master's thesis
Cooperation between school librarian and employees of cultural institutions in the community

Glorija Đokić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za informacijske znanosti
Metadata
TitleSuradnja školskog knjižničara s djelatnicima kulturnih ustanova u zajednici
AuthorGlorija Đokić
Mentor(s)Ivanka Stričević (thesis advisor)
Abstract
Današnji se knjižničari i stručnjaci iz područja informacijskih znanosti zalažu za podizanje svijesti o važnosti kutlture i o kulturnoj participaciji za sve članove društva jer su pisana i digitalna baština, kao glavni resursi svake knjižnice, temeljni čimbenici kulture jednog naroda. Školski knjižničari u okviru djelatnosti školske knjižnice, uz odgojno-obrazovnu i stručno-knjižničarsku, bave se i kulturno-javnom djelatnošću koja se provodi u raznim aktivnostima s pojedincima, skupinama učenika i nastavnika i cijelom školskom zajednicom. Djelovanjem na kulturnu osvještenost učenika, knjižničar, u suradnji s kulturnim ustanovama i nastavnicima, utječe na razvoj stavova i navika i kulturnih kompetencija učenika. Iskustva brojnih knjižnica pokazuju da se kulturna svijest i s njom povezane navike najbolje razvijaju suradnjom knjižničara s drugim čimbenicima koji utječu na život lokalne zajednice. Školske knjižnice suradnju ostvaruju unutar ustanove u kojoj djeluju, ali i izvan nje, s drugim odgojno-obrazovnim, kulturnim i sličnim ustanovama. Suradnja je poželjna jer obogaćuje i proširuje resurse te se na takav način stvara i mreža međusobne podrške. U ovom radu na primjeru suradnje između Osnovne Škole Stjepana Ivičevića u Makarskoj s Kazalištem mladih i Prirodoslovnim muzejom u Splitu, daju se rezultati istraživanja koje je provedeno s ciljem utvrđivanja u modaliteta suradnje te njezine percepcije od strane knjižničara, djelatnika Muzeja i Kazališta i učenika. Istraživanje je pokazalo da suradnja postoji, dobiveni su pokazatelji o njezinu intenzitetu i modalitetima, kao i podaci na temelju kojih je moguće zaključiti o dobrobiti od navedene suradnje za učenike, knjižnicu i kulturne ustanove. Navedeno može poslužiti kako za unapređenje prakse u knjižnicama i kulturnim ustanovama, tako i za buduća istraživanja ovog područja djelovanja školske knjižnice.
KeywordsSchool library library cultural and public activity students cooperation
Parallel title (English)Cooperation between school librarian and employees of cultural institutions in the community
Committee MembersFranjo Pehar (committee member)
Mirko Duić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za informacijske znanosti
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLibrary and Information Science
Academic title abbreviationmag. bibl.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-26
Parallel abstract (English)
Librarians of today and information sciences experts stand for raising the awareness of importance of culture and cultural participation for every member of society, because written and digital heirdom, as main resources of every library, are cornerstones of every nation’s culture. School librarians in the framework of school library activities, beside educational and librarian activities, also do cultural and public activities, carried out through various actions with individuals, student and teacher groups and school community as a whole. Influencing the cultural awareness of students, a librarian, in cooperation with cultural institutions and teachers influences the development of attitudes, habits and cultural competences of students. Experiences of various libraries indicate that cultural awareness and related habits are best developed through cooperation of librarians and other factors which influence the life of local community. School libraries achieve cooperation within the institution they act, but also with other educational and similar institutions. Cooperation is advisable since it adds to and expands resources and in that way makes a web of reciprocating support. This paper, on the example of cooperation of Elementary school Stjepan Ivčević, Makarska and Theatre of Young and Natural History Museum Split, gives the results of a research carried out with the goal of determining modality of the cooperation and its perception from librarian’s and Museum and Theatre employees, but also students. Research shows that the cooperation is existent, indicators of its intensity and modalities as well as data that is a basis to conclude the benefits of aforementioned cooperation to students, library and cultural institutions. Specified can serve as improvement of the library vocation and cultural institutions.
Parallel keywords (Croatian)školska knjižnica knjižnica kulturno-javna djelatnost učenici suradnja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:602965
CommitterGorica Lovrić