar
Department of Economics
Metadata
TitleMeđunarodna zajedniĉka ulaganja s osvrtom na Republiku Hrvatsku
AuthorMarina Čondrić
Mentor(s)Tonći Lazibat (thesis advisor)
Aleksandra Krajnović (thesis advisor)
Abstract
Na suvremenim tržištima poduzetnici ĉesto donose odluku o surađivanju kako bi ostvarili razliĉite ciljeve. Jedan od formaliziranih oblika takve suradnje su zajedniĉki pothvati, odnosno zajedniĉka ulaganja. Pojam zajedniĉkih ulaganja obuhvaća razliĉite situacije koje nastaju tržišnim ukljuĉivanjem razliĉitih subjekata pri ĉemu dolazi do djelomiĉne integracije njihovih tržišnih aktivnosti. Međunarodna zajedniĉka ulaganja tretiraju se kao alternativni oblik u izboru naĉina ukljuĉivanja na međunarodna tržišta koji na konkretan naĉin odražava i stupanj orijentiranosti određenog poduzeća na međunarodno poslovanje. Takav oblik međunarodnog poslovanja podrazumijeva da svi ukljuĉeni gospodarski subjekti imaju udio u poslovnom odluĉivanju i kontroli novog poduzeća, da zajedniĉki snose njegove poslovne rizike, ali i zajedniĉki dijele njegov ostvareni profit. S obzirom na to da veliki broj zajedniĉkih pothvata radi svoje složenosti rezultira zatvaranjem zajedniĉkog poduzeća ili njegovim preuzimanjem, u ovom diplomskom radu istražit će se i definirati najznaĉajniji motivi poduzeća za ulazak u međunarodna zajedniĉka ulaganja, ali i problemi koji se pritom javljaju. Osim toga, navest će se i naĉini na koji zajedniĉka ulaganja mogu pozitivno utjecati na poslovanje matiĉnih poduzeća. Također će se prikazati u kojim djelatnostima u Hrvatskoj i svijetu su takvi oblici strateških povezivanja najzastupljeniji.
Keywordsjoint ventures ventures international business business motives international joint ventures
Parallel title (English)International joint ventures with reference on the Republic of Croatia
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Economics
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-17
Parallel abstract (English)
On contemporary markets, entrepreneurs often make the decision to collaborate in order to achieve different goals. One of formalized forms of such cooperation are joint ventures, or joint investments. The concept of joint ventures includes various situations that arise by market involvement of different subjects, which results in partial integration of their market activities. International joint ventures are treated as an alternative form of the choice of ways to incorporate into international market, which a concrete way reflects the degree of orientation of a particular company on international business. This form of international business implies that all involved economic operators have a stake in the business decision making and control of the new company, to jointly borne by the business risks, but also share its realized profits.Given that a large number of joint ventures results with a closure of the joint company or its takeover because of their complexity, this thesis will explore and define the most important motives for enterprises to enter into international joint ventures, as well as the problems that can arise. In addition, the ways in which joint ventures can have a positive impact on the business of parent companies will be stated. It will also display in which activities in Croatia and abroad are such forms of strategic alliances most common.
Parallel keywords (Croatian)zajednička ulaganja pothvati međunarodno poslovanje motivi poslovanja međunarodna zajednička ulaganja
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:347760
CommitterGorica Lovrić