master's thesis
Authenticity and/or commodification of culture on the example of ensemble Lado

Marija Barusić (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleAutentičnost i/ili komodifikacija u kulturi na primjeru ansambla Lado
AuthorMarija Barusić
Mentor(s)Igor Kulenović (thesis advisor)
Abstract
Za proučavanje fenomena kulture potrebno je shvatiti da je kultura kao pojam vrlo širokog obujam i da se ne može izolirano promatrati nego ju je potrebno smjestiti u određeni kontekst. Vodeći se tim idejama razni teoretičari kreirali su brojne definicije kulture ovisno o znanstvenom području s kojeg su promatrali proces kulture. Unatoč raznim definicijama sveopće je prihvaćeno da je kultura dinamičan proces podložan promjenama i različitim tumačenjima ovisno o društvenim okolnostima i vremenskim periodima. Najkraće objašnjenje kazuje da je kultura sve što ljudi misle, rade i stvaraju po tome se kultura sastoji od procesa i proizvoda koji nastaju tim procesima. Kao što se može široko definirati kultura isti je slučaj i s kulturnom baštinom. No bitno je znati da kulturnu baštinu stvaraju ukupne vrijednosti pojedine sredine koju čine materijalna dobra s kulturnim, povijesnim i znanstvenim značenjem kao i nematerijalni oblici čovjekova stvaralaštva iz prošlosti. Kulturna baština ima dvije osnovne kategorije po kojima se dijeli na nematerijalnu i materijalnu kulturnu baštinu. S obzirom da je kultura prepoznata kao resurs koji se može ekonomski iskoristiti stvoreni su kulturni proizvodi i usluge koji imaju i mnoge druge vrijednosti osim novčanih što dodatno potiče na njihovo korištenje. Kako bi se omogućio pristup velikom broju ljudi da koriste kulturne proizvode i usluge nastale su kulturne industrije. Kulturne industrije se bave proizvodnjom proizvoda i usluga masovne potrošnje s određenim umjetničkim sadržajem koji je kreativan i kulturološki važan. U središtu kulturnih industrija nalaze se umjetnosti kao što su glazba, ples, književnost, kazalište, likovne umjetnosti, obrti i brojne multimedijalne umjetnosti. Način proizvodnje u kulturnim industrijama uzrokovao je postupak kojim su nekomercijalne pojave kao običaji ili način života pojednostavljeni i pretvoreni u ekonomska dobra s primarnom svrhom prodaje na tržištu odnosno došlo je do procesa komodifikacije. Sveprisutna komodifikacija uzrokovala je potrebu za ponovnim otkrivanjem autentičnih kulturnih pojava u mnoštvu kulturnih proizvoda i usluga. Ljudi se okreću prošlosti da bi zadovoljili potrebu za autentičnosti. Primjer prezentiranja autentičnih tradicionalnih plesova i pjesama Hrvatske donosi Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado. Iako je Lado svoj program prilagodio scenskoj primjeni ipak je ostao utemeljen u tradiciji.
Keywordsculture heritage commodification of culture authenticity
Parallel title (English)Authenticity and/or commodification of culture on the example of ensemble Lado
Committee MembersRadomir Jurić (committee chairperson)
Vesna Kalajžić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Communicology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCultural Heritage and Tourism
Academic title abbreviationmag. turism. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-04-19
Parallel abstract (English)
First of all is necessary to understand the concept of culture as a very wide scope and can not be viewed isolated, but it needs to be placed in a certain context. Guided by these ideas many theorists have created a number of definitions of culture, depending on the scientific field from which they observed the process of culture. Despite the various definitions generally is accepted that culture is a dynamic process exposed to changes and different interpretations depending on social circumstances and periods of time. The shortest explanation indicates that culture is everything that people think, work and create by that culture consists of processes and products resulting from these processes. Definig cultural heritage is widley as the definig the concept of culture. It is important to know that the cultural heritage is created by the total value of each community with the material goods with cultural, historical and scientific significance as well as intangible forms of human creativity from the past. Cultural heritage has two basic categories according to which it is divided into intangible and tangible cultural heritage. Considering that culture is recognized as a resource that can be utilized economically, there were created cultural products and services which have plenty of others values apart from the economic which additionally stimulate its using. In order to enable access to a large number of people to use cultural products and services it resulted in creating cultural industries. Cultural industries produce goods and services of mass consumption with specific artistic content that is creative and culturally important. In the center of the cultural industries are arts such as music, dance, literature, theater, fine arts, crafts and numerous multimedia art. The method of production in cultural industries has caused the process by which the non-commercial phenomena such as customs or lifestyles were simplified and turned into an economic goods with the primary purpose of selling in the market what is called commodification. The commodification caused the need for rediscovering authentic cultural phenomena in a variety of cultural products and services. People are turning to the past to satisfy the need for authenticity. Lado National Folk Dance Ensemble of Croatia is responsible for performing Croatian authentic traditional dances and songs. Although Lado adjusted program to stage implementation it remains grounded in the tradition.
Parallel keywords (Croatian)kultura kulturna baština komodifikacija kulture autentičnost
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:892598
CommitterMarta Unković